رضا پهلوی: حضرات! سلطنت و شاهنشاهی تمام شد

تعداد مشاهدات: 
2028
نظر رضا پهلوی در مورد سلطنت و آینده ی ایران. سلطنت تمام شد، کاسه ی داغ تر از آش نباشید.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: