رفتن به محتوای اصلی

اشرف دهقانی

25.11.2019 - 04:10 خشم توده ها جز با آتش به جان خصم، خاموشی نمی گیرد!
26.02.2018 - 16:20 با اعتراض علیه سرکوب دراویش ، وحدت صفوف مردم را تحکیم بخشیم !
25.02.2018 - 18:46 در ارتباط با روز جهانی زبان مادری
19.01.2018 - 20:51 سخنی با خلق آذربایجان!
21.10.2016 - 13:03 صداهای ماندگار
12.06.2016 - 03:59 پاسخ اشرف دهقانی به ادعای پرویز معتمد ساواکی، درباره حمید اشرف
21.10.2014 - 21:47 مقاومت مسلحانه در کوبانی، ناقوس مرگ شب پرستان !
07.09.2014 - 21:16 کارگران و جنگ و نا امنی در خاورمیانه
28.08.2014 - 19:21 سخنی در مورد " آذربایجان و مسئله ملّی"
03.08.2014 - 13:59 کشتار کودکان فلسطينی، پيروزی اسرائيل !
29.06.2014 - 21:50 "ﺑﺎﺟﯽ، ﺳﻦ ﻧﻪ ﺟﻮرﯾﺪون"ﺧﻮاﻫﺮ، ﺗﻮ ﭼﻪ جوری ﺑﻮدی!؟
02.04.2014 - 11:39 کودکان کار و خريد و فروش کودک!
07.03.2014 - 15:36 پيوند جنبش زنان با جنبش کارگری ضرورتی انکار ناپذير برای نیل به رهایی!
05.03.2014 - 13:09 بی بی سی و رستاخیز سیاهکل (برای ثبت در تاریخ )
04.02.2014 - 09:41 21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان(قسمت دوم)
17.01.2014 - 21:15 21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان!
25.12.2013 - 23:05 شمايی ‌از فمينيسم و مسئله زن
02.09.2012 - 12:03 دروغهای ثابتی علیه کتاب "حماسه مقاومت"!
19.08.2012 - 03:07 کمک گرفتن از امپرياليستها راه رسيدن به آزادی را هموار نمی کند!
21.07.2012 - 10:36 تنيدگی ساواک با شکنجه و قتل های زنجيره ای!
30.08.2011 - 11:27 به ياد گرامی جانباختگان دهه 60
21.06.2011 - 08:34 از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تئوری: تجربه ای تاریخی از چریک‌ها
23.01.2010 - 18:12 منتظری، پدر حقوق بشر یا طراح ولایت فقیه؟
25.08.2009 - 12:10 شکنجه در خدمت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه!
02.07.2009 - 18:47 بیم ها و امیدهای جنبش سترگ جاری!