رفتن به محتوای اصلی

نوشته شما در مورد بیماری نبود

نوشته شما در مورد بیماری نبود
ناشناس

نوشته شما در مورد بیماری نبود اعتماد در بین سیاسیکاران ، جامعه شناسان و رسانه داران بویژه دیداری و شنیداری بسیار تشخیص درستیست و چون رژیم اسلامی با توجه به همین بیماری 34 سال پیش توانست با پشتیبانی همین بیماران به حکومت دیکتاتوری - فاشیستی اسلامی خود برسند ، با توجه به همین آگاهی 34 سال است که میخ خود را با اطمینان خاطر کوبیده و بیماران هم توان بیرون کشیدن میخ را نه تنها ندارند ، بلکه با عملکرد نابخردانهشان به استحکام آن یاری میبخشند.
حال پرسش اینجاست ، شمائیکه که سالهای درازی از عمرتان را با امید و آمال و آرزوی رسیدن به جامعه ای آزاد و دموکراتیک و در سه دهه اخیر برای نبودن کامل جمهوری اسلامی در تمامیت، کلیت و موجودیت آن گذرانده اید آیا توانسته اید لااقل چند نفری که مورد اعتماد شما و برعکس باشند بتوانید معرفیشان کنید ؟
آیا بین فعالان سیاسی نیستند کسانی که دست آنها را بگیرید و یا دست

در دست آنها بگدارید تا بتوانید در تداوی و بهبود این بیماری عذابده نام ماندگار در تاریخ بشوید؟
شور بختانه همه مینالند و درد میکشند ولی نمیتوانند چاره ای بیآبند.
آیا شما هم چون جمهوری اسلامی بیانیه ای را انتشارنمیدهید و مدعی نیستید که اتحاد در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی غیر ممکن است.؟