رفتن به محتوای اصلی

Kavos Arjomand

Kavos Arjomand
نظرات رسیده

Kavos Arjomand از خانبابا تهرانی چه توقعی دارید که یک عمر داس و چکش را هوار زد ، در آلبانی و چین نشست و مردم را برای براندازی به گفته خودشان عامل امپریالیسم تحریک می کرد و حتی ذره ای از جهان

Kavos Arjomand
از خانبابا تهرانی چه توقعی دارید که یک عمر داس و چکش را هوار زد ، در آلبانی و چین نشست و مردم را برای براندازی به گفته خودشان عامل امپریالیسم تحریک می کرد و حتی ذره ای از جهان بینی در او وجود نداشت که مقایسه کند خرابه و ویرانه ای بنام آلبانی انور خوجه و دوران رفاه ایرانیان به ویژه در پانزده سال آخر رژیم پهلوی .