رفتن به محتوای اصلی

نوامبر 2019

آقای خامنه‌ای، مشوق پرشورآتش‌به‌اختیارها، آشوبگر کیست؟

آقای خامنه‌ای انصاف داشته باش، تو که باید حافظ و مجری قانون باشی، فرمان آتش به اختیار میدهی، تو آشوبگر هستی یا جوانانی که برای اعتلای کشور و رفاه مردم ما دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده‌اند؟
معنی روشن آتش به اختیار تو تشویق به بی قانوی و هرج و مرج است. هر چند نمایندگان مجلس، بدون ذره‌ای اعتماد حرفه‌ای و احترام به‌خود هرگونه قانون‌شکنی و قانون‌گذاری ترا می‌پذیرند و جبونانه خود را با فرمان‌های تو تطبیق می‌دهند، ولی معنی واقعی آتش به اختیار تو و به میدان کشیدن سپاه و بسیج، حکومت ترور و اوباشان است

میر حسین موسوی: کشتار مردم توسط سپاه یادآور ۱۷ شهریور ۵۷ است

میر حسین موسوی کشتار وحشیانه فرودستان جان به لب رسیده بیگناه توسط جمهوری اسلامی را با تام و تمامیت به کشتار وحشیانه مردم بیگناه توسط شاه تشبیه کرد و گفت آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. وی در پایان پیام خود تلویحا گفت رژیم جمهوری اسلامی به دلیل عواقب این کشتار خونین به سرنوشت رژیم شاه دچار خواهد شد و خواهان محاکمه علنی آمرین (یعنی خامنه ای) و مباشرین (یعنی فرماندهان سپاه) این جنایت آشکار شد.

روح یک جهان بی روح، یا بی روحی یک جهان با روح

البتە میشل فوکو، حرکات تودەای آن سال تاریخی را دیدەبود، او جنبش عظیم مردمی را دیدەبود، اما او در تفسیر این لحظە تاریخی فراموش می کند کە بە انتظار بنشیند و نتایج را بطور مشخص در آیندە از نزدیک مشاهدە کند. فوکو تسلیم لحظە می شود و در پدیدە درست در لحظە ظهورش غرق می شود و آن را در امتداد خود نمی بیند. در حالیکە برای تفسیر درست مارکس و نقل قول از عبارات او، باید درست مانند مارکس یک درک تاریخی از پدیدەهای داشت.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی و جنبش اجتماعی اخیر ایراناین روزها در تجمعات مردمی لبنان و عراق، پلاکاردها و شعارهایی در حمایت از جنبش ستم دیدگان و توده های بپاخاستۀ ایران مکرراً شنیده و دیده می شود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی که همرأی با مردم هستند، در رسانه ها بر پیوند پایه ای و انترناسیونالیستی با جنبش ایران تأکید می ورزند. آنها به مردم خود ضرورت فاصله گذاری در شعارها در رابطه با