بازی گیم نوجوانان!  این بار واقعی در خیابان ها
07.10.2022 - 01:04

بازی گیم نوجوانان!  این بار واقعی در خیابان ها

 " دشمن شدیدا روی دهه هشتاد و دهه نودی ها سرمایه گذاری کرده .بنا دارد این قشر را مقابل اسلام ، احکام و شریعت  قرار دهد.بازی های رایانه ای برای به میدان آوردن نوجوانان در چنین روزی برنامه ریزی شده بود"حجت الاسلام احمدی مسئول امر به معروف ونهی از منکر چهار محال بختیاری" 
  یکی از پدیده های عجیب وقابل تامل خیزش سال های اخیر. بخصوص در این قیام فرا گیر.شرکت وسیع  وبی مهابای جوانان و نوجوانان است. روئی رو در روئی شجاعانه آن ها است! با نیروی سرکوب.
ویژگی این خیزش اخیر حضور چشم گیر دختران جوان و نو جوان است در پیشاپیش صف اعتراض کنندگان. پائین آمدن نرخ سنی معترضان است تا حد نو جوانان سیزده ساله تاهفده ساله. مسلما هر روز بر دامنه حضور و سر به عصیان بر داشتن آن ها افزوده خواهد شد. مدتی پیش کلیپی دیدم از چند بچه هشت ،نه ساله کرد یا بلوج.  بدرستی بیاد ندارم. کودکان روستائی که از مدرسه بر می گشتند. بر سر راه خود تصاویر آویخته شده خامنه ای را بباد سنگ گرفته بودند.
دوستی که در کنارم بود گفت:"عاقبت این حکومت چه خواهد شد؟ وفتی که رهبر مضحکه کودکان می شود وسنگ می خورد ؟" گفتم "سنگ که بخودش نمی زنند به تصویرش می زننذ !"خندید وگفت :"کودکی که هشت سالگی بر عکسش سنگ بزند شانزده ساله که بشود برروی خود وی سنگ خواهد زد.خدا بداد کسی برسد که مورد نفرت کودکان قرار گیرد و  بازیچه کودکان شود.این ها بزرگ شوند چه می شوند ؟ چه کسی جلو دارشان خواهد بود؟" 
حال به تظاهرات وسیع دختران نوجوان که روسری و مقنعه از سر گرفته با گیسوان بلند در کلاس درس عکس خمینی و خامنه ای را بزیر می کشند. پاره می کنند. بی مهابا با یک فیکساتور رنگ بر دیوارها شعارمی نویسند و نهایت انگشت بقول "مش قاسم "بی ادبی بطرف آقا بلند می کنند.نگاه می کنم.
  یاد گفتگوی آن روز می افتم . به همان دوست تلفن می کنم. قضیه عکس ها را می گویم. می پرسم :"حال که طشت این جمهوری لب بام است ؟دیر یا زود خواهد  افتاد!  تکلیف آقا با این نسل سر بعصیان بر داشته و انگشت های بی ادبی آن ها چه خواهد شد؟"
طبق معمول می خندد: " همان که گفتم !هر کس که باد می کارد !طوفان درو می کند.این ها که طوفان کاشتند. باید سونامی درو کنند. این نو جوان ها محصول همین حکومتند. که هیچ چیزی جز محدودیت ،فشارعصبی ،تحمیل تفکر مشتی عقب مانده فکری وجنسی ندیده اند.
  حکومت جزقانون های خشن که تمامی در خدمت به افزایش خشونت وعمدتا توهین به زنان ومحدود کردن آن ها بوده .چیزی به آن ها نداده است.
زیبائی دختران این نیمه زیبای حیات  را با تحمیل اجباری حجاب! این نماد تحقیر! سلاخی کرده!  شعارمضحک ذهنی معیوب "خواهرم حجاب تو کوبنده ترازخون سرخ من  است "راپرنسیب حکومتی ساخته است! برای اجرایش گشت ارشاد برزندگی مردم حاکم نموده است. چنان عرصه بر نسل جوان تنگ کرده که آینده،  نه!حتی چند قدمی خود را هم نمی تواند ببیند.هیچ چشم انداز امید بخش وشادی آوری در زندگی این جوانان و نوجوانان وجود ندارد.
 دنیای خارج از خانه را چنان نا امن ساخته که خانواده ها در حراست از کودکان خودبه اجبار در خانه ،بسته و با هر طریقی که ممکن باشد کودکان خود را در چهار دیواری خانه محصور کرده اند. دارا و ندار تبلتی ، تلفن هوشمندی فراهم کرده اند. تا از زمختی وبی نشاطی جامعه بکاهند. تالااقل در دنیای مجازی شادی ،رقص ،خنده ورابطه برای کودکان خود ایجاد کنند.ازغرغرشان که حوصله شان را سر می برد کم کنند.
 اسبابی که زیانش هر چه باشد اززیان جهنم ساخته شده توسط حکومت اسلامی کمتر است.
  داستان پر آب چشم  نسل هائی که اگر بشمارم مثنوی هفتاد من کاغذ است .
حال این نسل محصول فشار ،محصول دنیای مجازی ،محصول بازی های گیمی ،نسلی که با همزاد پنداری خویش با سوپر من و بتمن بزرگ شده اند. بچه هائی که در اکثر زمان های بازی خود حاکمان را که زندگی برآن ها و خانواده شان جهنم کرده است راجای آدم بده نهاده اند. بزرگ تر شده اند. نسلی که حساس ترین دوره گذار زندگی از کودکی به تنئیجری را تجربه می کنند.
 دوره ترکاندن استخوان و قهرمان انگاری خود . چرا که هنوز نه مرگ می شناسند ونه تعهدی دارند .احساس مطلق! انباشته از شور. زمان فرصتی داده که در سیمای قهرمانی سرکش بخصوص در جمع همسالان که شهامت می بخشد. به خیابان بیایند وبازی گیمی خود را از دنیای مجازی به دنیای حقیقی منتقل کنند.
نگاه کن  به آخرین عکس حدیث. چگونه موهای خود راپس سرجمع کرده،کفش های کتانی خود را پوشیده!با دستی به پیش گوئی که در حال جهیدن میباشد.در حال رفتن به خیابان است." 
 "نیکا بطری آب و حوله را که برای مقابله با گاز اشگ آور که در تظاهرات لازم است بر داشت واز خانه بیرون رفت. " اظهارات خواهر نیکا 
بازی تلخ نسلی عاصی از حکومتی که کودکی رااز آن ها گرفت.  حال حاضر به از دست  دادن جوانی خود نیستند. یا مرگ یا رهائی! بجنگ تا بجنگیم !
.کودکان سنگ بدست بزرگ شده اند !! ابوالفضل محققی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما