رفتن به محتوای اصلی

فرامرز حیدریان

از سَیّافانِ حَرَس در بارگاهِ ولی فقیه
گستره جویندگی و خویشاندیشی
موانع تنش زای همبستگی و بُغرنجهای ناکامیابی ایرانیان
پُرسمان آزادی و تراژدی سوگوار مهر و داد
پرسش شیخ فضل الله نوری و انشاء آقای نوری علاء
تباهی ایران و مردمش در سنگلاخ کشمکشهای فجیع حاکم و محکوم
چرا تحصیل کردگان و کنشگران ایرانی ناکارآمدند و تابع عقاید رایج هستند؟
گریز از مسئولیّت پذیری در گستره کارزارهای میهنی
احمد کسروی یکی از دلیرترین منتقدین «اخلاقیات حاکم بر ذهنیّت ایرانیان» است
از بدشگونیهای حسادت در تاریخ فجایع ایران
پُرسمانِ فرمانروایی و دولتِ باهماندیشان
«تصویر سیمرغ گسترده پر» در برابر «تصویر الله» و «تصویر جمشید جم» در برابر «تصویر محمّد ابن عبدالله»
از رویگر زادگانِ پهلوان و روستا زادگانِ دانشمند
احزاب سیاسی در تاریخ یک قرن اخیر از بین رفتند و بقایا و فسیلهای آنها همچنان در حال غوطه خوردن هستند
رفتار حکومتگرانِ غاصب با سازگاریها و خیزشهای ایرانیان
اگر به جای محمّد رضا شاه بودی با احزاب مذهبی و ایدئولوژیکی مخالف زمامداری ات ، چه میکردی؟
از رونقِ قتل عامِ جوانان در ولایت جانستانان الهی
از روز اول نکبت شوم 1357 تا امروز، هیچ «مایی» زاده نشده است
فرق بین گامهای حدّاقلی، با تمامیّتخواهی یکباره و پا در هوا
آسیبهای فاجعه بار فرهنگی در سیطره ولایت آخوندشاهی
بالاخره «علل» سقوط سیستم شاهنشاهی پهلوی در چه چیزهایی ریشه داشت؟.
انتصابات در ولایت آخوندشاهی
من، دزدی نمیکنم، رشوه نیز نمیگیرم. در نتیجه، زیردستان من نیز نباید دزدی کنند یا رشوه بگیرند
جستاری در باره آخوندشاهی و حقیقتگویی ولی فقیه
از بُغرنجها و کلافهای سر در گم قدرت و استیلاء
جمع کنید این بساط دلقکبازیهای رجز خوانی نوع صدر اسلامی را. جمع کنید+ویدئو
آنچه خود داشت، زبیگانه، تمنّا میکرد.
چیزی به نام فرهنگ زرتشتی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ کمونیستی، فرهنگ دروغ، فرهنگ رانندگی، فرهنگ آشپزی، فرهنگ پاسور بازی و خزعبلات مشابه نداریم
پایداری و نوزایی فرهنگ ایران در کشاکش با زمامدارانِ غاصب
آیا یک گرایش سیاسی از خودش پرسید، چرا مردم ایران ، برای ما، تره گندیده نیز خورد نمیکنند؟
چرا ما سرگشته ایم و پاکباخته؟
تفسیر و تشریح واقعیّتها و عینیّتهای میهنی از پشت عینکهای دودی
حقیقی یا مستعاری بحث ثانویست. برهان و منطق بدون طلبکار بودن مهمه
توضیحی برای بازاندیشی و ژرفاندیشی پیگیر در سایه سار رادمنشی فردی
«جنبش باب» و «بهائیّت» به شدیدترین فرم ممکن، سرکوب و لت و پار شد
استتار تاریخ در گرداب سرگذشتهای عاطفی
بحثی مختصر برای تامّلات پیگیر و پرسشهای کلیدی
اندکی بحث برای اندیشیدن و به خود آمدن هوشیارانه.
سرگشتگانِ و شیفتگانِ وادی قدرت و نفرت
من 27 سال است که از طرف تمام نیروهای ماشاالله ماشاالله نوابغ بی همتای عرصه سیاست در «قرنظینه» گذاشته شده ام
در سنجشگری تولیدات قلمی و نقش پراکتیکی «محمّد باقر مومنی» لازم میدانم که چند نکته را یادآوری کنم.
آرماگِدونِ گورکنانِ زشتخو در سلّاخ خانهِ الهی
مسیح علینیژاد نیاز ضروری دوران ماست؛
قهقرائی کرامتِ بشری در چنبره ماتریکسِ آخوندی
از کابوسِ مرگبار الهی و بختکِ حکومتِ شهوانی آخوندها
انسان ایرانی در گستره دورانِ مُدرن و مُدرنیته
در سنجشگری جنگهای مومنان به الاهان خونریز برای انحصاری کردن قدرت و امتیاز
از حماقتهای تقدیسی تا قدّیسان احمق
تامّلی در ریشه یابی جنگهای مذهبی و قتل عامهای عقیدتی-ایدئولوژیکی
باهمستانِ آزادی در گستره آینده های تاریک
تفنگدارانِ حکومتِ نظامی آخوندها و عافیت طلبی سبکبارانِ ساحلها
منسوخ شدن اسلامیّت و برپایی حکومت نظامی آخوندها
چهره های زندگی در هزارتوی عقایدِ فرقه ای
استمرار ولایت فقیه و سرگیجه های مخالفانش
در سنجشگری اعتقاداتِ جانگیر و زندگی سوز
حاشیه ای مختصر بر گفتارهای آقای نوری علاء و همعقیدگانش [دولت موقت برای گذار]
هنرِ اندیشیدن در باره ساختارهای کشورداری
قباحتِ آزادی در ایران و حسرتهای قرن به قرن
از بیدادگریهای حکومتگران دوربینچی و آتش به اختیارانِ کینه توز
سرنوشتِ ایران و ایرانیان در گزینشِ تصمیمِ شاهکلیدی
از زندگی بخشی طوفانِ ریشه بر افکنی که در راه است.
تراژدی سوگوار ایران بدون ایرانیان
جَنگِ ناگزیرِ ایرانیان با زمامداران و ارگانهای حکومتِ فقاهتی
زوالِ اعتباراتِ جهان در حوزه های غارنشینی
پایانه حکومت اسلامی و آغازگاه بالگشایی سیمرغ گسترده پر
ریشه یابی و علّت دوام قدرت و اقتدار آخوندها
سراندیشه و ریشه های کشورداری ایرانی
از سوختنِ خدا بر طنابِ دارهای الاهیونِ اُقتلویی
جنگ و جدال برای مُصادره شرکت تجاری ایران
از رسالتِ انبیاء خونریز و حکومتِ توحیدی اعدام
سیطره مُردگانِ هزاره ای بر ذهنیّت و روانِ زندگانِ مُتابعتی
از ناگهانی بودنِ دگردیسیهای اجتماعی
رامشگری در بیابانِ خارهای مُغیلان
به زمامدارانِ امروز و فردای ایران
فاجعه عقاید شخصی در مصاف با همبستگیهایاجتماعی
در نکوهش ضحّاکیان خونریز و جوانخوار و کودک کُش و مُتجاوز
پُرسمان قدرت و قداست جان و زندگی
خیزش سیمرغیان علیه ضحّاکیان