رفتن به محتوای اصلی

خیزش برای کسب مطالبات انسانی هیچ مردمی نباید تنها بماند
30.08.2011 - 12:50

«همبستگی عملی»، در میان خود «جنبشهای ملی- دموکراتیک»، و همینطور بین این جنبشها با جنبش «دموکراسی خواهی»، و جنبش زحمتکشان جامعه، با« حمایت ها»، از مطالبات برحق متقابل یکدیگر، شکل گرفته و مستحکم میشود. مواضع جنبشها در روند این حرکات، تصحیح شده و در جهت مطالبات مشترک تکامل مییابد.

بر این اساس، بدرستی، بخشی از آزادیخواهان در نقاط مختلف کشور، از خیزش کلان شهرهای ارومیه و تبریر، برای نجات دریاچه از خشکیدن، در رسانه ها «حمایت کرده اند.

ضرورت دارد این حمایتها در منطقه از سوی کردستان -که مسئله محیط زیست مشکل آنها هم هست ، گسترش یابد.

متأسفانه جای نام بیشتر نیروها از جمله خیلی از سازمانهای سیاسی اپوزیسیون ، تشکلهای زحمتکشان ، و دموکراسیخواهان ، در این میان خالی ست.

پرسش مهمی که پیش میاید اینست، آی آزادیخواهان کشور! کی میخواهید «همبستگی عملی» پدید آید؟ این امر نه در روی «کاغذ» بل از راه همین پشتیبانیهای متقابل و شرکت در تدوام حرکات پدید آمده بوجود میاید.

امید است جریانهای سیاسی و تشکلهای مدنی و صنفی در همه نقاط کشور بسیار آگاهانه و با دید دموکراتیک و پلورالیستی به حرکتهای مردمی برخورد کنند. عملاً گوناگونی و تفاوت ایده ها و برنامه ها و مطالبات را در جهت یافتن و پیگیری اهداف مشترک از راه همین حمایتها بخدمت گیرند.

حرکتها و خیزش های مردمی، بصورت مکانیکی و طبق دلخواه و مورد پسند، هرگز بوجود نمیآید. لازم است خود را در آنچه که رخ میدهد بشکلی از اشکال ، در جهت خوشی و راحتی و پیشرفت و آزادی انسان ، معنی کرد.

محیط زیست آذربایجان هم برای منطقه و هم برای سرتا سر ایران دارای اهمیت حیاتی ست. از سوی دیگر خود این موضوع - محیط زیست-مشکل سراسری ست.

چیزیکه حیاتی ست و مشکل عمومی، چگونه میتواند جدا از دموکراسیخواهی باشد؟ مگر خواسته های انسانی مردم جدا از دموکراسی ست؟

آیا متد دموکراتیک به عنوان روشی برای پیداکردن پاسخ «خواسته های انسانی»،بدون مطالبات انسانها میتواند معنا و مفهمی داشته باشد؟

دموکراسی جدا از مطالبات مردمی خیالی بیش نیست، خیالی که کوچکترین ارتباطی با مردم و واقعیات ندارد.

ضرورت دارد نیروهای آزادیخواه و رفع تبعیض و عدالتخواه، جایگاه خود را در حرکات مردمی مشخص کنند.

اگر یک حرکت مردمی را تنها بگذاری، باید بدانیکه فردا ممکن است ترا تنها بگذارند. اینهم دقیقاً آرزوی استبداد است.

خیزش برای کسب مطالبات انسانی هیچ مردمی نباید تنها بماند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ناشناس

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!