رفتن به محتوای اصلی

ایشان رفتار هر روزه و با

ایشان رفتار هر روزه و با
ناشناس

ایشان رفتار هر روزه و با فرهنگ خودش رو انجام داده چرا باید نگران باشه؟ ملت دیگه ترسی‌ از هیچ کس ندارند درود بر شرف آریاییت