رفتن به محتوای اصلی

جناب زاهد در ایران فقط

جناب زاهد در ایران فقط
ناشناس

جناب زاهد در ایران فقط گروههای دیکتاتوری امام دارند که رهبرشان نیز قابل نقد نیست مانند امام
مصدق /امام رجوی و امام امت
ماه محرم است ما را به یک روضه ۲۸ مرداد مهمان کن
اجرت با شاهزاده قاجار