رفتن به محتوای اصلی

جناب آقاي ايراني به سردار

جناب آقاي ايراني به سردار
ناشناس

جناب آقاي ايراني ..... لزومي نمي بينم كه آمارها كذايي و تاريخ بي سر ته شما را پاسخ بدهيم آينده نزديك نشان خواهد داد ضمنا ما در سرزمين خودمان ايستاده ايم مرد مي خواهيم ما را از سرزمين هايمان خارج كند