رفتن به محتوای اصلی

مروری بر رخ دادها و تلنگری بر آنها

مروری بر رخ دادها و تلنگری بر آنها

کاوشی در رسانه ها  و تفسیری کوتاه بر نوشته ها  

*رئیسی در سفر  اخیر به ولایتمان کرمان اشاره ای گذرا به این نکته داشت که: کماکان با همه همراهی 3 قوه طبق فرامین ولایت عظمی ، مزدور ان بدخواه ،مخالف اسایش و رفاه مردمان در پوشش دشمن با تریبون های قوی در دست - نمی گذارند کشور توسعه بیابد  و هر روز مشکلی تازه می افرینند ......

*وقتی با همه تبلیغات  در صد اندکی از ملت به شما اعتماد و به عنوان نماینده بدین جایگاه گمارده اند  ، بدین معناست که موظف به انجام وظایفی هستید که جامعه در مسئولیت تیم رییس جمهور با همین قد و قامت میبیند .....

*یکی از این وظایف، اجرای برنامه ها و قوانین اقتصادی منجمله قانون «تسهیل تولید و فراهم کردن شرایط اقتصادی مناسب » انچنانکه در اغاز هر سال بعنوان شعار اعلام میشود ! «ایجاد اشتغال »و رفع نگرانی ملت از ابعاد گوناگون میباشد که مدعیان اگاهی به علم اقتصاد با عملکرد خود اوضاع فعلی را ایجاد کرده اند.

 *رئیسی بروال پیشینیان  نبایستی بگوید : «نمیگذارند» یا «نمیشود» و یا «دست های پشت پرده در اقتصاد برامده از عملکرد دولتهای قبلی و....وجود دارد»، او موظف است موانع را برطرف کرده و با هرگونه بی قانونی انچنانکه صدها بار مدعی انست ،به اعتبار تمرکز قدرت و نبود دولت موازی ،مقابله کند، همانطو رکه  بصراحت میگوید: «باید جلوی فساد گرفته شود»؛ و خرده میگیرد که هر چه بخواهید دستگاه نظارتی موجود که نشسته  و فقط ایراد میگیرند …

*پرسش اینجاست آیا ایشان پیش از اعلام نامزدی با حضور سالیان در راس قوه  قضائیه با همین کیفیت ،از ساز و کار نهادهای نظارتی خبر نداشت که امروزه از نظارت این ارگانها متعجب شده ؟یا دود ودم هوای دیارمان را باید عامل دانست !؟

* در هر سیستمی احتمال اختلال وجود دارد، اما مدیر انهم در این سطح، زمانی موفق خواهد بود که راهکارهایی برای شفاف تر کردن قوانین نظارتی پیشنهاد و یا با نظارت موشکافانه «درون سیستمی »در قوه بسیار عظیم مجریه، از بروز چند گانگی، تشتت، دخالتهای بی مورد، اختلاف نظرها و…. جلوگیری کرده – فضا را برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم کند، و در صورت عملی نشدن یا نبودن این امکان با این همه ابزار در دسترس ،حقایق را صراحتا مطرح سازد ...

*برنامه چندین هزار صفحه ای در دوران به اصطلاح مبارزاتی ، در دسترس بوده و فاصله عمل تا شعار ایشان  را نشان میدهد ....

* اغلب جماعت منصوب فاقد صلاحیت «با تعریفی بدون شایستگی و شرایط احراز »یادشان میرود که برای برطرف کردن مشکلات براین مناصب تکیه زده اند و بحکم تاریخ در نهایت امر پاسخگوی جامعه خواهند بود و  فراموش میکنند بدون تفسیر به رای  مسئول اجرای قانونند  ....

نه در مقام یک منتقد «مسئول واکاوی دست اندازهای سیستم بروکراتیک و با کنایه صحبت کردن… »که اخرین ان  سوال از چگونگی تاخیر در رساندن اب خلیج فارس و ادعای اینکه 45 در صد پیشرفت فعلی - در این دوران انچام گرفته که این مدعا تکراری و موردادعای  پیشینیان نیز بوده است !

*منافع ملی و شرایط منطقه  ایجاب مینماید: مجموعه کابینه هر یک در محدوده وظایف ،با بیان حقایق به ملت بزرگ و صبور ایران، بدون پرده پوشی و با صراحت تام و تمام، با تاکید بر چرایی عدم تمرکز اختیارات، وحدت فر ماندهی ،وجود قدرتهای موازی مزاحم، عدم هماهنگی بر امده از منافع گروهی، سلطه رابطه بجای ضابطه، حجم مشکلات به ارث رسیده، انتصابات رانتی بدور از صلاحیت که نداشتن شرایط احراز نام دارد، عدم احساس مسیولیت و پاسخگویی و … جامعه و مدیران صالح را به همکاری در رفع معضلات با ایجاد انگیزه دعوت و مجموعه حکومت را به تجدید نظر اساسی در معیارها و روشها توصیه نمایند ...

*توصیه اینکه بصراحت و بر امده از اعتقاد مورد ادعا - به چگونگی و امکان ادامه خدمت مطلوب… با داشتن مدیریت اجرایی-  نقش گروههای منسجم غیر مسئول را مانع  بشمار نیاورند. ....همچنانکه  یادمان نرفته :

&  اقای رئیسی در تمامی دوران ها در متن روی دادها ،در سمتهای حساس و کلیدی به خوبی به تمامی چگونگی ها وقوف دا شته است ...

& بخوبی «با همه ناتوانی در بیان و استدلال حتی با همه مظلومیت ! البته در این دوران ؟با همه صغرا و کبری چیدن » میداند اشاراتی که ناراضیان را ارام کند دیگر کاربردی ندارد ....و مدیریت مسلط به زر، زور و تزویر با طرح نارسایی ها از طرف مجموعه حکومت غیر پاسخگو  ،براساس تجربه  سنوات اخیر! کنترل امور را بناچار در این بحبوهه «به فرج بین دو ستون »سپرده است  .....

اما در مقوله انتصخابات در پیش مجلسیان :

& دگراندیشان درون کشور و انانکه از نزدیک بمراتب قوی تر و اگاه تر از دیگر وطن دوستان ،طی سالهای متمادی معترض به چگونگی اعمال روش ها بوسیله قدرت گرایان بوده اند(با لحاظ کلیه جوانت امربه اعتبار بدتر نشدن اوضاع )توصیه دارند :

*همانطوری که شایع شده  به نمایندگان نسبتا شجاع پیشین «امثال محمود صادقی ها »... که به اصلاح امور در مسیر منافع ملی هر چند بنسبت ؟دلبسته اند …  طبعا با کنار ماندن نظر نا صائب شورای سالمند پوشک پوش نگهبان !.... بتبع مسئولیتهای مستمر هر چند حاشیه ای  یا در نقش مدیران مطبوعات که با مشکلات و دردها بخوبی اشنا  و قلم ها زده اند ....                                 پیشنهاد شده پا بعرصه گذارده و  از شیرازه گسستن بیشتر که مغایر منافع ملی و نابودی جان انسانها خواهد بود - ممانعت نمایند و با تعین شرایط حضور خود درست بر خلاف نظر معتاد بزرگ دیارمان ؟تن به شرایط تعینی تحمیلی نسپرند !

&  عریان شدن تضاد موجود، صراحت گفتار، افشاء دیدگاهها، اقرار به تفاوت عمیق ایدئولژی، نا موفق بودن تبلیغات در مسیر وجود هماهنگی، وحدت، سلامت عمل، اعمال خط مشی های بر امده از  ضرورتها  به مصداق «جلو ضرر را از هر کجا بگیرید … »بنفع ملت خواهد انجامید همچنانکه اگر اعتراض نشود ...در ارامترین حالت - عقلای جامعه :در انتظار به حد اقل رسیدن خطاها و رفرمی واقعی اما تدریجی  در درون سیستم لحظه شماری میکنند .....که انگاه با حد اقل هزینه موقع حسابرسی خواهد بود

**مروری بر اخبار مندرج  در زیر نویس رسانه ها بدون تفسیر و رعایت تقدم و تاخر - البته در شرایطی که «ملیون ارجمند فرهیخته بعنوان قدیمی ترین و با صلاحیت ترین سازمانهای سیاسی -در داخل و خارج » سخت به خود زنی و طرد و نفی - طبق خواست و ارزوی دیرینه حکومت - مشغولند ،و در مصاف با معترضین دلسوز نگران اینده این مرز و بوم پر گهر «مشابه  حکومت »بقطع تریبون مبادرت می ورزند !و خود را به نا شنوائی مطلق میزنند .....خالی از لطف نیست :

*چهل هزار نیروی پلیس انهم غیر مسلح ،کنترل اعتراضات ملت همیشه معترض و پرسشگر فرانسوی را عهده دارند ،در حاکیکه طی یکهفته بگذشته با انهمه تخریب سر مایه های ملی ان دیار ...فقط یک نفر کشته شده و پیوسته صحنه های خیابانی زیر پوشش نگاه جستجو گر صدها خبرنگار از سراسر جهان قرار دارد..

*در برنامه توسعه هفتم ارائه  به مجلس با همین طول و عرض وکم وکیف «رصد زندگی رفتاری و اعتقادی مردم »انهم بوسیله شورای انقلاب که مادام العمریست - مشابه دادگاههای ان که وصف ناپذیر ...و وزارت ارشاد که نقش افرینی انرا درماجرای گشت ارشادوابسته به ارگان دیگری را  بخاطر سپردیم ....پیش بینی شده است ...

*رقم عجیب 300 هزار میلیارد تومان(3 با 14 صفر ) عواید حاصل از« فیلترشکن  فروشی »انهم بوسیله ایادی و ما فیای حکومت ببهانه عدو شود سبب خیر .....

* سنجش سطح دینداری مردم در پی بیش از 4 دهه تبلیغات با این همه وسایل ارتباط جمعی درونی از قماش صداوسیما و مطبوعات رنگ و وارنگ رانتی - بااختصاص  بودجه های کلان از محل بیت المال ، انچنانکه بدون توجه به ابعاد ان نا خواسته اخیرا اعلام شد:

از 70 هزار مسجد 50 هزارتای  ان با درب بسته و انانکه دربها یشان گشوده است - با اندکی مرید و مراد سهم خواه فرصت طلب ،انهم هنگام نماز مگر انکه مجلس یادبودی برپا باشد ...

* نزول ازادی های مشروع با تعریف همین قانون اساسی با همه ایرادات به پائین ترین سطح در 40 سال اخیر ....

* در همایش روز صنعت و معدن وعده مهار تورم از طریق رشد تولید عنوان شد ،  در حالیکه در ادبیات متعارف اقتصادی ،رشد و تورم از عوامل متفاوتی نشأت میگیرند و راهکارهای مشخصی برای ارتقای انها  وجود دارد ، بنظر میرسد سیاستگذاران نابخرد همچنان اصرار دارند تا از طریق روش‌های ابداعی «مهار نرخ تورم »را امتحان کنند......

* رتبه جهانی مرجعیت علمی دانشگاههای  مهم کشورکه عمو ما در دهه 50مرتبه ای  زیر صد داشتند  انهم  نسبت بسال گذشته میلادی - با سقوط همراه بودیعنی :

دانشگاه صنعتی شریف  ۳۹ پله‌ نزول در ردیف 334جهانی / دانشگاه تهران با تنزل  ۹پله در مرتبه 360 / دانشگاه امیرکبیر با افت  ۳۵ درجه در جایگاه جهانی 375 و دانشگاه علم و صنعت  با  ۳ مرتبه تنزل علمی  در مقام 451

*در شرایطی که «عرضه کل »در اقتصاد کشور بدلیل تحریمها و حکمرانی اشتباه تیم اقتصادی مرکب از مخبر و رضائی ها و دیگر بچه های مدرسه امام صادق، تقریباً ثابت است، ادعای  رونق اقتصادی با طفره رفتن از کنترل پول بدون پشتوانه و نقدینگی لجام گسیخته ،در واقع عامل اصلی  تورم کمرشکن کنونیست  که تراژدی بس عظیمی بشمار میرود و ریشه همه انحرافات اجتماعی و نابسامانی ها  .....

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
مطالعات و مشاهدات

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید