رفتن به محتوای اصلی

بجای گله وشکوه باید آفرین گفت

بجای گله وشکوه باید آفرین گفت
ناشناس

بجای گله وشکوه باید آفرین گفت.