رفتن به محتوای اصلی

سلام

سلام
بهنام چنگائی

سلام
فکر می کنم شما روند رسیدن به برابری را تنها با تجربه های برتری و خودخواهانه ی طبیعی انسان می سنجید. انسان محصول گذشته است و عمومن برای فراروئی نیاز به جرآت و قدری کنجکاوی دارد و این برای بسیاری در ابتدأ آسان نیست و تبعن روند انتطباق باید آرام، معقول و نرمش پذیر باشد تا بتوان برای عادت های غریزی با تفکر و مشورت جمع راه حل های اصولی یافت تا بقول شما فرار مغزها بوجود و یا تشدید نیابد. اما تشدید رقابت نا سالم تاکنون بویرانی محیط زیست و جنگ های متعدد خونین آنجامیده و البته این رقابت ها خود ـ دشمن سرمایه و منشأ ستیزند و تنها بازتابی که دارد رشد فقر وناامنی هرچه گسترده تر در سطح جهان است. من پیشگو نیستم اما از شواهد نابسامان و اعتراضات گسترده در آمریکا و اروپا می توان تنها باین سیستم بیش از پیش ناامید شد که قادر به حل دامنه ی بیکاری، فقر و از خود بیگانگی آدم ها از خود نمی شود. تندرست باشید