جهش به جلو,
18.11.2022 - 08:28

 

آنچه که رژیم را به بن بست رسانده عدم درک صحیح از واقعیات جهان امروز و نسل امروز ایران میباشد. رژیم در ایجاد زمینه فرهنگی و اجتماعی مورد نظرش و تحمیل آن به مردم ناکام مانده است چون تفکرش و نگاه اجتماعی و فرهنگیش در زمانه صدها سال یش سیر میکند, او در زمینه سیاسی بدنبال آرمانگرائی ایدئولوژیکی خود پرسه میزند بدون آنکه راه بجائی ببرد. بجهت همین بی پایه بودن آرمانهای فرهنگی و ایدئولوژیکی ناکامش سیستمش از فرهیختگان سیاسی و فرهنگی تهی شده و همه امور کشور را بدست فرصت طلبان نالایق که فقط بدنبال غارت ثروت ملی هستند سپرده است تا با سرکوب و ارعاب مردم موجودیت خود را حفظ کند. از آنجائیکه تحولات اجتمایی پس از یک پروسه زمانی شکل میگیرند تا به نقطه تغییر برسند, در کشور ما نیز این پروسه پس از چهار دهه راه خود را پیموده و امروز به نقطه اوج خود رسیده است و جامعه در آستانه ضرورت وقوع یک تحول اساسی قرار گرفته است.

وقتی پدیده کهنه در رویارویی با پدیده نو قرار میگیرد آنگاه است که نبرد بین آندو به اوج میرسد و بجهت قانون تکامل تاریخی نهایتا نو بر کهنه غالب آمده و فصل جدیدی را در کشور میگشاید. این تحول یا بطور مسالمت آمیز در درون خود سیستم روی میدهد و یا با خشونت و خونریزی به ثمر میرسد ولی بهر حال سرانجام پدیده نو بر کهنه پیروز خواهد شد.

جریانات اعتراضی اخیر نکاتی را هم به مردم و هم به حکومت آموخت, به مردم آموخت که حاکمیت در اوج قدرتش هم آسیب پذیر است و آموخت که چگونه در وحدت ملی قدرت مردمی نیرومند میگردد, آموخت که اوست که با شجاعتش سرنوشت نهایی را رقم میزند و مطالباتش را بدست میآورد. و اما حاکمیت آموخت که قدرت مردم بیش از آنست که تصورش را میکرد, و اگر صبرشان لبریز شود تا پای جان در مقابل او میایستند, آموخت که ایدئولوژی رنگ باخته او جذابیتی برای نسل امروز نداشته و همگام با واقعیتهای جهان مدرن نیست, دید که نسلهائی را که از بدو تولد تا نوجوانی در قالب های سنتی خود پرورش داده است آموزه هایش جز در رویه هیچ نفوذی در ذهنیت آنها نداشت و درون آنها با جهان مدرن در پیوند است.

امروز کشور ما وارد فصل جدیدی از تحولات اجتماعی شده است که حاکمیت را وادار میسازد که قالبها و معیارهای خود را تغییر دهد. پس از این بحران حاکمیت آنچه را که در روی کاغذ بنام قوانین اجتماعی دارد برای حفظ پرستیژ خودباورش حفظ میکند اما در عمل نسبت به اعمال آنها به مردم انعطاف بسیاری نشان خواهد داد چون میداند اگر از این بحران که تکامل یافته بحرانهای گذشته بود رهایی یابد بحران بعدی بی تردید بنیادش را از جای خواهد کند و هیچ ترفند و مقاومتی نیز جلودار آن نخواهد بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما