رفتن به محتوای اصلی

در ظلم و ستمی که به غیر فارسی

در ظلم و ستمی که به غیر فارسی
ناشناس

در ظلم و ستمی که به غیر فارسی زبانان ایران رفته همه ( فارسی زبان و غیر فارسی زبان ) اتفاق نظر دارند . اما ظاهرا نویسنده مطلب به عمد یا از روی ناآگاهی به این موضوع توجه نکرده که آنچه ایشان مرکزنشین نام داده اکثرا غیر فارس هستند و ضمنا با تمام نشانه های پارسی سر دشمنی و عناد دارند . پس چگونه این ظلم بر غیر پارسیان و توسط چه گروهی میرود ؟ من که فکر میکنم از همه مظلوم تر فارس ها هستند که هیچ کاره هستن و همه هم تشنه به خونشون .