ایران باید خطر جنگ منطقه ای را جدی گرفته و از آن بگریزد