رفتن به محتوای اصلی

بيانيه جنبش فدرال دموكرات آذربايجان در باره فاجعه در شرف وقوع اورمو گٶلو
28.08.2011 - 15:25

اورموگٶلو جان وئرير، مجليس اونون قتلينه فرمان وئرير! در تمامي دنيا بحرانهاي اقتصادي و فلاكتهاي طبيعي رخ مي¬دهد. در نظامهاي دمكراتيك و دولت مسئوليت پذير و حتي رژيمهايي كه به دلايل ديگري نسبت به افكار عمومي شهروندان از حداقلي از حساسيت برخوردارند، اينگونه فجايع يك زمينه نزديك شدن دولتمداران به مردم و كسب همدلي آنها به حساب مي¬آيد. محور برخوردهاي اين قبيل دولتها در مقابله با بلاياي طبيعي بر چند اساس زير ميتواند باشد:

1. تلاش براي اقناع مردم نسبت به عواقب طولاني مدت بي توجهي به فجايع طبيعي. علي الصول مردم عادي نسبت به اقتصاد و معيشت روزانه خودشان حساسيت بالايي دارند و به عنوان مثال استفاده بيرويه از منابع طبيعي يا مصرف منابع انرژي ارزان اما مضر به حال طبعيت مورد علاقه مردم عادي است كه مهمترين غايه¬شان رونق اقتصادي كوتاه مدت و بالا بردن سطح رفاه خودشان است.

2. جلب متخصصين بومي و استفاده از علم و تجربه جهاني از طريق دعوت از هيئتهاي علمي معتبر جهاني به محل و اعزام كارشناسان براي مطالعه نمونه¬هاي مشابه موفق و ناموفق در چهارگوشه دنيا.

3. بالابردن ميزان مشاركت مردم و نمايندگان منتخب آنها در ارگانهاي تصميم گيري كشور از طريق نشان دادن حسن نيت.

4. احتراز از تبديل مسئله به يك موضوع سياسي، بكار بردن حداكثر تلاش براي ساختن جبهه واحدي از جامعه، شامل اقتدار سياسي، اوپوزيسيون، نهادهاي مدني، مٶسسات علمي بومي و جهاني و اهالي منطقه تحت خطر، جهت مواجه با بحران.

5. در بسياري از تجربيات موجود جهاني، نتيجه همچو برخوردي از سوي مقامات با بلاياي طبيعي (و بحرانهاي اقتصادي و...) شبيه تأثير جنگهاي خارجي بر جامعه است كه منتج به بالارفتن روحيه شهروندي و عمل كل جامعه بعنوان يك ارگانيسم در دفاع از خود است و رژيمهاي حاكم از حمايت حداكثري شهروندان خود در اينگونه موارد برخوردار ميشوند.

برخورد جمهوري اسلامي ايران از اين جهات فاجعه بار و شبيه نگاه استعمارگرانه يك قدرت خارجي در برخورد به فاجعه در شرف وقوع درياچه اورمي در قلب آذربايجان است.

1. در مواجه با فاجعه درياچه اورمي ابتكار عمل از همان هشدارهاي نخستين تا به امروز از سوي مردم، افكار عمومي، دانشجويان، جوانان، جنبش ملي آذربايجان، جنبش مساوات طلبانه زنان، جريانات سياسي و ديگر نهادهاي مدني بوده است. برخلاف جوامع عقب مانده كه مردم سود و زيان روزمره خود را بالاتر از هرگونه انديشه فردا و منافع نسلهاي آتي قرار مي¬دهند، نگاه هشيارانه مردم آذربايجان از همان ابتدا دورانديشانه، توأم با احساس مسئوليت و فارغ از كوته بينيهاي مرسوم جوامع عقب مانده در مورد مسائل فرداي جامعه خود بوده است. از اين جهت رفتار سياسي جامعه آذربايجان در برخورد با فاجعه ملي درياچه اورمي، بسيار شبيه رفتارهاي مشابه جوامع پيشرفته بوده است كه پيش¬تر از ساختار دولتي و بعنوان اهرمي براي فشار از پايين براي چاره امر، عمل مي¬كنند و نه بعنوان يك ترمز.

2. رژيم جمهوري اسلامي ايران به هيچيك از هشدارها و نتايج پروژه¬هاي مطالعاتي نهادهاي علمي بومي وقعي ننهاده و تمامي تجربيات منفي جهاني در زمينه سدسازي بر روي آبهاي جاري را كه حتي در مساعدترين محيطهاي اقليمي، نتايج درازمدت زيانبار اكولوژيك به همراه داشته است، به هيچ شمرده است. از جمله مٶسسه معتبر بين المللي "صندوق جهاني براي طبيعت" World Wide Fund for Nature بعنوان مرجع جمع بندي كننده كل علم و تجربه جهاني، تمامي پروژه¬هاي سدسازي را حتي در شرايط بظاهر بسيار مساعد منطقه، مضر اعلام كرده و كشورهاي داراي رژيمهاي پاسخگو، حتي در پاسخ به مبرمترين نياز خودشان براي تأمين منابع انرژي، دست به سدسازي نمي¬زنند. براي نمونه در سوئد كه جزو مساعدترين كشورهاي جهان از نظر توانايي فني و امكان طبيعي سدسازي است، از آپريل 1970 به اين سو تمامي پروژه¬هاي سدسازي به دلايل عواقب منفي اكولوژيكي آنها، متوقف شده است.

3. از نظر مداخله دادن مردم و سازمانهاي غيردولتي، عملكرد رژيم جمهوري اسلامي در جهت ممانعت از مداخله مردم در مسئله مرگ و زندگي مليونها شهروند آذربايجاني بوده است. مردم آذربايجان با درايت و هشياري حتي يك روز از سال را بعنوان "روز طبيعت" (13 فروردين) نامگذاري كرده و در اين روز به كارهاي ابتكاري چون ريختن سمبوليك آب بر درياچه اورمي اقدام كرده¬اند. حتي شعار هاي ابتكاري چون "با اشكهايمان درياچه اورمي را پركنيم" در ميدانهاي ورزشي از سوي جماعت گاه صدهزار نفري سر داده شده است. اينگونه كارهاي ظريف و سنجيده كه ميتوانست براي جلب همدلي بيرحمترين و احقمترين رژيمهاي دنيا نيز مٶثر باشد، در رژيم امام زماني جمهوري اسلامي، نتيجه معكوس داده است و از چند سال پيش به اين سو، آذربايجان مظلوم، براي اولين با در تاريخ منطقه پديده نوظهور و درد آور "زندانيان اكولوژيكي-سياسي" را تجربه ميكند. امروز فرزندان هشيار آذربايجان كه در "روز طبيعت" امسال و سال گذشته دستگير شده¬اند، بعنوان "خطرهايي كه امنيت رژيم را تهديد ميكنند" در زندانهاي جمهوري به صلابه كشيده شده¬اند.

4. رژيم جمهوري اسلامي تاكنون موفق شده است تا سوء نيت خود نسبت به آذربايجان را به اثباتي دوباره و چندباره برساند. اين در حالي است كه رژيم در برخورد با مشكلي مشابه در استان قم رفتار كاملا متفاوت نشان داده است و "اعضای مجلس اصولگرای هشتم در حالی با طرح انتقال آب از استان آذربایجان شرقی و اردبیل به دریاچه ارومیه مخالفت کردند که در طول دو سال گذشته طرح های انتقال آب با وسعت بسیار بزرگتر و مسیرهای طولانی تر در کشور، به ویژه برای انتقال آب به شهر مذهبی قم انجام شده است."(براي ديدن مقاله مربوطه كليك كنيد) اين رفتار دوگانه رژيم كه رد دوفوريت لايحه پيشنهادي نمايندگان آذربايجان در مجلس خود را به وضوح نشان داد، موجي از خشم در آذربايجان را سبب شد كه خود را در شعار به حق "اورمو گٶلو جان وئرير، مجليس اونون قتلينه فرمان وئرير!" ابتدا در مسابقه داربي دو تيم فوتبال تبريزي و سپس در خيابانهاي اورمي و تبريز نشان داد.

5. رژيم جمهوري اسلامي ايران در تعارض با تجربه جهاني كه سدسازي در مساعدترين شرايط جفرافيايي را نيز براي طبعيت مضر بحساب مي¬آورد، در نامساعدترين شرايط ممكن در حوزه درياچه اورمي اقدام به سدسازي بيرويه و محاسبه نشده زده و حتي به هشدارهاي سازمانهاي مربوطه و متخصصين بومي وقعي ننهاده است. پروژه حيرت آور كشيدن راه از ميان دريا با پركردن آن (!) نيز كه توان كسب شهرت جهاني براي رژيم مجري آن بعنوان يك كار نسنجيده ضد طبيعت را دارد، عملكرد ديگر حاكميت تهران در به وجود آوردن يك فاجعه است. در دور بعدي كه جامعه آذربايجان با هشياري مثال زدني در قبال اين فاجعه عكس العمل نشان داده است، رژيم با محاسبه نادرست از تناسب قواي موجود، بجاي تن دادن به خواستهاي مردم آذربايجان به سركوب اين خواستها، امنيتي كردن موضوع و پركردن زندانها از زندانيان "اكولوژيكي-سياسي" دست زده است. در ادامه نيز همچو تاجي زشت تر بر فراز بنايي زشت، با رفتار تبعيض آلود آشكار، نگاهي همچون ديد يك رژيم اشغالگر در مورد سرنوشت 12 مليون آذربايجاني از خود نشان داده است.

خواست آذربايجان، تأمين مداخله دمكراتيك نهادهاي مدني و نمايندگان جامعه آذربايجاني در اين موضوع، جلب كارشناسان بومي و استفاده از علم و تجربه جهاني در مقابله با اين فاجعه است.

جنبش فدرال دموكرات آذربايجان

28 اوت 2011

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.