رفتن به محتوای اصلی

بله درست می فرمائید، آمریکاست

بله درست می فرمائید، آمریکاست
ناشناس

بله درست می فرمائید، آمریکاست!
Anonymous لو دادی که واقعا ...!
نقطه چین ها از طرف خودم هست آن هم به احترام مسئول کامنت ها.