رفتن به محتوای اصلی

آمریکا در بزنگاهی تاریخی
28.08.2020 - 23:45
دونالد ترامپ در نطق خود در آخرین شب مجمع انتخاباتی حزب جمهوری خواە، در آستانە نزدیک شدن بە انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، با حملە بە بایدن و متهم کردن او بە قرارگرفتن در کنار مارکسیستها رسما وارد میدان رقابت بعنوان کاندید جمهوری خواهان شد. او در این دورە کە بە علت برجستە شدن امر کرونا، اعتراضات مردمی و مسئلە اقتصاد، در آن امر مهاجران بە مسئلە دست چندم تبدیل شدەاست، تلاش کرد با برجستە کردن خطر چپها بە جنگ بایدن برود. ترامپ اینبار نیز از فاشیستهای هیتلری تقلید کرد کە بە گاە خود علاوە بر ضدیت با یهودی ها، چپها را هم مورد حملە شدید خود قراردادند. در واقع فاشیسم نشان می دهد کە همیشە مظهر بلند بالای راسیسم و دشمنی با عدالت خواهان بودەاست.

اما چە کسی است کە نداند چپ در آمریکا هنوز بسیار ضعیف است و امکان بازی قوی آن در رقابتهای سیاسی بسیار ضعیف؛ اما با برجستەشدن برنی سندرز در جریان رقابت کاندیداها و نیز شورشهای اخیر در آمریکا کە بویژە در سیاتل در مقطعی منجر بە ایجاد دوایر خودگردانی سوسیالیستی شدند، لزوم برآمد یک چپ قوی و دارای ارادە و تاثیرگذار در ایالات متحدە بە نیاز روز تبدیل شدەاست. چپی کە بتواند حداقل بە معیارهای اروپائی چپ گرائی نزدیک شود و لیبرال دمکراسی را با سوسیال دمکراسی مزین کند. ترامپ بعنوان مدافع فاشیسم و نماد ناسیونالیسم راست کە درصدد است روزبروز بیشتر ایالات متحدە را بە تقابل با همە قطبهای قدرت در جهان بکشاند و از طریق اضمحلال نهادهای بین المللی، منطق زور و هرج و مرج قبل از جنگ دوم جهانی را دوبارە احیاء کند، می خواهد با ترسانیدن بخشی از افکار عمومی در ایالات متحدە و بویژە صاحبان صنایع بزرگ و ثروتهای میلیاردی چهار سال دیگر با تکیە بر مسند ریاست جمهوری، ایالات متحدە را بە آن مسیری ببرد کە سالهاست مجموعە نئوکانها، راست افراطی، ناسیونالیستهای ضد گلوبالیزاسیون و اقشار مرتجع مذهبی در رویای آنند.

اما اینبار حتی دمکراسی بورژوائی هم هوشیارتر شدە و بی گمان بر شگردهای راست افراطی در نظام سرمایەداری در بزرگترین قدرت جهان غالب خواهند آمد.

واقعیت این است کە دمکراسی آمریکا در مرحلە فعلی عمر خود در مقابل آزمون بزرگی ایستادەاست، یا باید با واردکردن عناصر سوسیالیستی در سیاست کلان این کشور بمانند اروپا امکان برآمد قوی راست افراطی را سد کند، و یا باز همچنان با احتمال برآمد چهرەهائی مانند ترامپ دست و پنجە نرم کند.

شکست ترامپ بی گمان بە پتانسیلهای بروز فاشیسم در اقصاء نقاط جهان ضربە بزرگی خواهدزد، و می تواند دوبارە جهان را در مسیر تقویت دوبارە نهادهای بین المللی و همگرائی بازگرداند. باشد کە شورش مردم در این کشور در رای مردم در ماە نوامبر انعکاس یابد و قدرتمندترین کشور جهان از فاشیسمی رهائی یابد کە قریب چهار سال است بر آن سایە افکندەاست.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فرخ نعمت‌پور

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.