فرهنگ و هنر

بود ندا مظهر پویندگی
نوگل گلزار شکوفندگی
دشمن خودکامگی و زور بود
دختری آزاده و پرشور بود
آه! چه ها خصم ستمگر کند
بس گل نشکفته که پرپر کند
در سال 2017 که هنوز بپایان نرسیده 16 دختر و زن بر اثر تعصب و حسادت مفرط
بدست فامیل درجه یک کشته شدند.
آروم ميگم:" من قصد آشوب نداشتم ، من يه زن تنهام ، با بار سنگين خرج خونه و اجاره خونه ... از خودم بدم مياد مجبورم به اين مرد از بدبختيام بگم مجبورم خودمو خار كنم تا رهايم كنه اگه از موضع قدرت وارد بشم راهي زندان ميشم ، اشك تمام صورتمو ميگيره تو تمام زندگيم از گريه كردن جلوي ديگران بدم ميومد
آی قوجا ایشچی
ال لری قئریش-قئریش
جادار-دار، یارالی...
برگردان: 
کوشیار پارسی
این انتخاب نامِ متن، از سر رندی و زیرکی نویسنده ی جوان هلندی است که در آغازِ فنِ نگارش، آثارش چشمگیر بوده و با موفقیت به دنیای نشر پا گذاشته است. نویسنده جوانی که بُن ـ مایه ی آثارش را از رنج ها و آسایش خود، از دردها و مرهم های خود، از شادی و غم های خود وام گرفته و با ترفند نگارش از آن ها اشعار و رمان ها و داستان ها ساخته است و در جهان آفرینش تکیه به خود داده است.