رفتن به محتوای اصلی

سلام.دردیروزاول وقت ساعت 6صبح

سلام.دردیروزاول وقت ساعت 6صبح
ناشناس

سلام.دردیروزاول وقت ساعت 6صبح یک متنی درسایت کارآنلاین به این متن جناب سلطانی نوشتم .متاسفانه ازدرج متن من مثل اکثرمواقع خودداری کردند.سازمان فداییان بنظرمن دریک بحران سیاسی بتمام معنی گرفتارشده است .این سازمان دراین مدت کوتاه به وضوح خط فکری غلط ومیشودگفت انحراف درافکارانسانگرایی خودرا مکررنشان داده است .این انحراف راباید درحاکمیت افرادی ضعیف ویا نتیجه تفکرافراد حاکم براین سازمان دید.من فکرمیکنم همانطورکه تفکرنژادی پان اسلاویسیم درحزب کمونیست شوروی غالب شده بوددرایران نیز صاحبان تفکرپان فارسیسم درلفافه پان ایرانیسیم سیطره خودبرسازمان فداییان را نشان میدهد.درطی چندسال اخیر از شروع مبارزات مردم آزربایجان تحط لوای تراختور این سازمان هم راه نیروهای ضدجنبش های مدنی برعلیه تراختور وبعدبرعلیه خشکانده شدن دریاچه ارومیه نشان داده است.درچندروزاخیردربرابر تصرف عین العرب (کوبانی).درجریان موضع گیری

برعلیه بشاراسد.درجریان بمب گذاری درشهرکردنشین ترکیه ودرجریان نمایش فیتیله واعتراض مردم دقیقا درموضع گیری ها وجود
غاصبان سیاسی هیت سیاسی درفرماندهی این سازمان دیده میشود.ماتورکان آزربایجان وایران تشکیل دهندگان این سازمان هم اکنون هیچ توقعی ازاین سازمان نداشته وفرزندان طرفدارسازمان بصورت جمعی وفردی درکنارمردم وملت خودتاپای جان قرارداریم وآنهاییکه هنوز امیدی به این هییت سیاسی داشته ونمی توانند اززحمات خود ورهبران قبلی دل کنندباید ازخواب بیذارشوند ودردام این افرادقرارنگیرند.امیداست که ماهمانطورکه ازاولین کسان جنبش رهایی ملت آزاربایجان ودیگرملل بودم بتوانیم رسالت خودرابنحواحسن انجام دهیم.