رفتن به محتوای اصلی

فرهنگ شما فرهنگ فحاشی است نه

فرهنگ شما فرهنگ فحاشی است نه
ناشناس

فرهنگ شما فرهنگ فحاشی است نه مناظره.
و این دلیل ضعف و دیکتا تری شما جمهوری خواهان و هم پیمانان اصلاح طلب خط امامی تان
میباشد.
رضا پهلوی دیگر نباید با این گروههای استبدادی مذاکره کند.
بیشتر جمهوری خواهان با جمهوری اسلامی یک دشمن مشترک دارند. رضا پهلوی و رفراندم و دمکراسی