رفتن به محتوای اصلی

نیمه پنهان، انقلاب فجیع فرهنگی را سانسورکرد

نیمه پنهان، انقلاب فجیع فرهنگی را سانسورکرد

نظام سیاسی استبدادی معلول فرهنگ استبدادی میباشد. فرهنگ استبدادی آفاتی را با خود به همراه دارد که جهت نیل به فرهنگ دموکراتیک ابتدا میباید این آفات را هرچه بیشترریشه کن ودرنهایت معدوم نمود. ازجمله این آفات میتوان به پدیده ای نام آشنا به نام سانسوراشاره کرد. اگرسانسوررا پدیده ای تعریف نماییم که درفرایند منافع ومصالح قدرت برترازتبیین حقیقت وبازگویی واقعیت ممانعت بعمل می آورد بنا براین میتوان مواردی وسیع را به عنوان گونه هایی چند ازسانسوربرشمرد. البته نباید فراموش کرد که فرهنگ سانسورتا حدودی با خود پدیده سانسورمیتواند متفاوت باشد. البته نباید ازیاد برد که فرهنگ سانسورهمیشه با پدیده سانسورهمگون نمیباشد چرا که بعضاٌ خشونت به عنوان پدیده ای میتواند علتی برای سانسورهای بعدی قرارگیرد. درتفاوت سانسوروفرهنگ سانسورمیتوان یکی ازوقایع اخیردرحوزه اندیشه دینی را مثال آورد:

اخیراٌ روزنامه "بهار" مقاله ای با عنوان "امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟" را به قلم دکترسید علی اصغرغروی عضوشورای نهضت آزادی منتشرنمود. درپی انتشاراین مطلب روزنامه مذکوربا رأی هیئت نظارت برمطبوعات توقیف ونگارنده ازسوی ضابطین دادگاه انقلاب اصفهان احضارومورد بازداشت قرارگرفت. مسلم مطلب درج شده درروزنامه بهارمورد دخل وتصرف ازسوی روزنامه بهارواقع نشده وبی کم وکاست منتشروبرروی کیوسک مطبوعات قرارگرفته است. اما توقیف روزنامه ونویسنده مقاله فوق عملی خشونت آمیز بوده که علتی درجهت ترغیب اصحاب اندیشه ورسانه به پدیده سانسورباشد.

اما آنچه این قلم را برآن داشت تا به این مهم بپردازد تماشای فیلم سینمایی"نیمه پنهان" به کارگردانی خانم تهمینه میلانی بود. این فیلم حوادث ورخداد های دهه اول انقلاب را که حاکی ازخشونت پیدا ونهان رژیم جمهوری اسلامی با جریانهای سیاسی وقت بود را به زیبایی هرچه تمام تربه تصویرمیکشد اما نیمه پنهان دریک لحظه نیمه ای ازواقعیت را به گونه ای فجیع پنهان وواقعیت تاریخ را با وارونه نگاری ازبیننده پنهان میکند. دراین صحنه ازفیلم دختردانشجویی که ازهواداران سازمان مجاهدین خلق میباشد درحمله نیروهای چماقداررژیم ازخیابان فرارکرده ودر ساختمانی امن پناه میگیرد دایالوگی میان دختردانشجوی هوادارمجاهدین وخانمی دیگرکه ازاصحاب قلم است درمیگیرد. دایالوگ موضوع بحث ازاین قراراست:

خانم نویسنده: میتوانم یکی ازاعلامیه هایت را بخوانم؟

هوادارمجاهدین: حتماٌ

خانم نویسنده: اینکه علیه رئیس جمهوروفرمانده کل قواست!

هوادارمجاهدین: بله، بنی صدراصراردارد به اسم انقلاب فرهنگی دانشگاه ها تعطیل بشود ولی ما معتقدیم غرض اصلی بنی صدراسلامی کردن دانشگاه نیست، تصفیه دانشجویان انقلابی است.

جهت تبیین سانسوربکاررفته درفیلم نیمه پنهان آنچه لازم می آید اینکه درگام نخست میباید نگاهی به تاریخ افکند. دراین راستا چند نمونه ازمخالفت های بنی صدربا تعطیلی دانشگاه ها را شاهدی برمدعای خود وتحریف واقعیت درفیلم نیمه پنهان می آوریم.

دیدگاه بنی صدردرمورد دانشگاه:

" ازحضورگرایش ها دردانشگاه نترسید، زبان زوررا جمع کنید وزبان ابتکاررا بازکنید."

انقلاب اسلامی، بیست اردیبهشت پنجاه ونه

" دانشگاهی که تحت سیطره چماق های گوناگون باشد دانشگاه نیست."

انقلاب اسلامی، چهارده اردیبهشت شصت

" اینکه هنوزبتوان درخیابانها کتاب سوزاند، به خوابگاه ها حمله کرد وهنوزبتوان به غیرطریق مقامات قانونی مدرسه تعطیل کرد راهی نیست که با آن بتوان درجمهوری اسلامی پیشرفت کرد."

سخنرانی دربیست ودوم آبان پنجاه ونه

بنی صدرحتی درمورد فرارمغزها عنوان کرد:

" این مغزها که هرروزمیگریزند وبجای اینکه به کشورما بیایند، ازکشورما میروند. یک بیان ساده وآسان این است که بگوییم اینها میروند بهترکه بروند. اما ما مسئولیم. ما باید برای علم درجمهوری اسلامی جاه ومنزلت تعیین کنیم تا نه تنها مغزهای ما فرارنکنند. بلکه آنهایی که رفته اند برگردند."

انقلاب اسلامی، سینزده آذرپنجاه ونه

" جامعه وقتی مغزهای خود را بتاراند رشد پیدا نمیکند. درباره فرارمغزها بارها هشداردادم واعلام خطرکردم."

انقلاب اسلامی، سینزده اسفند پنجاه ونه

اما خمینی هم طاقت نیاورد ومواضع خود علیه مغزهای کشوررا درعلن بیان کرد.

" میگویند مغزها فرارمیکنند بگذارید این مغزهای پوسیده فراربکنند."

بنی صدردرمقام منتخب ملت ایران پس ازتصویب طرح تعطیلی دانشگاه ها درزیرلوای انقلاب فرهنگی درمخالفت با چنین طرحی اینچنین مواضعی اتخاذ کرد:

" این اصراربرتعطیل آنهم ازراه تعطیلی دانشگاه ها چرا؟!"

انقلاب اسلامی، سی ویک فروردین پنجاه ونه

" انقلاب فرهنگی که تعطیلی نمیخواهد."

انقلاب اسلامی، دوم اردیبهشت پنجاه ونه

" انقلاب فرهنگی محتاج ایجاد موج تعطیلی درجامعه نیست، محتاج بکارانداختن مغزهای تعطیل شده است."

انقلاب اسلامی، چهارده اردیبهشت پنجاه ونه

پس ازتعطیلی دانشگاه ها بنی صدرمجدد موضع خود ونیت تعطیل کنندگان دانشگاه ها را بدینگونه اعلام کرد:

" به عنوان انقلاب فرهنگی چه کارکردند؟ گفتند ده درصد مسلمانند، ده درصد ضد اسلام وهشتاد درصد هم بی تفاوت واگردانشگاه را ازده درصد پاک کنیم، هشتاد درصد بی تفاوت پیروی خواهند کرد وآنگاه دردانشگاه را بازمیکنیم. مگرآن هشتاد درصد چوب خشکند؟ اسلام را به این ترتیب نمیشود پیش برد."

انقلاب اسلامی، بیست وچهارآبان پنجاه ونه

بعدها خمینی نیزبربستن دانشگاه ها تأکید وبا اشاره به مخالفت های بنی صدردرمخالفت با تعطیلی دانشگاه ها گفت:

" وقتی دانشگاه ها بسته شد چه آدم های مهمی مخالفت کردند. درسابق وقتی دانشگاه دست ما نبود دیدید چه حیواناتی بیرون می آمد؟"

روزنامه انقلاب اسلامی به مدیرمسئولی بنی صدربارها وبارها با انعکاس مواضع بنی صدروهمفکران او پدیده شومی به نام انقلاب فرهنگی وتعطیلی دانشگاه ها را محکوم کرده بود هدف حملات سپاه پاسداران ودانشجویان پیروخط خمینی قرارگرفت. سپاه پاسداران با صدوربیانیه ای دربیست وپنجم آبان پنجاه ونه دراعتراض به بنی صدروروزنامه انقلاب اسلامی عنوان داشت:

« وقتی روزنامه های انقلاب اسلامی ومیزان هرکدام با پشتوانه نیروهای غیرخط امام ولی با نفوذ درحاکمیت دهها مقاله علیه تعطیلی دانشگاه ها وانقلاب فرهنگی مینویسند مسلم است که ضد انقلاب اینگونه جرأت عرض اندام پیدا میکند »

همچنین دانشجویان پیروخط خمینی نیزبا صدوربیانیه ای به روزنامه انقلاب اسلامی حمله وابرازداشت:

« ما قضاوت روزنامه انقلاب اسلامی را درمورد انقلاب فرهنگی محکوم میکنیم. انقلاب فرهنگی که خواست امام بوده اینچنین مورد توهین قرارمیگیرد وبه خاطرمطلب تخیلی یک فرد ذهن گرا به توطئه تعبیرمیشود »

غائله چهارده اسفند/ صفحه سیصدوپنجاه وشش

واقعا آیا آنگونه که درفیلم سینمایی نیمه پنهان به تصویرکشیده شده است بنی صدرعامل وحامی انقلاب فرهنگی وتعطیلی دانشگاه ها بوده یا مخالفان بنی صدرکه عاقبت با طرح تعطیلی دانشگاه ها درخرداد هزاروسیصد وشصت علیه منتخب ملت کودتا را به کرسی نشاندند؟؟؟ جهت دریافتن پاسخ به این پرسش تنها کافیست نگاهی به نامه دکترمحمد ملکی به علی خامنه ای بیاندازیم . اولین رئیس دانشگاه تهران درپس ازانقلاب خطاب به رهبرجمهوری اسلامی چنین مینویسد:

« حتما ازیاد نبرده اید، دبیرسیاسی حزبی که شما ازمؤسسین ورهبران آن بودید، طبق مدارک موجود نقشه هجوم به دانشگاه ها با نام انقلاب فرهنگی واسلامی کردن دانشگاه ها را برنامه ریزی کرد درحالی که برای همگان وازجمله حضرتعالی روشن بود نقشه بستن دانشگاه ها به بهانه انقلاب فرهنگی چه هدفی را تعقیب میکرد »

 دکترملکی درنامه دیگرخود درسال نود ویک هم باری دیگرنقش حزب جمهوری اسلامی وعلی خامنه ای را درنامه ای دیگراینگونه به وی یاد آورمیشود:

« پس از پیروزی انقلاب وقتی با اصرار آیت الله طالقانی ریاست دانشگاه را پذیرفتم، شرط کردم که طبق نظر ایشان که معتقد و مصرّ به شورایی اداره کردن تمام دستگاه ها و دخالت مستقیم مردم در اداره امور کشور بودند، برای حفظ استقلال دانشگاه این مؤسسه ی بزرگ علمی ـ فرهنگی را از طریق شوراهای مرکب از نمایندگان واقعی دانشجویان و استادان و کارمندان اداره کنیم. اینکار انجام شد اما به ذائقه شما و حزبتان خوش نیامد و توطئه ها شروع شد. با برنامه ریزی های حسن آیت دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی ( طبق آنچه در نوار معروف آمده ) تصمیم به بستن دانشگاهها گرفتید»

به هرحال بحث دراطراف انقلاب فرهنگی وتعطیلی دانشگاه ها بسیاراست که درتوان این قلم نمیگنجد اما آنچه سئوال است اینکه واقعا چگونه است که درفیلم نیمه پنهان ازوحشی گری های چماق بدستان جمهوری اسلامی تا حمله به نشریات ودیگرفضاحت های بارآمده درجمهوری اسلامی به تصویرکشیده میشود اما دریک دایالوگ کوتاه واقعیت سانسوروبنی صدرعامل تعطیلی دانشگاه ها وطرح انقلاب فرهنگی معرفی میگردد؟؟؟

واقعا منافع ومصالح چه گروه ودسته ای درکاربوده که چنین تحریف واقعی مجوزاکران نیمه پنهان باشد؟؟؟

البته گویی جمهوری اسلامی قباحت وفضاحت تعطیلی دانشگاه ها وطرح انقلاب فرهنگی را دریافته که اینگونه عزم جزم نمود تا با اکران نیمه پنهان نیمی ازواقعیت تاریخ خود را پنهان وبه ناحق این فضاحت را به بنی صدرمنتسب کند.

تقدیم به همه آنها که زخم سانسوردرتن وجان دارند.

تقدیم به همه آنها که با انقلاب فرهنگی ازدانشگاه رانده شدند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید