رفتن به محتوای اصلی

بهنام چنگائی

پذیرش خدا، رای به ملا
ملا، دشنه و دشنام خدا
ترفند چادر و اعدام، سرپوشِ چپاول ها
اسلام، دشمن شوق و شادی
نه مردمی برابر نیرنگکاران ولائی
مرداب ولایت با انتخاباتش
خدائیکه زبانش خامنه ای ست
نهاد و نماد بی بنیاد اسلام و ولایت اش
شکست خدا با چماق ِچادر ملا
حق زندگی و دشمنان رنگارنگ آن
نسل کشی های تاریخ سرمایه و دین
زن، برابر سنت خدا و ستم ملا
بینش و دانش انسانی، یا دید و باور دینی
خدا و ادیان زن ستیزاش
ترفند چادر، تردستی رسول
دام خدا و گام های ساده دل
فردای ما، برابر اسلام، ولایت و دولت دینی
تیر برق ها، دار مرگ فردای ملاها
چربش سپیده بر اسلام و ولایتش
سرنگونی با شناخت درست از دگرگونی
چماق دین و سرزنش زن با چادرش
چهار شنبه سوری کجا و چماق گریه کجا
روز زن و زندگی و دوران پایانی دشمنانش
شاه و شیخ و آمریکا، دشمنان ما
سن کهکشان ها و پیدایش خدا
ایران، گور ولایت و سلطنت
اعدام الهی ـ ملائی و چرائی آن
ایران، کشتارگاه خدا و ملا
سنت تجاوز کلیدی خدائی دارد
ملای خدا، برابر مردم باخت
خدا، کلاه گشاد ملا
دور برچیدن کمین ملا، با دین دولتی یا دام خداست
ساختن ایران بی ملا و کلک خدا
رژیم خدا و ملا مهسا امینی را بسان بسیارانی دیگر کشت
خدا، یا تباهی و پلیدی ملا
دینِ چادر، چماق خدا در دست ملا
ایران غرق در توهم خدا و قربانی قوم ملا
جنگ نان آوران با خدا و ملا
فندامنتالیسم سرمایه و دین
بازهم یک سال ننگبارتر و سیاه تر
بنده و برده پروری ولائی ـ اسلامی
تضاد انقلاب با اسلام
دینمداری و اسلام سیاسی چیست؟ جز دروازه های گشاد خرافه، فریب
پرسش روز: منافع مردم کار یا ملای بدکردار
کشتار و چپاول بخاطر اسلامِ خدا و ملا
دام دین خدا و دار مرگ ملا تاکی؟
دین دروغگویان و مذهب فریبکاران
بازگشت طالبان! آبروئی برای ولایتمداران؟
دین، رهبر و حکومت مرگبار اسلامی
الفبای مرگ در رژیم اسلامی ـ ولائی
تاکی، چپاول و ستم و سرکوب دینی؟
شخم دین، کاشت نادانی و برداشت ناتوانائی ها
آشوب و عاشورای خامنه ای با مافیاهای موافق و مخالفش
رای به خدا و ملا، بقای فسادها و تباهی ها
خدا و دینمدار یاور بهره کشان و دشمنان ما
نه، به جانیان حکومت دینی کافی نیست
نوروزیان در راه بهاران
آتش چهارشنبه سوری بجان و کاخ آخوندی
خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
پشت به صندوق رأی ونگهدارهای آن
ایران، کنام ِدیانت و گورستان ولایت؟!
نام خدا، دام ملاست در کمین توده ها
چهره و وجدان با و بی عمامه داران
رژیمی که نبود خدایش را ثابت کرد
رد اسلام سیاسی و تاریخ خونبارش
دادخواهی! خالق ملا و خائن مردم کجاست؟
نان و جان ما یا خرید و فروش مرگ
آدرس تباهی ها ولایت، حکومت او و نادانی ما
کشتن زندگان، برای بقای دولت دینی مردگان
زنان مذهبی و دولت دینی دشمن شان
دین دولتی و دکان های محرم اش
چهره دین دولتی، قضای پلید اعدام ها
گردش طناب توبه دور گردن دین دولتی
چهره های فاشیسم بی شرم و زبان دراز
شهر هرت یا حکومت دینی هردمبیل
نان و جان کارگران در کام و کنام دینکاران و سرمایه سالاران
راسیسم تنگ چشم راست، برابر چین چپگرا
کشندگی ویروس دینمداری و سرمایه سالاری
جن و انس آقا در جهش ِتولید مرگ
درمان کرونای قم، جز نابودی دین دولتی نیست!
عالم قدس و هاله حکومت دینی درهم شکسته
ملاها، مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای مرگبار
رأی نه، برابر دیانت و امامت
فسادها و تباهی ها، با خمینی و دین دولتی آمد
چرا فناتیسم، راسیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم؟
دُمل ولایت و چرکآبه دین دولتی اش
پشتوانه فاشیسم زینب ابوطالبی چیست؟
خطا! یا تداوم ترورهای 41 ساله حکومتی؟
راه ما، جدا از ترورها و جنگ های فناتیسم و امپریالیسم
الله اکبر نگو، بس است
آیا ترورهای آبان! طناب دارزدن دین دولتی نیست؟
پگاهِ جنگ با خامنه ای و کفتارھایش
رنگرزی رفرمیستی، یاور خودکامگان مذهبی
ولایت بنزین و نفت پناه، و ریای رایگانش
جواز چندهمسری، تباهی مهر و تحقیر زن
بلای بزرگ نادانی در خودکامگان مذهبی
اسلام سنی شیعی و خلفای خامنه ای، اردوغانی و البغدادی اش،
کوفت باور و کلاه ملا
مذهبی ها و حزب اللهی های منطقه و حکومت ولائی آنها