اخبار

نه آنکه شخصاً آنقدر اهمیتی داشته باشم یا که فکر کنم رهبر مردم هستم که کسی منتظر پیامی از اینجانب بمناسبت رویدادی باشد، حال چه آن رویداد فرهنگی باشد چه سیاسی. بعنوان ِیک آینده نگر در واقع به دلیلی که در زیر توضیح میدهم همیشه از نوشتن اهداف سیاسی خود در لوای مناسبت های فرهنگی اجتناب کرده ام، تا چه رسد به آنکه بخواهم پیامی در یک مناسبت فرهنگی صادر کنم.

تا خامنه ای رهبر ست ، سگ گردی ممنوع است+ویدو

این زن و شوهر طرفدار خامنه ای به خاطر اینکه این پسر جوان با سگش در پارک قدم می‌زد به من اوحمله کردند میگن سگ نجسه، مملکت اسلامیه تا آقای خامنه‌ای رهبر مملکت ماست سگ گردی ممنوع است

انتشار از: