رفتن به محتوای اصلی

دنیز ایشچی

30.04.2022 - 12:58
سوسیالیسم ایرانی
16.04.2022 - 13:33 از خواب پریدن های نیمه شبان
02.04.2022 - 13:08 Public Resentment انباشت عقده های توده ای
15.03.2022 - 10:52 مدیریت مایکرو مهندسی روانی تبلیغاتی
13.03.2022 - 11:56 هنا آرنت ، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد یا محصول آن
04.03.2022 - 09:57 با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اکرایین باشیم
23.02.2022 - 11:18 چپ ایرانی از منظر فلسفه هابرماس
31.01.2022 - 09:33 استحاله چپ رمانتیک و سقوط به نئولیبرالیسم
28.01.2022 - 09:50 همسایه ما عربستان سعودی
23.01.2022 - 02:02 " نظری بر بودجه ۱۴۰۱"
23.01.2022 - 00:14 همسایه ما پاکستان
11.01.2022 - 09:41 نظری بر بودجه دولت ایران برای سال 1401
10.01.2022 - 09:22 گذار از سلطه الیگارشی مرکانتالیسم به نئولیبرالیسم؛ نظری بر اقتصاد ایران
27.09.2021 - 13:20 آنارکوسندیکالیسم
10.09.2021 - 11:41 زنده باد سوسیالیسم
04.09.2021 - 06:47 “ویژگیهای دوران گذار و چالش های همگرایی چپ”
25.08.2021 - 13:14 بحران هویت در چپ
18.08.2021 - 12:55 استراتژی امپریالیسم در کاشتن سرطان طالبان در افغانستان
27.07.2021 - 12:54 نظامیگری امپریالیستی، از افغانستان به کجا؟
21.07.2021 - 13:06 سردرگمی های ما، اعتصابات کارگری و جنبش خیابان
15.07.2021 - 12:36 سومالی یا لیبی دیگری در افغانستان
07.07.2021 - 13:14 حزب کمونیست چین یکصد ساله شد
29.06.2021 - 13:02 دو گام به پس
26.06.2021 - 13:22 اولویت وحدت سوسیالیستی بر جبهه جمهوریخواهی
25.06.2021 - 11:57 آزادی؛ لیبرال دموکراسی و جمهوریت
16.06.2021 - 13:48 طلاق از سوسیالیسم، ازدواج با دموکراسی
28.05.2021 - 14:08 زحمتکشان و انتخابات
18.05.2021 - 13:05 جنگ تریاک، و مساله فلسطین
15.05.2021 - 13:00 تزهایی در رابطه با اوضاع سیاسی
01.05.2021 - 13:54 نسخه " کینز" و بحران اقتصادی پسا کرونا
29.04.2021 - 12:34 جمهوری اسلامی پس از ولایت فقیه
22.04.2021 - 13:17 دموکراسی در تیزاب فلسفه
15.04.2021 - 13:45 پنج ستون سوسیالیستی
30.03.2021 - 12:28 توافقنامه ایران و چین، برتریها و خطرها
25.03.2021 - 11:12 در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین
11.03.2021 - 11:00 استراتژی معکوس
03.03.2021 - 11:06 جمهوری دموکراتیک دوقوز آباد
26.02.2021 - 12:49 تعریفی دیگر از "پناهنده"
11.02.2021 - 12:16 چند گام به پس، برای نجات سرمایه داری جهانی از بحرانی ویرانگر
28.01.2021 - 10:58 رهبر تراشی امپریالیستی
24.01.2021 - 12:00 سیاست ورزی در غیرممکن ها
13.01.2021 - 10:44 من هم شمعی روشن میکنم و به انتخابات ریاست جمهوری نه میگویم
07.01.2021 - 16:03 پول و سرمایه مالی و سرمایه دیجیتال
25.12.2020 - 12:45 در تفاوت های "ستون پنجم" و "اپوزیسیون"
17.12.2020 - 11:01 کشور یک پنجم ها
11.12.2020 - 21:59 "بحران پسا کرونا ، اولویت های تیم جو بایدن، و مناسبات با ایران" - دنیز ایشچی
05.12.2020 - 12:07 آمریکا هراسی یا آمریکا ستیزی
03.12.2020 - 08:04 دانش؛ علم، تکنولوژی و سرمایه
23.11.2020 - 11:13 ملا پرستی و خود پرستی مدرن
17.11.2020 - 11:06 دو سناریو دو دیدگاه
09.11.2020 - 10:18 دموکراسی آمریکائی و انتخاب جو بایدن
06.11.2020 - 11:54 ایدئولوژی سوسیالیستی
03.11.2020 - 11:37 یا سوسیالیسم، یا دموکراسی
22.10.2020 - 13:23 آیا تاریخ در قفقاز تکرار میگردد؟
03.10.2020 - 14:58 مظلوم نمائی ارتجاعی
20.09.2020 - 12:09 هرج و مرج
13.09.2020 - 11:12 اشتغال در توسعه سوسیالیستی
01.09.2020 - 12:40 راستِ چپ
26.08.2020 - 13:18 اقتصاد جنگی
09.08.2020 - 13:51 "روسیه پوتین" و "چین کنونی"