رفتن به محتوای اصلی

تمام اتهامات به شاه فقید دروغ

تمام اتهامات به شاه فقید دروغ
ناشناس

تمام اتهامات به شاه فقید دروغ ملایان بود.
اگر او خونخوار بود با وجودی که احترام ایران را در جهان انقدر بالا برده
بود که برای ورود به اروپا ویزا لازم نبود /چرا کسی پناهنده نمی شد؟
چرا حتی ایران کشور مهاجرپذیر بود؟
رضا پهلوی شهروند ایران است
رهبران ایران که عراقی هستند مانند شاهرودی لاریجانی و غیره باید به عراق باز گردند