رفتن به محتوای اصلی

شما با همه سابفه مبارزه و

شما با همه سابفه مبارزه و
ناشناس

شما با همه سابفه مبارزه و شهادت ها چرا از صفت شاهزاده برای رضا پهلوی استفاده میکنید ؟ یعنی او وارث شاهی است ؟ در بعضی از کشورهای اروپا مانند اتریش بکاربردن القاب طاغوتی قبلی ماندد شاه و خان و اشراف و حضرت و امیر و سردار و غیره قدغن است . شما گویا از نظر سیاسی آدمی التقاتی یا قاتی پاتی هستید . دم خروس یا قسم حضرت عباس ؟