دیدگاهها

در این متن، گزیده ای از مطالب نوشته شده در اینستاگرامم ارائه می شود:
یکشنبه گذشته شاهد بودیم که حسن روحانی از سوی رژیم جمهوری اسلامی قرارداد غیرقانونی و خفت بار وضعیت جدید رژیم حقوقی دریای مازندران را در قزاقستان امضا کرد. این عمل ضد منافع ایران و ایرانی جمهوری اسلامی مرا واداشت تا با مراجعه به مقاله ها و تحقیقات گذشته‌ام اقدام به روشنگری بیشتری برای ایرانگرایان و میهن پرستان نمایم. به خصوص دراین فضای مشوش رسانه های اجتماعی که درآن از تولید شیرمرغ تا بررسی پیچیده ترین مسایل حقوق بین الملل دریاها به صحبت می پردازند.
بازپس گیری دیپلماتیک آن امری «ممکن و ضروری» است
به باور نگارنده؛ این طرح می‌تواند از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مقامات ارشد وزارت امورخارجه تسلیم گردد.
فراتر از این با امعان نظر به پیشینه تاریخی جدایی «غیرملی» بحرین از کشورمان، تلاش به منظور بازپس گیری دیپلماتیک آن امری «ممکن و ضروری» است. ما نیز بر حق قانونی و تاریخی ایران بر جزیره ی بحرین را تأکید می‌کنیم و در این امر ملی همگام با مسئولانِ مطرح کننده این الحاق و ایضاً خیزش مردمی در این خصوص هستیم.
امان از فردای سقوط رژیم و روزی که این قوم 72 ملت بخواهند برای مردم نسخه حکومتداری بپیچند.
آن پیشترهای کلکل آب، برق و اتوبوس مجانی کردن خمینی مکار بر بام کوتاه نادانی، تعصب و مردمفریبی سپری شد، و از آرزوی تکسواری ملاجماعت با بال مفت آسمان و ربودن دل مذهبی کارگران و زحمتکشان و تنگدستان 40 سال گرسنگی آزگار و مرگبار گذشت.
محمد علی اصفهانی   .....   Mohammad Ali Esfahani
شکنجه، حاکم شرع، قصاص، حدود، تعزيرات، شلاق، دار و... همه و همه، فرعند. فرع هايی بر يک اصل.
و برای از ميان بردن فرع، اصل را بايد از ريشه برکند.
اصل ولايت فقيه را نمی گويم.
اصل ولايت فقيه، خودش فرع يک اصل ديگر است.
«شجره ی خبيثه» يی به نام «جمهوری اسلامی ايران» را می گويم.
نامی که در آن، حتی يک کلمه هم بر سر جای خودش قرار ندارد.
صدای فریادی ما را برجا میخکوب می کند: "تکان نخور! اگر حرکت اضافه ای بکنید شما را به گلوله می بندیم!" دو فرد مسلسل به دست به سمت من و همسرم نشانه گیری کرده اند! به آنها نگاه می کنم و برادرم نادر را می بینم که یکی از دو فرد مسلح است! تازه بعد از این همه تعقیب و گریز متوجه می شوم یکی از کمیته چی ها برادر کوچک من است! .....
ما امروزه به وضوح شاهد آن هستیم که توانمندی و تاثیرات سیاسی و اعمال قدرت گرانه "قدرت های نرم" چندان هم کمتر از نیروهای اعمال قدرت سخت و خشن سرکوب آشکار و علنی نبوده، بلکه در خیلی موارد از آنها نیز میتواند موثرتر باشد.
این رژیم هدفش این بود که خلیج فارس را به خلیج اسلامی تبدیل کند که نتوانست. در جریان جنگ سوریه حق استفاده از آسمان ایران را به روسیه بخشید و اکنون در سندی خائنانه نتنها نیمی از دریای مازندران را به قیمت حمایت روسیه از حفظ نظام حراج کرد، بلکه حق استفاده حاشیه نشینان دریای مازندران از خاک ایران برای دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس را هم مکتوب کرده است.