فرهنگ و هنر

طنزی تلخ در هاله ای از تشنجات!
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
با انقطاع دور تسلسل
می شد مبادرت به تأسف کرد
يا
حتی به خود
دشنام داد
و توی جوی آب روان
تف کرد
اخوان ثالث در شعر کلاسیک فارسی توانمند بود. وی به شعر نو گرایید و آثاری در هر دو نوع شعر به جای نهاد. همچنین، او آشنا به نوازندگی تار ومقام‌های موسیقیایی بوده است.
وی نخستین دفتر شعرش را با عنوان ارغنون در سال ۱۳۳۰ منتشر کرد.

اردوی تابستانی ایرانیان در ویسکادالِن (Viskadlen)، غرب سوئد

در ضمن برنامه امسال، با همت و همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان -واحد غرب سوئد و با همکاری ( ABF ) و هنرنمایی گروه گلبانگ (به رهبری دوست خوب مان، رستم میر لاشاری عزیز)، همچنین افشین جان (که بی منت و چمداشتی هنرنمایی کرده) و ... برگزار شد.

انتشار از: 
مردمانی با چهره های شبیه هم که براین خانه ها فرود می آمدند .در زمانی شناور که کودکان جوان می شدند جوان ها پیر وپیران از خانه ها خارج می گردیدند تا باز در سیمای نوزادان بر گردند .چرخه ای که همیشه در گردش بود می رفتند ومی آمدند .هیچ چیزی ثابت نبود ...
فرهنگ و نقاط ضعفش هم از آن مقولاتی است که با آن هرگز چهره به چهره نشده، بنابراین توجه هم نمی‌کنیم. در قضایای اخیر، اکثریت، نقدِ علت(نقص فرهنگی) را که با ما چشم در چشم نمی‌شود را رها و به نقد معلول‌ها پرداختند. معلول هایی که با ما در فرهنگی مشترک بار آمده‌اند. فرهنگی که هیچکداممان را علیه السلام بار نیاورده فلذا هرکداممان بالقوه استعداد آن را داریم که آزاده نامداری یا نماینده های سلفی بگیر از آب دربیاییم. فقط موقعیتش مهیا نیست.
در این قتلگاه زن هراس،
باجیم گئتدی گلمدی-یاریمین یادینا بنزه ر.
خواهرم رفت و باز نیامد- بسان یاد یارم...