رفتن به محتوای اصلی

احتمالا سپاه بايد ازاين ببعد

احتمالا سپاه بايد ازاين ببعد
نظرات رسیده

احتمالا سپاه بايد ازاين ببعد نقش پررنگ ترى را در مسائل مربوط به اكراين بازى كند و بجاى بولدزر طائب ، پوتين آدم مناسب تر و گوش بفرمان ترى را براى اين پست در نظر گرفته است و همانطور كه

احتمالا سپاه بايد ازاين ببعد نقش پررنگ ترى را در مسائل مربوط به اكراين بازى كند و بجاى بولدزر طائب ، پوتين آدم مناسب تر و گوش بفرمان ترى را براى اين پست در نظر گرفته است و همانطور كه احمد بدرستى اشاره كرده است تقارن زمانى وجود لاوروف در تهران و جابجايي طا ئف بهيچوجه نمى تواند تصادفى باشد .