چرا نمی توانیم ویا نمی خواهیم واقعیت ها را بپذیریم؟
01.07.2022 - 12:06

 

برخورد های اخیر اپوزیسیون خارج از کشور علی الخصوص نیرو های چپ وشش جریان جمهوری خواه به فرا خوان آقای رضا پهلوی برای ایجاد یک اتحاد ملی فرا گیر جهت مبارزه متشکل با جمهوری اسلامی من را بعنوان کسی که یک جمهوری خواه هستم ومهمترین هدفم یاری رساندن به این فرا خوان و شکل گیری چنین اتحادی است! باردیگر باسوال بزرگ چرا ئی چنین برخورد های شتاب زده وفصل کننده مواجه ساخت .

سوال بزرکتر این که آیا امروز مسئله ای جدی تر و فوری تر از رفتن حکومت "جمهوری اسلامی" وجود دارد؟

بار ها از خود می پرسم چرابخش زیادی از اپوزیسیون خارج از کشور در تمامی این چهل سال قادر نشد قدمی در جهت حداقل یک اتحاد موردی در مبارزه با جمهوری اسلامی بر دارد ؟

چرا قادر نگردید بخش کوچکی از جامعه حتی هم نسلان خویش را هم فکر خود سازد ؟

چرا هرگز قادر نشد حتی به اندازه تعداد انگشتان دست خود موفق به جذب نیروهای جوان نسل بعد خود گردد؟" نسل چهارمی" ها که جای خود دارند.

چرا قادرنشد و نیست که از محدوده فکر ی خود عبور کند بر اساس واقعیت های اجتماعی ، که حاصل تغیر وتحول در ساختارفکری و عملی عصر و نسل جدید می باشد خودرا باز بینی و باز سازی کرده و تصمصم بگیرد؟

چرا قادر نیست؟ یا تلاش نمی کند واقعیت های اجتماعی را در یابد ؟واقعیت های که حاصل تغیر وسیع ابزارتولید، روابط تولیدی ،روابط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ،جابجائی اقشار وطبقات ،تغیرات سنی ،تغیر نسل ،تغیر در شیوه نگاه کردن به جهان معاصر ،تغیر در شیوه زندگی از رابطه بین دختر وپسر گرفته ،تا نوع پوشش ،ذائقه غذائی ،سرگرمی ، فانتزی های نسل جدیدی که ما نمی شناسیم ،تغیر در تفکر و نهایت تغیر در شیوه مبارزه و قضاوت!

چرا قادر نیست از محدوده فکری خود که لایه ضخیمی از باور های ایدولوژیک، گروهی بدور آن پیچیده شده عبور کند؟ پرده پندار بر درد! عریان و تمام قد در برابر واقعیت بیاستد و قبول کند آن چه را که جدا از تفکر و پیشداوری او در خارج از ذهن او جریان دارد.

سال ها تفکر و مبارزه درشکلی ثابت و کلاسیک در تمامی عرصه های نظری وعملی مانع از آن گردید که حداقل در بخش هائی از تفکر وتشکیلات خود نو آوری کرده! تغیری بوجود بیاورند! تجدید نظری کنند!اگر نه نقطه پایان !حد اقل نقطه سوالی در برابر آن بگذارند! نمی گذارند!

چرا رشته های کهنه و سخت جانی که قادر به وصل کردن آن ها به نسل جدید نیست را کنار نمی نهند ؟ تلاش نمی کنند؟ رشته های جدیدی ببافند که قادر به ارتباط دادن آن ها با نسل جدیدی باشد که بدنه اصلی جامعه را تشکیل میدهند..

از خود می پرسم چرا ما قادر به چنین تغیر و تحولی نگردیدیم ؟

هسته جان سخت لانه کرده در بطن تشکیلات ها با تمام تلاشی که توسط بدنه که ارتباط بیشتری با جامعه ونسل جوانتر دارند صورت گرفته و میگیرد !هرگز قادر به تغیر درعرصه نظری و عملی این لایه جان سخت که اکثرا رهبران این جریان ها هستند نگردیده ونتوانسته است!نقطه نظر آنها را منطبق بر تحولاتی سازد که جدا از خواست آن ها در بطن جامعه ایران جریان داشته و دارد .

نتیجه این کشاکش ادامه رهبری همان افراد ثابت ، تداوم همان خط ثابت مبارزه در شکل سنتی وکشیده شدن در همان مسیر تغیر ناپذیر گذشته بوده است. از دست دادن بخش زیادی از بدنه که بطریق دیگر فکر می کردند. .

این تنها شامل جریان های چپ نبوده .تمامی جریان های سیاسی محصول سال های قبل از انقلاب وتداوم یافته تابعد از انقلاب که دهه سی تا هزار وچهار صد امروز را تشکیل می دهند وعمدتا تربیت یافته همان دوران با سیستم های فکری ایدولوژیک و دگم می باشند همین سرنوشت را پیدا کرده اند.. لذت رهبری کردن و تائید شدن.لذتی که سطوح مختلف داردامانهایتا آبشخور آن خود خواهی و خود شیفتگی رهبران سیاسی است در جامه های مختلف!با دیکتاتور کوچلو های نهان شده در درون آن ها.

از خامنه ای گرفتار در تحجر دینی ورویای هلال شیعی در راس جریان جمهوری اسلامی بگیر تا خاتمی اصلاح طلب و موسوی در حصر خانگی .از ملی مذهبی ها تا ملیون در جا زن در دوران دکتر مصدق، تا بخش سنتی وسخت سلطنت طلبان آرزومند بازگشت سلطنت .مجاهدین که جای خود دارند!و بچیزی جز قدرت بهر قیمت در سیمای ملیشای نظامی فکر نمی کنند..

ده ها جریان خرد ودرشت چپ که هنوز در دایره بسته مبارزه ایدولوژیک در دفاع از زحمت کشان گاه با هم وحدت می کنند وگاه از هم جدا می شوند.. از حزب کمونیست دوآتشه خواهان حکومت کارگری! تا جمهوری خواهان گسترده در طیف های گوناگون با تفسبر های مختلف از جمهور مردم. .نتیجه چنین در جا زدنی است که نهایت به همین جا رسیده ایم.

رشته های ارتباط فکری سخت فرسوده و رشته رشته شده یک نسل! منجمد گردیده در سال های ماضی!مقایسه آن بارشته های ارتباطی نسل جدید! مقایسه نسلی آرمان خواه که میخواست اراده خود را بهر بهائی بر حکومت ها تحمیل کند .با نسلی که قبل از هر چیز منافع خودرادر نظر میگیرد واز آن دفاع می نماید ."سهم من کجاست؟" نسلی که از روزاول قدم نهادن بجامعه تحت فشار دستگاه تبلیغاتی حکومت مذهبی خشن و خوفناک جمهوری اسلامی قرار گرفته درد کشیده وچند لایه تربیت شده است !

نسلی باتجربه تلخ صد ها ضایعه وزخم اجتماعی خورده برتن. از زخم اعتیاد،سرگردانی ،بیکاری ،مشکلات جنسی،بی چشم اندازی ،خشونت ، ناامیدی. نسلی که تنها دریچه مطمئن گشوده شده بر او دنیای مجازی انترنت است که اورا بجهان خارج ورویا هایش متصل می سازد .

دنیای وسیع ،غیر قابل کنترل،آزاد وآرام بخش مجازی!که امکان به رویاها،قرینه سازی ها وگشت وگذار بی واهمه در تمامی عرصه ونهایت شکل دادن به یک جامعه ایده آل را فراهم می سازد .دنیای جدیدی ساخته می شود در تغابل با دنیای سنتی محدود شده درزمانی ثابت .

دو دنیا! دو نگاه! که قادر به شناختن یک دیگر نیستند دنیای فکری خامنه ای متوهم تکیه داده بر منابع عظیم مالی ، قدرت نظامی و امنیتی که مسائل اجتماعی وخواست های نسل جدید را توطئه غرب وتحمیل نوع زندگی غربی به جوانان میداند وراه مقابله با اعتراضات آن ها را در بازگشت به بگیر ببند ها و قتل عام های سال های دهه شصت.به محدود کردن دامنه انترنت .سرکوب شبکه های اجتماعی وگسترش دامنه تبلیغات امر به معروف ونهی از منکر و.. ادامه دارد ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده
نظرات رسیده

Babak Sasani

شما محققی عزیز مرا بیاد روشنفکران انقلاب مشروطه میاندازد که کوشیدند معنا و رفتار آزاد را از دنیای معاصر به درون ایران بیاورند، البته با این تفاوت که ایرانیان ستمکش بویژه جوانان ایران کنونی از راه اینترنت با شما پیوند دارند ولی خود محوران نسل پیر، مانند اصحاب کهف با پولهای عتیقه به بازار میروند.

گستاخی نباشد گاهی بگمانم می‌رسد که آیا اگرروی سخن و پیشکش کردن تجربیات ارزشمندتان را با جوانان تشنه ی دانستن و زندگی آزاد بگذارید، بهتر بارور نمیشوند؟

نوشته هایشان را با گوش جان می‌شنوم.

دوستدار

جمعه, 01.07.2022 - 12:21 پیوند ثابت
نظرات رسیده
نظرات رسیده

Maryam Salehi

آنان که فاجعه ۵۷ را آفریدند سرابی را واقعیت دانسته و آرزوی به قدرت رسیدن را در دل می پروراند.آن سراب به مرداب حکومت اسلامی ختم شد،ولی آن آرزو همچنان در جان و دلش خانه کرده و راه باز بینی و همراهی با نسل جوان را مسدود.عده ای هنوز در یک دایره محدود فکری آرمانی! و ایدئولوژیکی گیر کردند،برایشان مطلوب تر آن که آنرا با خود تا به آخر خط شان حمل کنند،تا که اکنون رهایش سازند.

جمعه, 01.07.2022 - 12:22 پیوند ثابت
نظرات رسیده
نظرات رسیده

Rahim Kiavar

تنها جریان سیاسی که ایدویلوژی سوسیالیسم را در بغل داشت وهروز واکس زده بیرون می آمدوفریاد آینده روشن بر می آورد جریان چب بود که نمیدونست چه می خواست والان هم نمیدونه چی میخواهد والا در عکس العمل بر حرکت رضا پهلوی اینگونه در کنار جمهوری اسلامی وای نمی ایستاد.رضا پهلوی سالهاست اونجاست چرا هیچ موضعی برا اون نگرفتند تا زبان باز کرد

همه بلبل شدند.چب ها سوسیالیسم رازیغل روز ها می گردند وشبها از گرد وخاک تمیز مکنند وزیر سر میزارند نشه مشند ودر رویای شیرین میخوابند..دوست عزیزکسی نمیداند چه میخواهد انتظار دارید چه کار؟ایدیولوژی شده افیون چپه.بی عملی وعدم تشخیص موقعیت.

جمعه, 01.07.2022 - 12:30 پیوند ثابت
نظرات رسیده
نظرات رسیده

قبل از انقلاب گند و گوه آخوندی - اسلامی، زندانیان سیاسی زنده یاد شکرالله پاک نژاد را که دو هفته آخر عمرش را هم سلول بودیم، شرف زندانیان سیاسی می‌‌دانستند. امروز آقای محققی شرف تمام نیروهای سیاسی‌ای است که به جز مردم و منافع ملی‌ نمی‌‌اندیشد.

جمعه, 01.07.2022 - 13:00 پیوند ثابت
نظرات رسیده
نظرات رسیده

Reza Fani Yazdi

ابوالفضل عزیز، شما واقعا فکر می کنید اگر این شش جریان اعلامیه ای در حمایت از رضا پهلوی بدهند تغییر حاصل می شود و اتحادی شکل می گیرد یا اینکه رضا پهلوی به حساب اینکه تعدادی از گروههای چپ و جمهوری خواه را هم با خود متحد کرده برای خودش بیشتر در چانه زنی با جریانات راست و افراطی حامی خود در منطقه با دست بازتر عمل کرده و بیشتر پول می گیرد. از شما بعید است که اینهمه گرفتار توهم ابن هستید که چهارتا بیانیه در حمایت از او راهگشا بوده و به زوال نظام منجر می شود. مگر حسن شریعتمداری و کمیته موقت گذار آنها اعلام بیعت نکردند! چه اتفاقی افتاد؟

شما چطوری می‌نویسید و‌صحنه آرایی می‌کنید که انگار گروههای خارج از کشور رهبری جریانات داخل را در دست دارند و کافی است با رضا پهلوی بیعت کنند تا بساط رژیم جمع شود، این یک توهم است که بازی را در حوزه این گروهها و زد و بند میان آنها می بیند و نه در عرصه مبارزه روزانه در ایران و متاسفانه مشکل اصلی جمهوری خواهان دمکرات و چپ ایرانی هم همین است که چندین دهه است که خود را گرفتار این بازی کرده و به قول خودمان سوراخ دعا را گم کرده و به همین دلیل به یک ابزار اعلامیه و بیانیه نویسی مبدل شده و از اصل مبارزه در ایران بیشتر و بیشتر فاصله گرفته و در توهم براندازی از خارج کشور افتاده.

جمعه, 01.07.2022 - 19:57 پیوند ثابت
نظرات رسیده
نظرات رسیده

Pandora Noury

این مقاومت نشانگر سخت جانی اعتقادات سنگ وار است و در ضمن نقطه بطلانی است بر ادعای انقلابیون که گویا از خمینی گول خوردند . آنچه به این سخت جانی کمک میکند پدیده هولناک “ یکی دانستن خودو باورهای خود است “ تا جایی که فاصله گرفتن از عقاید مترادف به زیر سئوال بردن خود میشود . اگر دقت کنیم مشاهده میکنیم هر بار نظری را نقد میکنیم مخاطب این نقد را به حساب زیر سئوال بردن شخصی خود می داند و بر آشفته میشود .‌

البته تفاوت این جماعت با خمینی در این است که خمینی افکارمتوهمانه ولی پایگاه اجتماعی واقعی داشت در حالی که اینها افکار متوهمانه بدون پایگاه اجتماعی دارند . در نتیجه تنها کارکردشان به تعویق انداختن اراده ملی است نه تسلط بر آن

جمعه, 01.07.2022 - 19:58 پیوند ثابت
نظرات رسیده
نظرات رسیده

Mike Nader

انچه هست و همه را به تعجب و انگشت به دهان و مبهوت ميكند و دائما گله مند از اين گروه هاى چپ و روشنفكر نما هست بخش مهم اش را بايد در فرهنگ دينى غالب و قسمت متحجر ان بخش زنگ زده ، بخشى كه در ان هيچ تحول فكرى و انعطاف و عوض شدن و تغيير نمى بيند و اساسا در جا زدن و تكرار همان تفكر شكست خورده و اشتباه و همان ايدولوژى ( دين ) هست كه هيچ تحول و تغييرى دل نمى بندد ! الان واقعيت جامعه ايران و مردم در مبارزه عليه ج ا چندين قدم جلو تر از اپوزسيون حركت ميكنند و حتى شعار مردم ايران و نوع مبارزه انها خود ساخته است اين نوع نسل جديد مردمى هستند كه همين فلاكت دينى و ديكتاتورى همين رژيم بيرون امده اند و هيچ كسى به اندازه اين نسل انها را نمى شناسد ! مبارزه اپوزسيون در خارج در بخش سياسى و افشاء گرى اساسا تكرار انچه مردم درون كشور است و حتى اكثرا اخبار از درون به بيرون پخش مى شود ؟ يعنى چى ؟ مردم جلو تر از اپوزسيون خارج حركت كرده اند و شعار بر اندازى رژيم را مردم خواستار شده اند ، مردم خيلى بهتر و مشخص تر مقوله و مضرات اسلام را دريافته اند در مقايسه با خارج نشينها چرا كه عملا هر روز با ان در گير هستند .

جمعه, 01.07.2022 - 19:59 پیوند ثابت