رفتن به محتوای اصلی

این نوشته نه در حد یک

این نوشته نه در حد یک
کیانوش توکلی

جناب امید دانا گرامی : این نوشته نه در حد یک مقاله است و نه یک گزارش ؛ بهتر بود این اظهار نظر بعنوان یک کامنت زیر ویدئو کلیب این مناظره قرار می گرفت . از این رو با اجازه شما ، آن را از بخش دیدگاه به بخش اخبار انتقال می دهم .