رفتن به محتوای اصلی

ژوئن 2017

پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون!

برخورد غیر دموکراتیکی که با نوشته های صاحب نظران در زمینه ملی میشود، یکی از موارد آشکار وجود سانسور در سایت های اپوزیسیون در خارج از کشور می باشد. در ایران تحت سلطه رژیم آزادیکش و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی در کنار مساله اصلی ستم طبقاتی، ستمدیدگی های بیشمار دیگری هم وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها همانا ستم ملی است.

صدای مال باختگان باشیم!

ایران همانند انباری از خشم، نفرت، اعتراض و انزجار لشکریان گرسنگان، بیکاران، مال باختگان و زندگی باختگان نسبت به حکومت اسلامی است. پرسش این است که این خشم کی و در کجا شعله ور می شود؟ آیا بحران کنونی بالائی ها و اعتراضات گسترده مال باختگان، آستانه یک انفجار ملی علیه حکومت اسلامی می باشد؟
آیا یک حادثه کوچک بهانه انفجار ملی میشود، یا همین اعتراضات موضعی در تداوم خود به جنبش همگانی ارتقاء می یابد؟

بانک مرکزی: شریک دزد و رفیق قافله

بانک مرکزی ماه ها است با سپرده گذاران و مالباختگان بازی می کند، گاهی خود را بی اطلاع از چرخش پول در اینگونه موسسات نشان می دهد و گاهی هم با دلسوزی و دلداری وعده های سر خرمن می دهد و در شرایطی هم به مردم خشمگین و به تنگ آمده می گوید...

آمران قتل فریدون فرخزاد و کشتار رستوران میکونوس"همایش" برگزار می کنند

"سفارت"ی که در قتل ناجوانمردانه فریدون فرخزاد و کشتار بیرحمانه رستوران میکونوس دخالت مستقیم داشته است، طبعاً نمی تواند میراث‌دار تاریخ و فرهنگِ کهن ایران‌زمین باشد و با این بهانه، طیفی از دانشگاهیان و فرهنگ‌دوستان را با خود همراه سازد. این پایگاه جاسوسی و کشتار، جز ترویج جهل و جنایت هیچ عملکرد مثبتی در کارنامه خود ندارد و هرگونه همسویی، همکاری و تردد در آن، پا گذاشتن رو خون به ناحق ریخته شده‌ی فریدون فرخزاد، قتلعام شدگانِ رستوران میکونوس و دیگر آزادگانی است که در خارج کشور به قتل رسیده‌اند

کالا سازی آموزش از سوی حکومت

در پروسه ای که از دهه ی شصت برای کالایی سازی آموزش شروع شد، در کنار دانشجویان، کارگران دانشگاهی(کارگران فضای سبز، آشپزها و کارگران سلف، کارگران خدماتی، نیروهای حفاظت فیزیکی و حتی کارمندان و اساتید دانشگاه) نیز جزو قربانیان این سیاست ها بودند