رفتن به محتوای اصلی

اگر مسئولیت های اصلی دولت

اگر مسئولیت های اصلی دولت
ناشناس

اگر مسئولیت های اصلی دولت مرکزی را که در اصل ۱۱ فراخوان تصریح شده اند ( و قاعدتا ً مسئولیت های دولت های محلی) را مورد بررسی و واکاوی قرار بدهیم، بعقیده من این نوع ساختار غیر متمرکز حتی از سیستم اداری کشورهای فدرال و دمکراتیک نظیر آلمان، آمریکا و حتی سیستم غیر متمرکز بریتانیا برای مدافعان حقوق اقوام و "ملیت های" ایرانی مطلوبتر و پیشرفته تر است.

ملیت ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا این نظر و شعار فدرال خواهان وسازندگان کنگره مجعول ملیتها نیست؟؟؟؟!!!!