رفتن به محتوای اصلی

بند"میم" وصیت نامه خمینی و جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه!

بند"میم" وصیت نامه خمینی و جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه!

اگرگفته شود یکی ازمهمترین اهداف بنیادگرایان اسلامی اعم ازشیعه و سنی ، حذف زنان از تمامی عرصه های حیات اجتماعی و تبدیل آنان به بردگان خانگی است سخنی گزافه نیست ، نگاه ورفتاروحشیانه گروههائی ازقماش انصارحزب الله درایران ، طالبان درافغانستان ، لشکرمحمد درپاکستان ، داعش در عراق وسوریه و بوکوحرام درشمال افریقا وغیره وغیره نسبت به زنان ، همگی بیانگردیدگاه مشترک ضدبشری بنیادگرایان اسلامی است که وقتی پای سلب حقوق زن و تبعیض های جنسیتی بمیان آید این گروهها همگی به یک زبان سخن میگویند ودرهرکجا که باشند اعمال و رفتار زن ستزانه و ضدبشری خودرا به نمایش میگذارند. وشوربختا که درجوامع اسلامی ، سکوت وانفعال مردان این جوامع درمقابل تبعیض ها وستم سیستماتیکی که علیه زنان روا داشته میشود موجب گستاخی گروههای بنیادگرای اسلامی میگردد و مبارزات آزایخواهانه و برابری طلبانه زنان را دشواتر مینماید .

وقتی هنوزباور افراد و گروههای بنیادگرای اسلامی براین اصل استواراست که زنان برای تولید مثل و پاسخ به نیازجنسی مردان آفریده شده اند ! وقتی که حرف زدن با مرد نامحرم ومدرسه رفتن و تحصیل علم ودانش برای دختران ، گناه وعملی شیطانی محسوب شود ودردربازارهای مناطق تحت کنترل گروههای بنیادگرای اسلامی ، زنان ودخترانی راکه به اسارت درآورده اند خرید وفروش میشوند، وهنگامیکه حکومت ولایت فقیه درایران 36 سال است که تبعیض و ستم برزنان را قانونی کرده است وتخطی ازاین قوانین عصرحجری را با زندان وشکنجه ومرگ پاسخ میدهد، اینها همه ریشه درافکارافراد وگروههای قدرت طلبی دارد که دین و مذهب را وسیله ای قرارداده اند برای رسیدن به اهداف خویش ، ودررأس این اهداف کسب قدرت است وثروت و پاکسازی زنان ازتمام عرصه حیات اجتماعی جامعه قرار دارد.

ازسیدعلی خامنه ای رهبرولایت فقیه شیعه مذهب گرفته تا ابوبکرالبغدای رهبردولت اسلامی عراق وشام سنی مذهب و پیروانشان که خودرامسلمان واقعی ومجری فرامین الهی میدانند ودیگران را کافروقتل شان را واجب ، همگی تبهکاران قدرت طلبی هستند که پایه های حکومت اسلامی خود را برزن ستیزی و وضع قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان استوار کرده اند واصولاً زنان راموجوداتی ناقص العقل میپندارند وبرایشان حقوقی برابربا حقوق کودکان نابالغ ودیوانگان قائل اند!  بنابراین وبا اعتقاد به چنین تفکری است که بنیادگرایان شیعه و سنی درحالیکه همه جا مشغول کشتاریکدیگرند درعین حال همه جا درمورد حذف حضوراجتماعی زنان درجامعه ، با یکدیگراتفاق نظر دارند . واگرمشاهده میکنیم که حکومت ولایت مداران فقیه در تهران نمیتوانندمانندحکومتگران داعش فتوای مجازبودن خرید وفروش زنان ودختران را دربازارهای ایران صادرکنند ، این را میبایستی به حساب قدرتمندی جامعه مدنی ایران و حضور پُررنگ زنان این کشور درعرصه های فعالیت اجتماعی درطول یکصد سال اخیر گذاشت ، نه به حساب معتدل بودن افکاروعقاید بنیادگرایان ذوب شده درولایت فقیه وشیعه مذهب ، که در زن ستیزی تفاوتی بین داعش شیعه و داعش سنی وجود ندارد.   

حکومت ولایت فقیه پس از 36 سال نه تنها درزمینه نقض حقوق بشرو تبعیض های گوناگون علیه زنان واعدام واعتیاد وبیکاری وتورم وآلودگی محیط زیست ، خودکشی وخودسوزی وتلفات ناشی ازتصادفات رانندگی وفسادودزدی حکومتگران و فرارمغزها وخشکاندن دریاچه ها و رودها وغیره وغیره ایران را درصدرجدول جهانی قرار داده است ، بلکه این حکومت دردنیا تنها رژیم منحصر بفردی است که رسماً و قانوناً درهای ورزشگاههای ایران را با انگیزه های مذهبی  برروی تماشاگران زن بسته است وعلیرغم تلاش ومبارزه زنان ایران و درخواست های فدراسیون های ورزشی جهانی ازجمهوری اسلامی برای برچیدن مقررات تبعیض آمیزجنسیتی ، اما این رژیم همچنان ازورود زنان به میدانهای ورزشی جلوگیری بعمل میاورد ، و حتی در مواردی مثل همین موردی که هم اکنون برخی از مسئولین دولت روحانی تحت فشارهای خارجی قصد دارند روزنه محدودی را برای ورود زنان تماشگربه ورزشگاه باز نمایند ، فوراً دارودسته های ازاذل و اوباشی که جیره خواروتحت فرمان بیت رهبری و شبکه فاسد امامان جمعه هستند با شعارهای "وا اسلاما" و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه به حرکت در میایند و تهدیدمیکنند که اگر پای زنان ایران به ورزشگاهها باز شود محشرکبری بپا خواهند کرد !

در اطلاعیه ای که اخیراً با امضای انصارحزب الله واساتید وطلاب حوزه علمیه ایروانی وفرزندان امام راحل منتشر شده است ، گروههای مذکورورود زنان به ورزشگاه و تماشای مسابقات را"فحشای زنان هرزه" خوانده و وعده داده اند که فرزندان امام برای اجرای "بند میم" وصیت نامه امام راحل ، درروز 29 خرداد که قرار است مسابقات جهانی والیبال در تهران برگزارشود در مقابل درب ورودی ورزشگاه آزادی "حضورخونین" خواهند داشت ! و جالب این است که قوه قضائیه وفرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بعنوان حافظان نظم و امنیت جامعه ، بجای اینکه در مقام دستگیری و مجازات این اوباش برآیند درصدد دلجوئی و حمایت ازآنان میباشند وبه دولت روحانی هشدار میدهند که :"جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاهها وظیفه ذاتی وشرعی نیروهای انتظامی است."

در جریان تشییع جنازه غواصانی که درجنگ ایران و عراق کشته شده بودند ، انصارحزب الله با پخش اعلامیه ای از "امت حزب الله" دعوت میکند که برای اعلان انزجار نسبت به "حضورغیرشرعی بانوان در مسابقات مردان" روز چهارشنبه دربرابروزارت ورزش تظاهرات برپا کنند ، بنا گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی فقط کمتر ازصدنفربه دعوت انصار حزب الله پاسخ مثبت دادندودرتجمع گروههای زن ستیزشرکت کرده اند ، که بی تردید آن چند ده نفرنیزاراذل واوباشی بوده اند که توسط نهادهای تحت فرمان ولایت فقیه سازماندهی و به محل اعزام شده بودند ، پس وقتی قدرت انصارحزب الله با بودجه و امکاناتی که در اختیار دارد ، برای براه انداختن یک نمایش ضد زن در تهرانی که بیش از ده ملیون جمعیت دارد تا بدین حد ناچیزاست ، ازهمین جا میتوان نتیجه گرفت که حکومت ولایت مطلقه فقیه درمیان مردم ایران و بویژه در میان زنان و نسل جوان کشور، به نقطه ورشکستگی کامل رسیده است .

و اما "بند میم" وصیت نامه که انصار حزب الله برای اجرای آن تهدید به "حضورخونین"جهت جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه نموده است چیست ؟ آنچه که بنام "بند میم" وصیت نامه امام  شهرت یافته و سندی است در دست گروههای فشاروقانون شکن تا هرزمان که اراده کنند جامعه را به آشوب بکشند و فضای رعب و وحشت ایجاد کنند بخشی است که خمینی در آنجا به روشنی به جوانان حزب اللهی توصیه میکند که اگر دولت و مسئولان حکومتی درانجام وظایف خود جهت جلوگیری ازنفوذ فرهنگ غربی درمیان پسران و دختران کوتاهی کردند ، واجب است که آنان مستقیماً وارد عمل شوند! بعبارتی نطفه بی قانونی و ایجاد هرج ومرج وتأسیس ملوک الطوایفی آخوندی به زعامت ولی فقیه ، توسط شخص خمینی برای کسانی که امروزه خود را "فرزندان امام" میدانند به ودیعه نهاده شده است .پس بیهوده نیست که مفهوم دولت و استقلال قوای سه گانه در ساختار نظام ولایت فقیه بی معنی است و بیهوده نیست که برای اجرای بند"میم" وصیت نامه خمینی ، انصارحزب الله و گروههای مشابه وارد"عمل" میشوند!

بند "میم" وصیت نامه خمینی :

"اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و روسای جمهور ما‌بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند؛ و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است؛ و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد."

28 خرداد 1394

17 ژوئن 2015

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید