رفتن به محتوای اصلی

کمی دربارۀ روش های پروپاگاند

کمی دربارۀ روش های پروپاگاند
ناشناس

کمی دربارۀ روش های پروپاگاند داعش فکر کنید و سعی کنید از آن روش ها در مبارزه با حریف استفاده نکنید. داعش در لباس ناسیونالیسم هم می تواند ظاهر شود. به نظر من، ایرانی ها باید از تجربه های مختلف جنگ های قومی، ناسیونالیستی و ایدئولوژیکی نیم قرن اخیر درس بگیرند و از عوام فریبی خودداری کنند.