رفتن به محتوای اصلی

دنیز ایشچی

سوسیالیسم ایرانی
از خواب پریدن های نیمه شبان
Public Resentment انباشت عقده های توده ای
مدیریت مایکرو مهندسی روانی تبلیغاتی
هنا آرنت ، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد یا محصول آن
با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اکرایین باشیم
چپ ایرانی از منظر فلسفه هابرماس
استحاله چپ رمانتیک و سقوط به نئولیبرالیسم
همسایه ما عربستان سعودی
همسایه ما پاکستان
نظری بر بودجه دولت ایران برای سال 1401
گذار از سلطه الیگارشی مرکانتالیسم به نئولیبرالیسم؛ نظری بر اقتصاد ایران
آنارکوسندیکالیسم
زنده باد سوسیالیسم
بحران هویت در چپ
استراتژی امپریالیسم در کاشتن سرطان طالبان در افغانستان
نظامیگری امپریالیستی، از افغانستان به کجا؟
سردرگمی های ما، اعتصابات کارگری و جنبش خیابان
سومالی یا لیبی دیگری در افغانستان
حزب کمونیست چین یکصد ساله شد
دو گام به پس
اولویت وحدت سوسیالیستی بر جبهه جمهوریخواهی
آزادی؛ لیبرال دموکراسی و جمهوریت
طلاق از سوسیالیسم، ازدواج با دموکراسی
زحمتکشان و انتخابات
جنگ تریاک، و مساله فلسطین
تزهایی در رابطه با اوضاع سیاسی
نسخه " کینز" و بحران اقتصادی پسا کرونا
جمهوری اسلامی پس از ولایت فقیه
دموکراسی در تیزاب فلسفه
پنج ستون سوسیالیستی
توافقنامه ایران و چین، برتریها و خطرها
در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین
استراتژی معکوس
جمهوری دموکراتیک دوقوز آباد
تعریفی دیگر از "پناهنده"
چند گام به پس، برای نجات سرمایه داری جهانی از بحرانی ویرانگر
رهبر تراشی امپریالیستی
سیاست ورزی در غیرممکن ها
من هم شمعی روشن میکنم و به انتخابات ریاست جمهوری نه میگویم
پول و سرمایه مالی و سرمایه دیجیتال
در تفاوت های "ستون پنجم" و "اپوزیسیون"
کشور یک پنجم ها
آمریکا هراسی یا آمریکا ستیزی
دانش؛ علم، تکنولوژی و سرمایه
ملا پرستی و خود پرستی مدرن
دو سناریو دو دیدگاه
دموکراسی آمریکائی و انتخاب جو بایدن
ایدئولوژی سوسیالیستی
یا سوسیالیسم، یا دموکراسی
آیا تاریخ در قفقاز تکرار میگردد؟
مظلوم نمائی ارتجاعی
هرج و مرج
اشتغال در توسعه سوسیالیستی
راستِ چپ
اقتصاد جنگی
"روسیه پوتین" و "چین کنونی"
فرش قرمز برای " جو بایدن" در لباس مبارزه ضد امپریالیستی
طرح مارشال چین، پروژه جاده ابریشم و جمهوری اسلامی ایران
کارگران احزاب سوسیالیستی را به منزلگاه خویش تبدیل نمایند
مالکیت کارگری، مدیریت کارگری، رهبری کارگری
آرامش قبل از طوفانهای پسا کرونا
بازار تجارت جهانی کرونا
تجربه ایرانی برنی سندرز و جرمی کوربن
مسابقه برای رتبه اول بر سکوی ویروس کرونا
انقلاب تکنولوژی دیجیتال و پایان برده داری مدرن
دو روش متقابل دو شیوه متضاد
سوسیالیسم، جمهوریت و دموکراسی
گام های استوار کاروان سوسیالیستی
صدای طبل های نقطه صفر فاشیسم
سونامی سقوط بازار سهام و پس لرزه های آن
روش سوسیالیستی و بحران امپریالیستی در مقابله با ویروس کرونا
یک کلمه
پیش بسوی سوسیالیسم ( پایان - 4)
پیش بسوی سوسیالیسم (3)
پیش بسوی سوسیالیسم (2)
پیش بسوی سوسیالیسم
نئوکان ها – نئو کانسرواتیسم
بهمن کبیر پنجاه و هفت
جنگ آمریکا با ایران از دو سال پیش آغاز شده است
دونالد ترامپ، یک جنگ تمام عیار به نئوکان ها بدهکار میباشد
پول دیجیتال در چه روندی حرکت میکند
چند نکته کوتاه خودنگری در مورد چپ
دانشجویان پیشگام و پیشاهنگ
هفتاد سالگی تاسیس پیمان ناتو
ایا چپ ایران به وظیفه تاریخی خویش عمل میکند؟
شبیخون بر خیمه های چپ
ضرورت تشکیل جبهه متحد چپ
سوسیالیسم، فقط عدالت اجتماعی نیست
زبان، منطق و بیان؛ زبان بعنوان ابزار سیاسی
پرداکس در مساله کرد.. "روژاوا"، و تجربیاتی که نیاموختیم
با دوستانت نزدیک، دشمنانت نزدیکتر
شبیخون در هنگ کنگ
نسبی بودن دموکراسی و ازادی در مدل آلترناتیو
زمان آبستن آتشفشانی دیگر
نرخ بهره منفی و بازتاب های احتمالی
اژدهای نئوکان ها پنج سر دارد
پرواز جغد بر فراز آشیانه فاخته
سوسیالیسم و دموکراسی
لیبرالیسم و دموکراسی