رفتن به محتوای اصلی

تحلیلی از انتخابات محلی ترکیه: دو خطر در حال صعود! حکومت ضعیف، اپوزیسیون ویرانگر

تحلیلی از انتخابات محلی ترکیه: دو خطر در حال صعود! حکومت ضعیف، اپوزیسیون ویرانگر
برگردان:
علی قره جه لو

راه حل اجتناب ناپذیری که در دستور کار قرار دارد: ایجاد دولتی قدرتمند و حکومت ملی، دولت ملی تولیدکنندگانی که موفق به انقلاب تولیدی خواهد شد. جدایی طلبی و نیروهای قرون وسطایی امپریالیسم در ائتلاف با اپوزیسیون "حزب جمهوریخواه خلق" (ح ج خ) و حکومت "حزب عدالت و توسعه" (ح ع ت) در حال صعود اند. پ ک ک و "سازمان ترور فتح الله گولن" (س ت ف گ) ، متحدان ج ح پ که تحت کنترل ایالات متحده آمریکا هستند، و "حزب رفاه مجدد" (ح ر م) ، "حزب دعوای آزاد" (ح د آ) متحدان حزب عدالت و توسعه اند، که سیاست های منطبق با منافع ایالات متحده را اتخاذ کرده است. آنها به عنوان نیروهای جدایی طلب و قرون وسطایی تسویه حساب با دولت ملی و جمهوری مان را تحمیل می کنند. در مرکز این تهدید تسویه حساب، آمریکا و اسرائیل قرار دارند. ترکیه مانند سال های جنگ استقلال با شرایط سختی مواجه است. ما نمی‌توانیم با دولت ضعیفی که امروز تبدیل به "اردک لنگ" شده است، با تهدید علیه دولت ملی مان مقابله کنیم. ایجاد دولتی که از دولت ملی و جامعه جمهوری دفاع کند و انقلاب تولیدی را تحقق بخشد، یک وظیفه تاریخی است. همه طبقات ملی و نیروهای ملی، به ویژه طبقات مولد، قدرت اصلی این وظیفه هستند. "حزب وطن" با برنامه انقلاب تولیدی، استراتژی انقلابی ملی، سیاست های مردمی و کادرهای مجرب و دینامیک آماده رهبری این وظیفه تاریخی است . احزاب آتلانتیک درگیر جنگ داخلی اند همه احزاب سیستم آتلانتیک در گیر جنگ داخلی اند. رهبران و سازمان های حزبی چاه همدیگر را می کنند. صحنه های مشت، لگد، یقه دریدن و توطئه، مقابل چشم همگان است! کسانی که نتوانند در حزب خود اتوریته برقرار کنند و خود دچار هرج و مرج اند، چگونه خواهند توانست ترکیه را از سختی هایی که با آن روبروست نجات دهند. ما باید نتیجه انتخابات را واقع بینانه ارزیابی کنیم. ترکیه در انتخابات شکست خورد، آمریکا و اسرائیل پیروز شدند ترکیه در این انتخابات شکست خورده است، آمریکا و اسرائیل پیروز شده اند. شهرداری های شهرهای بزرگ را شراکت ح ج خ، پ ک ک، س ت ف گ که تحت هدایت ایالات متحده هستند به دست آورده اند. پ ک ک اکثر شهرداری های جنوب شرق مان را به دست آورد. بسیاری از شهرداری های مان توسط طریقت ها و فرقه های مذهبی تحت کنترل غرب از طریق حزب رفاه مجدد، و حزب دعوای آزاد تصرف شده اند. خلاصه: امپریالیسم ایالات متحده آمریکا، جدایی طلبی پ ک ک و ح د آ، و فرقه ها و طریقت های تحت کنترل غرب، بسیاری از مواضع قدرت در جمهوری را به دست آورده اند. در حالی که رای دهندگان از برنامه اقتصادی حزب عدالت و توسعه که گذران زندگی را برایشان دشوار می کرد، فرار کردند، به شرایط سخت تر امپریالیسم ایالات متحده آمریکا رای دادند. به این می گویند " هنگام فرار از باران گرفتار تگرگ شدن". دو خطر در حال صعود ترکیه مانند دوران جنگ استقلال با دو خطر مواجه است. اولین خطر جدایی طلبی است. پ‌ ک‌ ک که ابزار آمریکا و نقشه‌های اسرائیل دوم به نام کردستان است، و ح د آ که به دلیل مواضع جدایی ‌طلبانه‌اش در خدمت طرح اسرائیل دوم است، نه تنها در مجلس حضور یافته اند، بلکه، بر شهرداری هایی که به لطف ح ع ت، و ح ج خ در جنوب شرق ترکیه - شهرداری هایی که مبنای خود مختاری را تشکیل می دهند - را نیز بدست آورده اند. تشدید تهدید برای دولت واحد و تمامیت ارضی ترکیه در دستور کار قرار دارد. خطر دوم طریقت ها و فرقه های مذهبی مورد حمایت غرب است. سازمان ترور فتح الله گولن (س ت ف گ) بوسیله ح ج خ احیا می شود. حزب رفاه مجدد، و حزب دعوای آزاد، احزاب طریقت ها و فرقه های مذهبی اند که محکوم به حمایت غرب هستند، که به لطف حزب عدالت و توسعه به بلای سر ترکیه تبدیل شده اند. بسیاری از شهرداری ها به طریقت ها و فرقه های مذهبی تحت رهبری غرب واگذار شده اند. اینکه شیوخ این جماعت و فرقه ها مدام گفتمان های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی به نمایش می گذارند، نباید کسی را فریب دهد. آنها به عنوان نمایندگان قدرت های قرون وسطایی که متحدان طبیعی امپریالیسم هستند، از مواضع ضد دولت ملی و ضد جمهوری خود دست بر نمی دارند. به همین دلیل، آنها نقش های ناپایدار و غیرقابل اعتمادی را بین جبهه آمریکا و اسرائیل و جبهه ترکیه در فرآیندهای تسویه حساب با دولت و جمهوری ملی مان ایفا می کنند. صف بندی دوره بعدی امپریالیسم آمریکا و به طور کلی امپریالیسم غرب با برنامه ای که در سال 1980 تحمیل کرد، اقتصاد تولیدی ترکیه و دولت ملی ما را دچار تخریب نمود. شریک این تهدید، صهیونیسم اسرائیل است. اکنون این تهدید جدی‌تر شده است. (1) صف بندی: امپریالیسم آمریکا و همدستانش در طرف مقابل قرار دارند. دولت ملی، طبقات تولیدکننده، ملت ترک، با کرد و ترک، سنی و علوی اش، نیروهای مسلح ترکیه و پلیس ترکیه نیروهای ملت را تشکیل می دهند. دولت ضعیف حکومت ضعیف حزب عدالت و توسعه که قدرت زیادی را از دست داده و اتوریته اش متزلزل شده است، از یک طرف گرفتار زنجیرهای جدایی طلبی و تعصب فرقه ای است، و از طرف دیگر، طرفداران آمریکا را از درون حزب پاکسازی نکرده است. بویژه بعد از انتخابات محلی، به قول فرانسوی ها به وضعیت " اردک لنگ" دچار شده است. حکومت دچار ضعف است. دولت، هم با حکومت حزب عدالت و توسعه (ح ع ت) - "حزب حرکت ملی " (ح ح م) ، و هم، با دادگاه قانون اساسی اش که با جدایی طلبی مماشات می کند و با شهرداری های تحت کنترل نیروهای آتلانتیک دچار ضعف گشته اند. حکومت ح ع ت - ح ح م در حال سقوط به وضعیتی است که نمی تواند ترکیه را اداره کند، در واقع، به این وضعیت سقوط کرده است. حامیان ایالات متحده در حزب عدالت و توسعه در حال کسب قدرت هستند. خدشه دار شدن هویت "حزب حرکت ملی" (ح ح م) تا مرحله از دست دادن کامل هویت خود پیش رفته است. بدیهی است که ما نمی‌توانیم با حکومت ح ع ت - ح ح م، در شرایط سختی که در آن قرار داریم نجات پیدا کنیم. اپوزیسیون ویرانگر حزبی که در انتخابات بالاترین رای را کسب کرد "حزب جمهوریخواه خلق"(ح ج خ) نیست، بلکه، شراکت ح ج ح - پ ک ک، و س ت ف گ، است. متحدان "اؤزگور اؤزل"، رهبر ح ج خ، که قبل و بعد از انتخابات، بر "وحدت با غیر" اصرار می کرد، پ‌ ک ‌ک - س ت ف گ و فرقه‌های مذهبی تحت کنترل آمریکا مانند "سلیمانجیلار" (طرفداران فرقه مذهبی سلیمان) هستند. این اپوزیسیون ویرانگر است. اؤزگور اؤزل کنترل خود بر دشمنان دولت ملی و جمهوری را از دست داده است. رشته های اپوزیسیون تحت رهبری ح ج خ در دست امپریالیسم آمریکا و اسرائیل است. قابل تامل است، اولین تبریک به ح ج خ بعد از انتخابات از طرف دولت اسرائیل بود. پروژه معروف "رند کورپوریشن" Rand Corporation که توسط "دولت پنهان" Deep State آمریکا در ژانویه 2020 اعلام شد، مواضعی را در ترکیه به دست آورده است. ترکیه با خطر عقب نشینی از مواضع به دست آمده توسط "حزب وطن" که بعد از تخریب دیوارهای "زندان سیلیوری" و آغاز عملیات نیروهای مسلح ترکیه برای دفن پ ک ک در سنگرها که در 24 ژوئیه 2015 آغاز شد، مواجه است. (2) اقتصاد ترکیه تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه با خطر گرفتار شدن در باتلاق بدهی مواجه است. اپوزیسیون ح ج خ - پ ک ک - سازمان ترور فتح الله گولن (س ت ف گ) بلای سر ترکیه اند. در دوره آتی، به عنوان یک ملت، به ویژه، - با سربازان و پلیس خود در خط مقدم - شاهد ابعاد این بلا خواهیم بود که تا کجا ها خواهد رسید، و البته، تاوان آن را خواهیم پرداخت. بحران سیاسی به بحران اقتصادی اضافه شد، و بحران عمیق تر گردید قبل از انتخابات محلی، ترکیه ما در یک بحران اقتصادی قرار داشت. اکنون یک بحران سیاسی و به عبارتی بحران حکومتی به بحران اقتصادی اضافه شده است. انتخابات، یا بهتر است بگوییم رای دهندگان، نه تنها راه حلی را سبب نشدند، بلکه، سختی ها را بیشتر و بحران را تشدید کردند. بخش قابل توجهی از رای دهندگان ما هنگام فرار از باران گرفتار تگرگ شدند. افزایش تعداد رای دهندگانی که در انتخابات شرکت نکردند نیز، مهم است. این توده ، ضعف حکومت را دید، در عین حال، ویرانگر بودن اپوزیسیون تحت رهبری ح ج خ را نیز، دید. اما هنوز نتوانسته است به سمت راه حلی به رهبری حزب وطن حرکت کند. (3) حکومت حزب عدالت و توسعه - حزب حرکت ملی به وضعیتی گرفتار شد که دیگر قادر به اداره ترکیه نیست منظره امروز ترکیه: حکومت ح ع ت - ح ح م، توانایی نجات ترکیه از این مشکلات را ندارد. آنها دیگر نمی توانند ترکیه را اداره کنند. زیرا از امروز، اداره ترکیه به معنای نجات ترکیه است. رئیس جمهورمان طیب اردوغان که در شب انتخابات سخنرانی خود را در بالکن ایراد کرد، جز تشکر چیزی نگفت، اما در واقع نشان داد که به وضعیتی گرفتار شده است که دیگر قادر به اداره ترکیه نیست. این پا آن پا کردن فایده ای ندارد؛ زیرا، آنها هیچ برنامه و اراده ای برای نجات ترکیه ندارند. چرا که، بر سیاست هماهنگی با آمریکا و اسرائیل متمرکز شده اند. همه احزاب سیستم درگیر جنگ داخلی اند به احزاب سیستم آتلانتیک نگاه کنید، همه آنها درگیر جنگ داخلی اند. رهبران و سازمان های حزبی چاه همدیگر را می کنند. صحنه های مشت، لگد، یقه دریدن، و توطئه علیه همدیگر جلوی چشم همگان است! حکومت حزب عدالت و توسعه در گرداب رویارویی "سلچوک بایراکتار" و "هاکان فیدان" قرار دارد. (4) رهبری ح ج خ در گرداب رویارویی اؤزگور اؤزل (رهبر حزب) و اکرم امام اوغلو (شهردار استامبول) قرار دارد. سایر احزاب آتلانتیک نیز دچار همان گرداب های آتلانتیک هستند. آنهایی که نمی توانند در حزب خود اتوریته برقرار کنند و دچار هرج و مرج شده اند، چگونه خواهند توانست ترکیه را از سختی هایی که که با آن روبروست نجات دهند!!! تنها راه برون رفت: برای دولت ملی و انقلاب تولیدی، دولت قدرتمند و حکومت قدرتمند تنها راه برون رفت: برای دولت ملی و انقلاب تولیدی، تاسیس دولت قدرتمند و حکومت قدرتمند شرط است. این تنها راه برون رفت از سختی هاست. حزب وطن، با برنامه انقلاب تولیدی، استراتژی انقلابی ملی، سیاست های مردمی و کادرهای مجرب و دینامیک، آماده رهبری این وظیفه ی تاریخی است. توضیحات مترجم: (1) اشاره به برنامه اقتصادی که با نام "جهانی شدن" و یا "ادغام اقتصاد ترکیه با اقتصاد جهانی" است، که با کودتای نظامی آمریکایی 12 سپتامبر 1980 ، با همدستی تورگوت اؤزال به ترکیه تحمیل شد. چرا که، در چارچوب رژیم پارلمانی ترکیه امکان چنین تحمیلی وجود نداشت. برنامه اقتصادی "جدید" با مشت آهنین کودتای نظامی آمریکا با همدستان داخلی خود به ترکیه تحمیل و مخالفین این برنامه شدیدن سرکوب شدند. (2) اشاره به تخریب دیوارهای زندان سیلیوری است که در نتیجه مبارزه صد ها هزار نفری و شبانه روزی میهن دوستان ترکیه تحت رهبری حزب وطن برای آزادی زندانیان سیاسی که با توطئه آمریکایی فتح الله گولن بنام "توطئه ارگنه کن" به زندان افتاده بودند، است. زندانیان میهن دوستی که قربانیان توطئه ارگنه کن شده بودند، شامل همه رهبران درجه اول حزب وطن، اکثر فرماندهان ارتش مخالف آمریکا و برخی از روزنامه نگاران، دانشگاهیان و روشنفکران ملی ترکیه بودند. بعد از شکست توطئه ارگنه کن، سرکوب و پاکسازی پ ک ک بعنوان ابزار دست طرح های آمریکا در مناطق جنوب شرق ترکیه آغاز شد. متعاقب آن نیروهای مسلح ترکیه در سه عملیات نظامی متوالی وارد شمال سوریه شده و کریدور کرد (اسرائیل دوم) را قطع کردند. با این عملیات طرح های آمریکا و اسرائیل برای تاسیس دولت دست نشانده کردی در شمال سوریه نقش برآب شد. (3) در انتخابات عمومی 2023 تعداد شرکت کنندگان %85 و در انتخابات محلی 31 مارس 2024 تعداد شرکت کنندگان %78 بود. یعنی %7 درصد کمتر از انتخابات عمومی. آنهایی که این بار در انتخابات شرکت نکردند، اکثرن طرفداران حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی بودند. یعنی آنهایی که از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی دلسرد شده، ولی، به احزاب مخالف هم رای ندادند. (4) اشاره به اختلافات وزیر خارجه فعلی ترکیه "هاکان فیدان" با داماد طیب اردوغان "سلجوق بایراکتار" است. بایراکتار بنیانگذار و مدیر شرکت بایراکتار است که در زمینه تکنولوژی هوایی - فضایی ترکیه نام شناخته شده ای است. لینک اصل مقاله: https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/iki-tehlike-yukseliste-zayif-huk…

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

دکتر علی قره جه لو
برگرفته از:
روزنامه آیدینلیک ترکیه

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید