رفتن به محتوای اصلی

اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی

اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی

اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی

مصوب مجمع عمومی در قطعنامه 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992 مجمع عمومی،

با تکرار تایید این که یکی از هدف های اصلی سازمان ملل متحد، آنگونه که در منشور اعلام شده، ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه، بدون تبعیض و تمایز نسبت به نژاد، جنس، زبان یا دین، است،

با تکرار تایید ایمان به حقوق بشر بنیادی، به حیثیت/ منزلت و ارزش شخص انسان، به برابری حقوق مردان و زنان و ملت های کوچک و بزرگ؛

با درخواست برای ترویج تحقق اصول مندرج در منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نژادکشی، کنوانسیون حذف تمامی شکل های تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه حذف همه شکل های تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده، و کنوانسیون حقوق کودک، همچنین دیگر اسناد و مصوبات بین المللی مربوطه که در سطوح منطقه ای یا جهانی تصویب شده و آنهایی که بین تک تک کشورهای عضو سازمان ملل متحد منعقد شده اند؛

 با الهام از مطالب ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های قومی، دینی و زبانی؛

با درنظرگرفتن این که ترویج و حمایت از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی، به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که در آنها زندگی می کنند کمک می کند؛

با تاکید براین که ترویج و تحقق مداوم حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی، به منزله بخشی جدایی ناپذیر از توسعه جامعه به عنوان یک مجموعه و در داخل چارچوبی دموکراتیک برمبنای حکومت قانون، به تقویت دوستی و همکاری بین مردمان و کشورها کمک خواهد کرد؛

با درنظرگرفتن این که سازمان ملل متحد نقشی مهم در رابطه با محافظت از اقلیت ها برای ایفا دارد؛

با درنظرداشتن کارهایی که تاکنون در داخل نظام ملل متحد، به ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی پیشگیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها انجام شده و نهادهایی که براساس میثاق های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد و مصوبات بین المللی مربوط به حقوق بشر در ترویج و حمایت از اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی ایجادشده؛

باتوجه به اهمیت کاری که از سوی سازمان های بین دولتی و غیردولتی در محافظت از اقلیت ها و در ترویج و حمایت از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی انجام می شود؛

با به رسمیت شناختن ضرورت تضمین حتی موثرتر اجرای اسناد و مصوبات بین المللی حقوق بشر در رابطه با حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی؛

این اعلامیه را درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی اعلام می دارد:

 

ماده 1

1-  کشورها باید از بقا و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت ها در داخل سرزمین های خود حمایت و ایجاد شرایط برای ترویج این هویت را تشویق کنند.

2-  کشورها باید قوانین مناسب تصویب و تدابیر دیگر را برای دستیابی به این هدف ها انجام دهند.

 

ماده 2

1- اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی (که پس از این به آنان باعنوان "اشخاص متعلق به اقلیت ها" اشاره می شود) حق دارند از فرهنگ خود برخوردار شوند، دین خود را ابراز کنند و مراسم آن را به جا آورند، و زبان مادری خود را به کار برند و به آن تکلم کنند، در محافل خصوصی و در ملاعام، آزادانه و بدون مداخله یا هرشکل از تبعیض.

2- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند به گونه موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

3- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند به روشی که مغایر قوانین ملی نباشد به گونه موثر در تصمیم گیری های مربوط به اقلیتی که خود به آن تعلق دارند یا مناطقی که در آنها زندگی می کنند، در سطح ملی و، هرجا مناسب بود، در سطح منطقه ای شرکت کنند.

4- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند انجمن های خود را تشکیل داده و حفظ کنند.

5- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند بدون هیچ تبعیضی با دیگر اعضای گروه خود و با اشخاص متعلق به اقلیت های دیگر تماس های آزاد و مسالمت آمیز برقرار و حفظ کنند، همچنین در آن سوی مرزها با شهروندان کشورهای دیگر که با پیوندهای ملی یا قومی، دینی یا زبانی با آنان ارتباط دارند تماس بگیرند.

 

 ماده 3

1- اشخاص متعلق به اقلیت ها می توانند حقوق خود ، ازجمله حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر، را به گونه فردی یا اجتماعی، با دیگر اعضای گروه خود، بدون هیچ تبعیض، اعمال کنند.

2- در نتیجه اعمال یا عدم اعمال حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر نباید هیچ گرفتاری یا وضعیت نامطلوبی به هیچ شخص متعلق به هیچ اقلیتی تحمیل شود.

 

ماده 4

1- کشورها باید هرجا لازم بود برای حصول اطمینان از این امر که اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند همه حقوق بشر و آزادی های بنیادی خود را به گونه ای کامل و موثر، بدون هیچ تبعیض و با برابری کامل دربرابر قانون اعمال کنند تدابیری به عمل آورند.

2- کشورها باید برای ایجاد شرایط مساعد به منظور توانمند ساختن اشخاص متعلق به اقلیت ها برای بروز ویژگی های خود و توسعه فرهنگ، زبان، دین، سنت ها و رسوم خویش، به استثنای آنجا که روش های معین مخالف قوانین ملی و مغایر با معیارهای بین المللی باشند، اقدامات لازم انجام دهند.

3- کشورها باید، هرگاه امکان دارد، اقدامات مناسب انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند فرصت های کافی برای یادگرفتن زبان مادری خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود داشته باشند.

4- کشورها باید، هرجا مناسب بود، در زمینه آموزش تدابیری به عمل آورند تا آگاهی از تاریخ، سنت ها، زبان و فرهنگ اقلیت های موجود در داخل سرزمین خود را تشویق کنند. اشخاص متعلق به اقلیت ها باید فرصت های کافی برای شناخت و کسب آگاهی از جامعه به صورت یک مجموعه داشته باشند.

5- کشورها باید تدابیر مناسب بیاندیشند تا اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند به گونه کامل در پیشرفت اقتصادی و توسعه در کشور خود مشارکت داشته باشند.

 

 ماده 5

1- سیاست ها و برنامه های ملی باید با بذل توجه لازم برای منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیت ها طراحی و اجرا شوند.

2-  برنامه های همکاری و یاری بین کشورها باید با بذل توجه لازم برای منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیت ها طراحی و اجرا شوند.

 

 ماده 6

کشورها به منظور ترویج تفاهم و اعتماد متقابل باید در مسایل مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت ها، ازجمله، مبادله اطلاعات و تجربه ها، همکاری کنند.

 

ماده 7

کشورها باید به منظور ترویج احترام برای حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر همکاری کنند.

 

ماده 8

1- هیچ عاملی در اعلامیه حاضر نباید مانع از اجرای تعهدات بین المللی کشورها درباره اشخاص متعلق به اقلیت ها شود. کشورها، به ویژه، باید وظایف و تعهداتی را که براساس معاهدات و موافقت نامه های بین المللی که طرف آنها هستند برعهده دارند با حسن نیت انجام دهند.

2- اعمال حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر نباید مانع از برخورداری هیچ فردی از آزادی های بنیادی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی شود.

3- اقداماتی که کشورها برای تضمین برخورداری موثر از حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر انجام می دهند نباید دلیلی محکمه پسند برای مخالفت با اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به حساب آورده شود.

4- هیچ نکته در اعلامیه حاضر را نمی توان به عنوان مجوز برای هیچ گونه فعالیت مغایر با هدف ها و اصول سازمان ملل متحد، ازجمله برابری حاکمیت، یکپارچگی ارضی، و استقلال سیاسی کشورها تلقی و تعبیر کرد.

 

 ماده 9

کارگزاری های تخصصی و دیگر سازمان های نظام ملل متحد باید به تحقق کامل حقوق و اصول تعیین شده در این اعلامیه، در داخل حوزه های صلاحیت مربوطه خود، کمک کنند.

 

متن اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی
با فرمت پی دی اف

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید