رفتن به محتوای اصلی

این ملتهای زیر ستم از برکت

این ملتهای زیر ستم از برکت
ناشناس

این ملتهای زیر ستم از برکت وجود چند جدایی خواه خارج نشین که کارشان شعار دادن است، به هیچ جا نخواهند رسید و همان ازادی های اولیه شان را از دست خواهند داد. زیرا همین جدایی خواهان و شعارهای توخالی شان بهانه سرکوب بدست رژیم میدهند.