رفتن به محتوای اصلی

دو انقلاب با دو خصلت متفاوت
03.11.2020 - 13:49

خصیصە مهمی کە خصلت مشترک میان کشورهای استبدادی و دیکتاتورزدە با کشورهای دمکراتیک است و هم آنها را از هم جدا می کند، امر انقلاب است!

شاید این گفتە عجیب بە نظر برسد، زیرا کە عموما انقلاب در کشورهای استبدادی اتفاق می افتد، کشورهائی کە در آن راههای دمکراتیک و مسالمت آمیز تغییر مسدود شدەاند.

اما واقعیت این است کە کشورهای دمکراتیک هم با امر تغییر انقلابی مواجەاند، ولی با این فرق کە انقلاب در آنها در مسیر عکس عمل می کند، یعنی بەجای انقلاب در جهت رویش جامعە بە شرایط بهتر، برعکس در جهت ایجاد وضعیت نامناسبتر.

بە عنوان نمونە بە آلمان هیتلری نگاە کنید، بە اسپانیای فرانکو و یا بە آمریکای ترامپ. حتی قدرت گیری بیشتر احزاب و جریانات راست افراطی در اروپا با گرایشات فاشیستی و راسیستی، دلیلی بر این ادعایند. در یک کلام آنچە غرب در آستانە آن قرار گرفتە (لااقل در مرحلە کنونی)، نە امر انقلاب برای فراروئی بە بعنوان مثال بە یک جامعە سوسیالیستی، بلکە انقلاب برای بازستاندن تمام دستاوردهائی است کە جنبشهای ترقی خواهی گوناگون در تمامی دهەهای اخیر آن را بر سیستم تحمیل کردەاند.

بنابراین ما هم اکنون شاهد بازی خطرناکی در سطح جهانی هستیم. واقعیت این است کە نیروهای تندرو اسلامی هم وارد این بازی شدە و با تروریسم خود سعی می کنند آب بە آسیاب راست افراطی در غرب بریزند تا این کشورها را از شرایط دمکراتیک خارج کردە و بە کشورهای خود شبیە کنند. زیرا تنها در این صورت است کە امکان تقابل جهانی در سطح گستردە فراهم می شود و دنیا وارد مرحلەای می شود کە در آن تنها امکان دو انتخاب می ماند: یا راست افراطی فاشیستی و راسیستی، و یا راست افراطی مذهبی.

البتە راست افراطی در غرب هم بتدریج در آن خصلت مذهبی تشدید شدە و بنابراین جهان بیشتر و بیشتر بە دوران جنگهای صلیبی نزدیک می شود.

سناریوئی کە در بالا توصیف شد، اگرچە فعلا مسلط نیست اما سناریوئی در حال شدن است. در غرب نیروهای دمکراتیک و مترقی در مقابل فاشیسم و راسیسم قرارگرفتەاند، و در کشورهای استبدادی همین نیروها در مقابل نیروهای افراطی مذهبی.

نیروهای افراطی مذهبی ـ اسلامی با تروریسم خود در غرب فعال شدەاند، و نیروهای راست افراطی در غرب هم سعی می کنند بە اختلافات میان کشورهای استبدادی دامن زنند تا از این طریق آنان را بیشتر تحت کنترل خود درآورند و هم آنان را از درون بیشتر از هم گسیختە کنند.

تقابل دو انقلاب در سطح جهانی با دو مسیر متفاوت خود شرایط بسیار پیچیدەای را ایجاد کردەاست. اگر نیروهای افراطی در غرب قدرتمندتر شوند این منجر بە درهم ریزی تصویر تغییر در کشورهای استبدادی خواهدشد، زیرا مدل تغییر در کشورهای استبدادی هم در کلیت خود از همان مدل غرب پیروی می کند. بنابراین پیروزی افراطیون در غرب بمثابە ضربە شدیدی بە روند تغییر در کشورهای استبدادی خواهدبود.

بنابراین برای تغییر در دسپوتیسم باید بە حفظ و ادامە شرایط دمکراتیک در غرب کمک کرد. باید متوجە بود پیروزی در اینجا کاملا بستگی بە پیروزی نیروهای دمکراتیک در آنجا دارد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فرخ نعمت‌پور

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.