رفتن به محتوای اصلی

مستند کوتاه - کمون پاریس

مستند کوتاه - کمون پاریس


در پی جنگ فرانسه و پروس که حاصلش شکست فرانسه و تاسیس امپراطوری آلمان بود، هرج‌مرج سیاسی در فرانسه بالا گرفت. در فضای پرتنش مردم پاریس شوریدند و یک حکومت خودمختار را تشکیل دادند. این حکومت اشتراکی که کمون پاریس نامیده شد، عمری کوتاه داشت اما الهام‌بخش بسیاری از اندیشه‌های چپ‌گرا در سده‌ی بعد شد. با این‌حال بخش بزرگی از آن‌چه امروز به کمون پاریس نسبت داده می‌شود، افسانه‌ای بیش نیست.
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

دیدگاه‌ها

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
تشکر از گذارنده این مقاله کوچک ،پرمحتوا

سالام
باتشکراز گذارنده مقاله کوتاه وپرمحتو،
وباتشکراز یاد یاران ،که توضیح مفصلی
درموردشروع و راه های متفاوت آزمایش شده ازمکتب کمونیسم را
بما آموزش دادند.
باید،عرض کنم،که تفکرات عدالتخواهی
درطی قرون و درتمام دنیابوده ،
روش‌ها وشکلها فرق می‌کرد.
اگرمبارزات معنویون درایران را نگاه کنید،
وموردمطالعه قراردهید،
به قیام بابک که نوعی سوسیالیسم
تخیلی را دربطن تفکرشان بود،
بدان خواهید رسید،
یا قبل وبعدازآنهم ،در داستان‌های تورکان افرادی مثل کوراوغلی،قاچاق نبی بودند،
در علوم فلسفه ومنطق را تورکانی همچون فارابی،سینا، درادامه فیلسوفان
یونان باستان داشتیم،
انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا،
انقلاب روسیه ،پس از جنگ وکشاکش های مختلف قبل خود شکل گرفتند،
که بعضی ازآنها موفق وبعضی بعلت
رئال نبودن تفکرات باشکست مواجه شدند
میشه گفت، از درقرن اخیر ،،پارامترها
و ساختارها کارسازند،
تئوری هابیشتر دنباله رو ساختارها میروند،
انقلابات کمونیستی
ضعف های بزرگی داشتند،ودارند،که جوابگوی علوم جدید وانگیزه ها و ساختارها نیستند،
فقط می‌توان ازعلم سوسیالیسم
تنها در کنترل افسار گسیخته سرما
کارسازباشند،البته باتکیه بر اراده مردم
دربرابر ظلم و بهره کشی.
کمونیستم نتوانست درمورد ارزش افزوده،انگیزه های درونی وروانی انسانها،پیشرفت تکنولوژی، وو،،،جوابگو باشد،
بهمین دلیل آلت دست کشورهای جهان
صنعتی گشت،
اگربخواهیم درمورد،کشورهای جهان سوم و بخصوص نفتی صحبت کنیم،
موضوع استعمار،نوچه وحاکمیت گماشته ها مطرح میشود،
که صدساله ما را بتوسط تفکر ملی گرایی کور و ناسیونالیسم ایرانی درتفکرات مختلف و با نفوذ بدان
تفکرات گروگان گرفته اند.
دراین گونه مشخصات وچند ملتی
تنها یک راه برون رفت داریم،
آن‌هم سیستم فدرال با قوانین

غیرمتمرکز میباشد.
روشنفکران ما باید ،تکلیف خودرا با تفکرات انحرافی خود روشن کنند،
والا حرف مفت و دربیراهه و درعالم
برزخ بودن حق آنهاست.

ش., 25.05.2024 - 18:43 پیوند ثابت
یاد یاران

انقلاب را انقلابیون ساختند. انقلاب فرانسه و انقلاب امریکا و کمون پاریس نخستین تجربیات انسانهای عدالتخواه و ترقی خواه علیه ظلم و استثمار و استعمار و برای رهایی و برابری و برادری و عدالت بودند. در ادامه یادی از بابف و بلانک 2 انقلابی مبارز فرانسوی میشود که بشریت هنوز آندو را فراموش نکرده و از آنها همچون انسانهای اسطوره ای یاد میشود :تاریخ مبارزات خلقها و مردم ایران نیز از اینگونه انسانها کم ندارد:

بابف اعدام شد، بلانک حبس ابد گرفت، مارکس جهانی شد.یک قرن میان مشی چریکی بابف- و حزب پرولتری مارکس.بابف، انقلابی فرانسوی در سال 1760 میلادی بدنیا آمد و در سال 1779 اعدام شد. ایده های انقلابی اجتماعی او روی کمونیسم اروپایی و روی فلسفه مارکسیستی تاثیر مهمی گذاشت. وی را میتوان نماینده یک کمونیسم تخیلی از جنبش یاکوبی فرانسه و فعال پرولتری در آغاز جنبش کمونیستی دانست. بابف در سال 1796 میلادی رهبر یک شورش توده ای منتهی به شکست بود. از جمله اهداف او: لغو مالکیت خصوصی و اعلان پیروزی انقلاب بعنوان دیکتاتوری خلق بود. بابف رهبر انجمن " توطئه عدالت خواهان" بود. او مالکیت خصوصی را دلیل به زنجیرکشیده شدن خلق، و بی نظمی آنارشی در اقتصاد عیرکمونیستی را، دلیل استثمار و تمام زشتی های نظام سرمایه داری میدانیت.
بابف میگفت تا زمانیکه کالاهای لوکس در اختیار همه مردم نباشند، آنان نباید تولید شوند. گرچه بابف و هوادارنش در سال 1796 در راه مبارزه، مخفی شدند، تئوری اجرای کمونیسم زودرس او در آغاز جامعه سرمایه داری با شکست روبرو شد. بابف مسلح کردن خلق و اقدامات دیکتاتوری برای سرکوب ضد انقلاب و ثروتمندان را توجیه میکرد. تجربیات جنبش دیکتاتوری انقلابی یاکوبی به بابف نشان داد که ایده ال دمکراسی انقلابی فقط در کمونیسم عملی است، با این وجود او جنبشی را هدایت نمود که در میان پرولتاریای مانوفاکتوری آنزمان منجر به کمونیسم علمی و حزب مارکسیستی پرولتری بعدی گردید.
بابف گرایی، شاخه انقلابی کمونیسم کارگری و مدافع جنبش طبقاتی آنتاگونیستی بود. آنها فقط تجربیات انقلاب بورژوازی را داشتند و نه استراتژی و تاکتیک سوسیالیسم علمی را. فقدان پرولتاریای صنعتی موجب شد بعدها پاره ای از بابف گرایان مانند رفیق بلانک بسوی آوانگارد کمونیستی تمایل پیدا کنند. سرانجام ولی نئو بابف گرایی پیش درآمد ایدئولوژی مارکسیستی و مقدمه کمونیسم علمی مارکس-انگلس گردید. آن آغاز ماتریالیسم پیشامارکسیستی بود. در تزهایی پیرامون فویرباخ، مارکس میگفت: پرولتاریا هنوز در زنجیر روابط استثماری کهن گرفتار است.
بابف گرایان مبارزه علیه: ایدئولوژی بورژوازی و خرده بورژوازی، علیه روحانیون مسیحی، و علیه مالکیت خصوصی بورژوایی، جویای یک سیستم جهانبینی ماتریالیستی-کمونیستی، خواهان تغییر مرام دینی به نوعی کمونیسم، و ادامه خط آته ایستی بابف بودند. نئوبابف ایسم مخالف: نظام پادشاهی پادگانی درباری، مخالف قرارداد ازدواج، و متکی به ماتریالیسم فلسفی قرن 18 میلادی بود. انجمن نئوبابف گرایان "توطئه برای عدالت"، مخلوطی از نظرات: بابف، سن سیمون، فوریه، و عرفان قناعت پیشه گی بود. بابف گرایان جریان و جنبشی انقلابی اتوپیستی کمونیستی در پایان انقلاب فرانسه بود که موجب رشد نطفه های کمونیسم کارگری در فرانسه و در انگلیس گردید.
بابف کمونیسم را در چهارچوب روشنگری قرن 18 میلادی، یک برنامه مبارزاتی علیه جامعه کاپیتالیستی نمود. مارکس از طریق بابف گرایان نخستین، به تئوری حزب کمونیست روشنگر و بشکل سازمانی مبارز علیه استثمار و سلطه رسید. نظرات فرانس نوئل بابف در شورش 1795 میلادی متکی به آموزشهای ضد فئودالی؛ ولی بر اساس حقوق طبیعی انسان عصر روشنگری، با محتوای کمونیسم عامیانه، موجب زمینه کشف کمونیسم علمی مارکس-انگلس و ایدئولوژی پرولتری شد.
رفیق بلانک (1881-1805)، کمونیست انقلابی فرانسوی، شاگرد بابف، خواهان دیکتاتوری انقلابی و انقلاب کمونیستی بود. او بدلیل مبارزاتش 41 سال در زندان و حدود 10 سال در تبعید زیست. از جمله وظایف مبارزاتی وی: سازماندهی انجمن های هوادار رفیق بابف در محلات انقلابی پاریس علیه سلطنت و ارتجاع حاکم بود. او همچون بابف مرد عمل و نخستین انقلابی حرفه ای ضد نظام کاپیتالیستی زمان خود بود. رفیق بلانک بر این باور بود که عملی نمودن نظام و جامعه کمونیستی نیاز به مردمی بافرهنگ و آموزش دیده دارد.
به ادعای بعضی از مورخین چپ ،بلانک و بابف از جمله آموزگاران کبیر انقلاب کمونیستی تاریخ بشر هستند. بلانک همچون بابف میگفت: آوانگارد میتواند با سازماندهی تودهها سلطنت را براندازد و اعلان جمهوری سوسیالیستی کارگری بنماید؛ به نظر او، یعنی حتی یک سازمان چریکی در شرایط مناسب میتواند دولت را براندارد و شاه را فراری دهد. به زبان دیگر، در نظر بلانک هر انقلابی میتواند نتیجه کودتای یک سازمان چریکی متکی به تودهها باشد.

ش., 25.05.2024 - 15:17 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید