رفتن به محتوای اصلی

بهنام چنگائی

بهنام چنگائی
بهنام چنگائی

بهنام چنگائی
ضمن قددرانی از دوستانی که به نوشته ی من پانویس افزوده اند، انتظار من از هرکدام از آنان این است که نقد و نوشته ی خود را بفارسی و یا با حروف لاتین اما بفارسی بنگارند تا بدینوسیله فضای دیالوگ گسترده و سالم برای همگان مهیا و ممکن باشد. اما لازم می دانم به سهم خودم و با صراحت اعلام و اقرار می کنم که قصد من از نوشتن، داد و ستد فکری و اندیشه ای پیرامون مسالل عام اجتماعی ـ سیاسی و طبقاتی ست و نه نوشتن برای صِرف نوشتن! بنابرین ضروری ست تفاوت و تناقضات نظری را ما با هم باز کنیم، آنگاه متوجه برداشت های احتمالن یکسویه و یا اشتباه هم از هر پیدیده ای که شاید مزاحم راه ما و تاریخ آینده باشد بشویم و حتمن هم با تبادل افکار بی طرف و (مشترک) نائل به نتایج موفق و مفید برای نابسامانی های موجود خواهیم شد. تندرست باشیم. چنگائی