رفتن به محتوای اصلی

اقلیمی کە در حفظ امنیت خود ناتوان است
17.01.2024 - 11:28

 در واکنش بە حملە تجاوزکارانە و وحشیانە جمهوری اسلامی بە اقلیم کردستان، مسرور بارزانی، نخست وزیر، حملات موشکی سپاە پاسداران را جنایت علیە مردم کرد خواند و خواستار واکنش بین المللی شد. او در ادامە سخنان خود از کار در جامعە بین المللی برای توقف چنین حملاتی از جانب جمهوری اسلامی گفت.

امنیت اقلیم کردستان سالهای طولانی است، از همان بدو تاسیس، بعلل متفاوت بشدت در خطر بودە، هست و باز در صورت ادامە سیاستهای کنونی دو حاکم عمدە کردستان خواهدبود، حتی با ضریب بسیار بالاتر. واقعیت این است کە بعلت  ضعف ساختاری حکومت اقلیم، امنیت مردم کردستان دچار مشکلات اساسی است. ساختار سیاسی ای کە مستقل از وجود احزاب نیست، در آن حکومتی متحد و یکپارچە یافت نمی شود، مردم و جامعە مدنی امکان مشارکت در آن را ندارند و نیز امکان تفویض قدرت بە جریانهای دیگر از طریق انتخابات آزاد مهیا نیست، بیگمان از همان آغاز امنیت خود را بشدت بە زیر سئوال بردەاست.

اما این تنها بخشی از واقعیت است. حکومت اقلیم کردستان هیچگاە از لحاظ امنیتی ـ استراتژیکی نتوانستە تعریفی برای خود در سطح منطقەای و فراملی بیابد. این حکومت کە نتوانستە بە یک ساختار واقعی حکومتی فرا بروید، از طریق دو حزب عمدە خود وارد نوعی پراگماتیسم سیاسی شدە کە در آن تنها برای حفظ قدرت حزبی، با همە دول خارجی و منطقەای، بدون استراتژی خاصی تنها برای خرید زمان و ادامە وضعیت موجود اتخاذ شدەاست.

چنین سیاستی منجر بە این شدە کە هیچ دولتی از دولتهای بظاهر حافظ اقلیم و یا دوست آن، بەگاە تجاوزاتی از این دست در پی دفاع واقعی از آن نباشند و تنها بە صدور بیانیەهائی چند اکتفا کنند. طنز قضیە هم آنجاست کە درست کشوری مانند ترکیە کە دوست حزب دمکرات کردستان عراق محسوب می شود و علی الظاهر باید مدافع آن باشد، اما خود یکی از تجاوزگران اصلی بە این دیار محسوب می شود! در این میان شاید دولت مرکزی عراق بنابر اینکە اقلیم کردستان بخشی از حاکمیت و خاک آن محسوب می شود، با صدور اعلامیەهائی شدیدتر از دیگران برخورد می کند، اما حتی دولت بغداد هم بعلت وجود بحران در رابطە میان خود با اقلیم و نیز عدم حضور در این منطقە از امکانات لازم برای بازدارندگی برخوردار نیست.

این در شرایطی است کە بگاە چنین تجاوزاتی، مقامات اقلیم کردستان بیشترین انتظار را از حکومت مرکزی دارند! خوب است حکومت اقلیم کردستان در جهت تامین منافع امنیتی خود ابتدا بە وحدت حکومتی در درون خود برسد، و بعد در مرحلە بعدی با تدوین استراتژی معین و تعریف شدە کە در آن نگاە نە بە خارج کشور، یعنی آمریکا، ترکیە، ایران و غیرە، بلکە با برگشت بە همکاری با حکومت مرکزی بە چنین امر مهمی دست یابد.

نە آمریکا، نە ترکیە و نە هیچ کشور دیگری نە تنها ملتزم بە حفظ امنیت کردستان نیستند، بلکە از این اقلیم تنها برای منافع خود استفادە می کنند. اقلیم کردستان نمی تواند تا ابد بە بازی پراگماتیستی میان دولی ادامەدهد. این منطقە باید تمرکز اساسی خود را بر روی همکاری با حکومت مرکزی قرار دهد. در دنیای کنونی تنها از طریق ایجاد یک دولت وحدت ملی در سطح کشوری است کە می توان اولین سنگ بناهای امنیت استراتژیک را بنانهاد. مسرور بارزانی حق دارد کە از خوی تجاوزگری ایران انتقاد کند، اما این انتقاد تنها زمانی واقعی و صمیمی است کە مردم احساس کنند صاحبان قدرت در اقلیم کردستان بە مبادی اولیە و سادە حکومتداری پایبند و متعهداند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فرید قاضی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.