رفتن به محتوای اصلی

"نسل امروز از حرفهای تکراری

"نسل امروز از حرفهای تکراری
ناشناس

"نسل امروز از حرفهای تکراری خسته است" خود سخنی تکراری و ملال آور است!
بهتر است خلاصه تر نوشت و بر موضوع اصلی تمرکز کرد تا خواندنش از حوصله خواننده خارج نشود. قراردادن نسل امروز دربرابر نسلهای پیشین نابخردیست. اگر انتقادی به افراد و گروه های خاصی است، بهتر است صراحتا مشخص شود.