رفتن به محتوای اصلی

يك سا ل پيش در باره مشخصات نفوذي ها و شيوههاي كار اطلاعاتي در بين اپوزيسيون گفته بود م
09.01.2024 - 17:53

دستگاه اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی هم اکنون مشتمل بر  18 نهاد اطلاعاتی است که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اصلیترین آنها هستند که اهداف تعریف شده منعددی را، برای مقابله با اپوزیسیون در درون و بیرون از کشور دنبال می کنند. از تعداد قطعی اعضا و همکاران این نهادها خبر دقیقی در دست نیست ولی طبق براورد سازمانهای اطلاعاتی غرب، نزدیک به چهل هزار خبر چین ومامور آنها، تنها در خارج از کشور فعالند. 
آنها بطور کلی درسه زمینه اطلاعاتی (برای کسب اطلاعات از اهداف تعریف شده و ارسال آنها به مراکز خود) و ضد اطلاعاتی (به گردش در آوردن اطلاعات نادرست به نفع رژیم سرکوب و بر علیه منتقدین ومخالفین حکومت) و شناسایی-عملیاتی برای ارعاب و ترور مخالفین موثر وسرشناس جمهوری اسلامی کار و فعالیت میکنند. 
این نوشته کوتاه رفتار عوامل خریداری شده این نهادها  را که به عنوان فعال سیاسی مخالف رژیم در درون اپوزیسیون کار میکنند مد نظر قرار داده است و نه بیشتر. این قبیل افراد یک وظیفه اصلی دارند که بسته به وزن وموقعیت و محل فعالیتشان متفاوت است، اما همه آنها در فعالیت سیاسی از یک الگوی رفتاری ثابت پیروی میکنند، که آگاهی ما به آنها برای خنثی کردن تاثیرات فعالیت آنها ضروریست.
اشخاص نفوذی قرار نیست درهیج کجا و تحت هیچ شرایطی از جمهوری اسلامی ایران وسیاستهای آن دفاع کند، برعکس؛ آنها باید بکوشند، بسیار رادیکال تر از سایرین عمل کنند( مثلا بشدت خود را ضد اصلاح طلب و ضد اصول گرا نشان می دهند) و چنان بگوید وبنویسد که شک کسی را موجب نشوند.آنان وظیفه دارند با حضور در رسانه های مختلف نوشتاری و شنیداری، به عنوان مفسر و منتقد و به بهانه نقد و آسیب شناسی اپوزیسیون، خیلی به اصطلاح مدرن و دلسوزانه، چهره های اتحاد ساز اپوزیسیون را خراب کنند و برعلیه رسانه های و اشخاص تاثیر گذار و موثر سیاسی سرو صدا به راه اندازند (با حاشیه سازی، جعل اخبار و پروپاگاندا  که با نقد کاملا متفاوت است).  ایجاد تردید وبی اعتمادی نسبت به چهره های مثبت ورسانه های تاثیر گذار در ذهن مخاطبین، یکی از مهمترین اهداف این قبیل عوامل نفوذی در داخل وخارج از کشور است. آنها با همآهنگی از سوی مسئولین بالاتر از خود میکوشند فضایی را ایجاد کنند که مردم را نسبت به مخالفین سرشناس و احزاب تاثیر گذار و یا نسبت به رسانه هایی که در کار پوشش اخبار مبارزات مردم برعلیه حکومت هستند، بدبین و نا امید کرده و سردرگم سازند تامردم ندانند :" به چه کسانی اعتماد کنند و چه اخباری را باور کنند". با چند مثال در زیر سعی میکنیم موضوع را باز کنیم. 

1-تخریب شخصیتها
همه ما به یاد داریم که محمد نوریزاد چه پروسه پیچیده و دردناک و در عین حال شجاعانه ای را  در تعیین تکلیف خود با  جمهوری اسلامی از سرگذراند و چه نقش فعالی در ایجاد گروههای 14 نفره برای ابراز مخالفت جمعی وعلنی با موجودیت جمهوری اسلامی ایفا کرد، در ست از همان زمانی که وی حرکت خود را شروع کرد، تازمانی که به زندان افتاد وبه 15-16 سال حبس محکوم شد، کسانی در لباس فعال سیاسی و عضو اپوزیسیون چپ یا راست و جمهوریخواه و غیره، این سخن دروغ را پراکندند که "وی از خودشان است"، همین تبلیغات وسیع بر علیه وی و بعضی از دوستانش، عده ای مارگزیده را چنان گیچ و آشفته و گمراه کرد که هنوز هم از آن سخن ناروا دست نکشیده اند. مثال دیگردر مورد  بنیان گذار مبارزه با حجاب اجباری؛ مسیح علی نژاد است که طی کمپینی موثر در این راه، اکنون دیگر به یکی ار چهره های بسیار تاثیر گذار و نماد مبارزات جوانان وزنان و ختی عدالت خواهان کشور تبدیل شده و نقش موثری در گسترش روحیه همگرایی در میان میلیونها ایرانی مخالف رژیم بر عهده گرفته است. وی بطور مرتب هدف اخبار جعلی وساختگی جمهوری اسلامی که از طریق رسانه های وابسته به حود و فعالین سیاسی مشکوک وسیعا پراکنده میشود بوده است. جعلیات ساخته شده بر علیه وی با آگاهی از روحیه ورفتار و روانشناسی دقیق بخشهای مختلف اپوزیسیون صورت گرفته است. وابسته نشان دادن همزمان وی به اصلاح طلبان و حتی نایاک درخارج از کشور و در عین حال معرفی وی به عنوان مبلغ دخالت نظامی آمریکا در ایران و یا طرح وی به عنوان رقیب رضا پهلوی، و... مورد استقبال واستفاده  اغلب فعالین چپ، سوسیالیست، کمونیست، فدایی، سلطنت طلب، اصلاح طلب، جبهه ملی، فالانژهای بنی صدری و وابستگان به گفتمان جمهوریخواهی در اپوزیسیون قرار گرفته است. این بسیج نیرو برای حنثی کردن تاثیر مسیح علی نژاد با ایتسادکی وی بر مواضغش و پشیبانی وسیع معنوی از وی توسط مخاطبیتش،البته شکست خورده و به جایی نرسیده است، اما توانسته است برخی ها را آن چنان دچار گیچی وبدبینی بکند که تا به امروز هم در آن غوطه میخورند. عوامل وابسته دستور دارند که برای شخص یا اشخاصی که از همه مهم ترند حاشیه های متعدد درست کنند، به  نوشته هایی که در داخل وخارج  برعلیه، علی کریمی و حامد اسماعیلیون ورضا پهلوی و نازنین بنیادی و مسح علی تژاد و  اخیرا حمید فرخ نژاد پس از مصاحبه او با ایران‌اینترنشنال که خامنه ای را باخاک یکسان کرد، نگاهی بکنید تا افراد مشکوک و همدل و همزبان با نهادهای اطلاعاتی را بشناسید. باید توجه داشت همین الگویی که توصیفش رفت از مدتها پیش بر علیه همه افراد واحزاب ورسانه های تاثیر گذار در اپوزیسیون مورد استفاده بوده است.

2-سمپا شی بر علیه اتحادهای وسیع
مثال بعدی ما موضوع همکاری واتحاد در اپوزیسیون است که اگر در گذشته تحقق میپذیرفت اکنون ما دروضعیت به مراتب بهتری برای دفاع از جنبش مردم در داخل و کمک به توسعه وگسترش آن داشتیم. اتحاد اپوزیسیون اگر صورت بگیرد، عمر این رژیم بسیار کوتاهتر خواهد بود. آگاهی عمیق جمهورس اسلامی به این امر از همان اول استقرار خود در کشور، به طراحی یک برنامه دراز مدت برای جلوگیری از چنین اتحادی منجر شد وآن جلوگیری از شکل گیری هر جبهه ای در درون اپوزیسیون لود که میتوانست گرایشات عمده دموکراسی خواهی را برای برکندن بنیاد نظام جمهوری اسلامی در ایران با یکدیگر متحد کند. نهادهای اطلاعاتی رژیم از تشکیل چنین کانونی به هر بهای ممکن باید جلوگیری میکردند.  متاسفانه رژیم در این کار خود تا حدود زیادی موفق شد وما هنوز هم از وچود چنین کانونی محروم هستیم. متفرق نگهداشتن بخشهای مختلف اپوزیسیون با دمیدن بر آتش اختلافات در بین آنها، سمپاشی بر علیه هر حرکت مثبت برای نزدیکی وهمگرایی در بین افراد و گروهها مختلف ضد رژیم، جعل اخبار بر علیه آنها و حتی وابسته نشان دادن افرادی از درون آنها به نهادهای اطلاعاتی خود رژیم؛ وظایفی بوده اند که باید توسط فعالین سیاسی خریداری شده و یا هم تحریک افراد متعصب انجام میشدند. شما حتی یک مورد را پیدا نمیکنید که این اشخاص مشکوک ظاهرا  مخالف رژیم  یک کلمه مثبت در تشویق همگرایی واتحاد وسیع در اپوزیسیون بگویند یا بنویسند. در همین چند سال اخیربا مراجعه به تبلیغاتی که برعلیه  تشکیل شورای گذار، اتحاد گروههای 14 نفره در داخل و شورای ملی تصمیم و غیره به راه افتاد میتوان آنها را شناخت. 

تصویر

3- زیر ضرب بردن رسانه های تاثیر گذار 
زیر ضرب بردن رسانه هایی که با استفاده از شرایط دموکراتیک در خارج از کشور به پوشش بی سانسور ویا کم سانسور اخبار داخل کشور مشغولند، یکی از محورهای اصلی فعالیت عوامل مشکوک نفوذی در درون اپوزیسیون است. حتما بیاد دارید که بعد ازانتشار فایل صوتی رعنا رحیم پوردر رسانهای وابسته به رژیم،  کسانی به بهانه دفاع از وی و دفاع  ازبی بی سی فارسی؛ رسانه ایران‌اینترنشنال را به شدت زیر ضرب گرفته و درست عین  نهادهای اطلاعاتی وتبلیغاتی جمهوری اسلامی آن را تروریسم رسانه ای و فاشیستی و دشمن مردم و مزدور عربستان لقب دادند، خوشبختانه برخی از آنها اکنون دیگر برای بسیاری شناخته شده اند، در واقع آنها به شکل بیسابقه ای بدون هیچ پرده پوششی و ترسی به همکار وهمراه دسته های ارعاب و ترور و اوباش جمهوری اسلامی تبدیل شده و اختمالا نامشان هم به  لیست سیاه افراد وابسته به جمهوری اسلامی در این کشورها افزوده شده است. علت اصلی این جملات شدید بر علیه رسانه ایران‌اینترنشنال آن بود که این رسانه بسیار تاثیر گذارشده و بطور روزانه پرده از روی تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی بر علیه مبارزان درون کشور بر میدارد. شما آثار فعالیت این افراد را نه تنها در رسانه های پربیینده، بلکه حتی در مطبوعات وسایتهای چپ گرای کم نفوذ ولی پر هیاهو هم به راحتی میتوانید پیدا کنید، چون ساختار ومضمون این سایتها چنان است که نوشته های این افراد مشکوک به مذاق آنها خیلی میچسبد. 
4-موارد دیگر 
علاوه بر آنچه که در بالا در مورد فعالین سیاسی مشکوک در درون اپوزیسیون گفته شد، موارد زیر را نیز نباید از نظر دور داشت: 
-نفوذ در  پیرامون فعالین و شخصیت های سیاسی درجه یک و دو ( رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد، رهبران احزاب کوردی ,، فخر آور، علی جوانمردی ؛  و...)؛ 
-نفوذ به رسانه های مخالف مثل ایران‌اینترنشنال، بی بی سی و من وتو و رادیو فر دا و صدای آمریکا و... جهت خبر چینی و تاثیر گذاری بر محتوای تولیدی اینگونه رسانه ها؛ 
-نفوذ در احزاب و سازمانهای سیاسی بر انداز، برای گردی آوری هر گونه اطلاعاتی در مورد رهبران و کادرهای درجه یک آنها (ادرس؛ شماره تلفن ؛ دوستان , نقاط ضعف و اشخاص نزدیک به آنان و...) جهت عملیات آدم ربایی و تروریستی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

مش قاسم

واله بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر آ، آ، آ، آ. دایی‌ جان ناپلئونِ تو همیشه مرا به وجد می‌آورد. حیف که دیگر نیستی تا از ابگوشت بزباش خوردن مرحوم نواده گان شیخ فضل‌الله نوری و نواده گان فتعلی شاه قاجار با حسن نصرالله و حماس بنویسی. و یا شازده اسدالله میرزا ایراد بگیرد از عدم قاطعیت پرویز ثابتی که ..
اگه سان‌فرانسیسکو نمیرفت لااقل یه سری به حومش بزنه

س., 16.01.2024 - 10:16 پیوند ثابت
جم

شازده اسد افندی! انگار یادتان رفته که ما از نوادگان امپراتوریهای سلطان محمود غزنوی، نادرشاه افشار، سلاطین سلسه صفوی و قاجار هستیم که با شانزده امپراتوری مقتدر بیش از هزار و دویست سال بر سرزمین موسوم به ایران و فراتر از آن حکمرانی داشته نطفه سیکهای هندی را که از ظلم اربابان خود در حواشی کوههای پامیر سرگردان بودند ، به لطف و عنایت خود، در بیابانهای بی آب و علف ایران پناه داده، نسلشان را از سرگردانی و گرسنگی رهانده، به مردمان بی سر پناه به دیده نکو نگریسته امکان زیست و آسودگی را بدانان عطا کرده به ظلم و ستم "ماهاراجا" نقطه پایان گذاشتیم. به عمران و آبادانی سرزمین موسوم به ایران همت گماشته به مردمان آن به دیده یکسان نگریسته زبان و فرهنگ و ادیان ملل را محترم شمرده، در ممالک محروسه ایران به پیشرفت و آبادانی پرداختیم. لطفا کمی تاریخ بخوانید و اطلاعات خود را در این خصوص گسترش دهید. در ضمن قدر خوبیهای ولی نعمت خود را بدانید. زیاد پر حرفی نکنید.

د., 15.01.2024 - 17:32 پیوند ثابت
شازده اسدالله میرزا

میشه بعضی از گفته های جناب جم رو تایید کرد.... انقلاب ۵۷ مثل زلزله ای بود که خاندان پهلوی را ظاهرن به زباله دان تاریخ سپرد هرجند که میشود زباله ها را باز یافت کرد اما فاضلابی مثل حزب .......ا نمیشود بازیافت کرد اما تکانهای زلزله سال ۵۷ یه ثمره دیگرم داشت ...براثر تکانهای این زلزله شیرعلی قصاب به روی عمه ای امام خمینی افتاد و حاصل این تکان تکان ها جناب جم هستند بله ایشون پسر شیرعلی قصاب و عمه امام راحل هستند که قراربود بعد ار شاه ترتیب آمریکا رو بدن که امام و حاج آقا لاجوردی پیش دستی کردنند و ترتیب همشون دادن به گونه ای که رهبران توده ای همه مسلمان عابد و ظاهد شدنند

ی., 14.01.2024 - 20:50 پیوند ثابت
جم

حرفهای اسد الله شازده، انسان را به یاد نطفه سیکهای هندی میندازه، که ادعای دروازه های تمدن بزرگ حلبی آباد و حصیر آبادها را میکردن، و بعد دیدند که کل سلسه معدوم پهلوی به یکباره به زباله دان تاریخ عصر بوق سپرده شد.
شازده گویا غبطه آن عیش و نوش های بر باد رفته را میخوره، اما بخوبی واقف است که آن آرزوهای مالیخولیائی دیگر به کرسی نخواهد نشست. زیرا ملیتهای ایران درعمل به ماهیت ننگین شاه و شیخ پی برده، بخوبی میدانند که دیگر نمی توان مردم را با واژه پوچ شاه و شیخ، امام و رهبر، با این مزخرفات به بازی گرفت. زیرا دوران شاه و شیخ و آخوند، رهبر و رهبر بازی و این جور لاطائلات و شیره مالیدن بر سر مردم خیلی وقته به پایان رسیده است. دیگر کسی قادر نخواهد بود با شعارهای چاله میدانی و احمق شمردن شعور مردم، آنان را فریب داده به بردگی بکشاند.
زیرا آنان به این نتیجه رسیده اند که هر ملتی خود، باید سرنوشت خویش در دست گیرد، زیرا بیگانه و غیر خودی دلسوز آنان نخواهد بود. جز استثمار کردن آنان. حتا در سیستم دمکراسی نیز هر کسی، هرملتی باید چاره ای به حال خود کند. تا کسی قادر نشود با شعار های راسیستی و پیش پا افتاده: ملت واحد، کشور واحد، اتوبوس واحد، دولت واحد، و اینجور مزخرفات، بر سر مردم و بر سر ملتهای موجود جهنم ایران، کلاه گذاشته، با سرکوب دمکراسی، و سرکوب خواست بحق مردم، غل و زنجیر بردگی اقتصادی، بردگی فرهنگّی، بردگی سیاسی، بردگی اجتماعی، بردگی اخلاقی ، بردگی روحی روانی را، با انواع جعل وتحریف و دروغ، دوباره بخورد مردم داده، با سرکوب زبان و فرهنگ آنان، به سلطه و سیطره ، به عیش و نوش عشیره ای خود داوام بخشد.

ی., 14.01.2024 - 18:40 پیوند ثابت
مش قاسم

والله بابام جان دروغ چرا تا قبر آآآآ ما ما که با چشم خودمان ندیدم ... ما یه همشهری داشتیم که بچه خود غیاث آباد قم نبود این همشهری ما به یه مدرک فوق سری دست پیدا کرده بود که نشون میداد تاسیس تیم فوتبال پرسپولیس و تاج در ایران.. پیشنهاد انگلیسی ها به ساواک و پرویز ثابتی بوده تا مردم سرگرم شوند...! زنده نام دایی جان ناپلئون معتقد بود اقدام به بریدن عضو شریف دوستعلی خان توسط عزیز سلطنه و حاملگی قمر از لندن مخابره شده
و اجرا کنندش..الله وردی نوکر بی ناموس سردار هندی بوده.. اينك پنج دهه بعد از ظهور دایی جان ناپلئون ..همچنان هواداران فراواني در جهان دارد...جای خرسندی دارد ...آري....همه ما براي خودمان يك دايي جان ناپلئون ...مش قاسم و شازده اسدالله میرزا هستیم حتي اگر مدعاي جنگ كازرون و ممسني را نداشته باشيم

جمعه, 12.01.2024 - 00:00 پیوند ثابت
شازده اسدالله میرزا

پرسش اینجاست که «آیا جمهوری اسلامی در زمان حیات خامنه ای به مرحله فروپاشی می رسد؟ آیا در زمان خلیفه دوم خلافت اسلامی شیعه، تغییر رژیم رخ می دهد؟» با این حجم از سرکوب و اپوزیسیون پریشان و باقی مانده های بلوای 1979 و مافیای اصلاح طلبان که تمایلی به عبور از جمهوری اسلامی ندارند، کمی بعید به نظر می رسد.
اما به محض اعلام مرگ خامنه ای، احتمالاً مردم ایران قابل کنترل نخواهند بود. حتی با اعلام حکومت نظامی شدید هم، هیجان مردم ایران را نخواهند توانست کنترل کنند، زیرا که این حکومت، احترام و مشروعیتی نداشته و ندارد.
از یک سو، جمهوری اسلامی مُلایان از هر تجمع مردمی وحشت دارد و از سویی دیگر، سعی خواهد کرد که با تبلیغات گسترده و نمایش قدرت، مراسم تشییع جنازه خامنه ای باشکوه برگزار گردد و در پشت پرده بر معرفی خلیفه سوم تمرکز کند. اما هراس از جمعیت دارد که مردم قیام کنند. البته در واقع، شرایط داخلی ایران بسیار غم انگیز است و ایران بیشتر به یک کشور غارت شده شبیه می باشد و قطعاً یک سونامی اقتصادی هم در راه است، زیرا این حکومت نالایق و ورشکسته و بی هدف مانند یک کشتی در میان امواج حوادث، حیران و سرگردان است.
در هر حالت، این رویداد، یک فرصت طلایی در تاریخ معاصر ایران است. اما اپوزیسیون ایرانی، نه طرح و برنامه ای خاصی دارند و نه آمادگی اتحاد برای معرفی یک آلترناتیو تا مردم را به آن فرا خوانند.
اما چون استقبال عمومی نسل جدید از تفکر ملی در این سالها بیشتر شده، هنوز هم «شاهزاده رضا پهلوی» از نفوذ، محبوبیت و مشروعیت بیشتری برخوردار است زیرا که برند پهلوی، 100 سال در تاریخ ایران اعتبار داشته و دارد.
حکومت اسقاط شده خامنه ای لرزان است و به طور قطعی نمی توان گفت؛ اما ایران همواره سرزمین عجایب و شگفتی هاس

پ., 11.01.2024 - 03:45 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

مجددا دروود بر کیانوش عزیز!

مختصر بگویم.

کیانوش جان!. من اگر در میلیمتر به میلیمتر خاک ایران، صدها سازمان امنیّتی مخوف تر از «اس.اس» نیز حاکم اقتلویی باشند، آن را دلیلی متّقن و مستدل نمیدانم برای دوام حکومت آخوندی. یک چیز را راحت به تو بگویم. وقتی ملّتی در معنای وسیع کلمه – از خارج نشین بگیر تا داخل نشین – تصمیم قطعی بگیرد که نظام ناحقّ و بی لیاقتی را خلع ید و زمامدارانش را معزول کند، هیچکس نخواهد توانست جلودار ملّت باشد. من دلیل دوام حکومت فقاهتی را به هیچ وجه در گرو سازمانهای اطّلاعاتی و ارگانهای سرکوبگرش نمیدانم؛ بلکه فقط دلیل دوام حکومت فقاهتی را آنانی میدانم که خود را «مخالفان» حکومت فقاهتی میدانند و در رفتار و گفتار تا امروز بارها و بارها اثبات کرده اند که اصلا و ابدا، هیچ سررشته ای از هنر پیکارگری و دانش و فلسفه سیاست ندارند. رمز و راز دوام حکومت فقاهتی، فقط و فقط مخالفانش هستند. مهم نیست مخالفین در داخل سیستم فقاهتی سهیم باشند یا اینکه به طور کلّی علیه سیستم باشند و در اقصاء نقاط جهان پراکنده.

شاد زی و دیر زی!

فرامرز حیدریان

چ., 10.01.2024 - 09:54 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

درووود بر آقای کناری گرامی!

توضیحی مختصر.

اتّفاقا من خودم حدس میزدم که از مثال من، چنان برداشتی ممکن است بشود. ولی منظور من اصلا «وحدت کلمه که همان وحدت عقیده باشد» نیست؛ چون خطر این مسئله را در تاریخ معاصر تجربه کرده ایم. من اگر بخواهم سخنی از وحدت یا اتّحاد بکنم، دقیقا «کلمه وحدت یا اتّحاد» را به کار خواهم برد. من نمیخواستم زیاد وارد جزئیات شوم، چون مطلب طول و دراز میشد. بحث من، جنبه «تاکتیکی» دارد برای رسیدن به اصل مسئله که همانا «خلع ید و عزل کاست اخانید» است. فرض کنید تمام گرایشهای عقیدتی از سلطنت طلبها بگیرید تا مشروطه خواهان و جمهوریخواهان و سکولار-دمکرات خواهان و مجاهدین و توده ایها و حکمتیستها  کلا گرایشهایی به نام چپها و لیبرالها و غیره و ذالک. همه اینها نام خود را یدک میکشند. سمتگیری همه اینها برغم تمام ادّعاهای خیرخواهی برای مردم و ایران، بر یک مدار میچرخد. آنهم اینکه بدون تسخیر قدرت یا به عبارت معقولتر، سهیم شدن در قدرت، محال است بتوان به خیرخواهیهای خود واقعیّت اجرایی داد. در نتیجه، سمتگیری آنها بیشتر به سوی بهره بردن از قدرت است تا مثلا تمرکز کردن بر ایده آلها و یافتن راه حلهای قدرتگریز.  

حال در نظر بگیرید سیستم فقاهتی را. زمامداران فقاهتی میدانند که تمام این گرایشها، خاصم حکومت فقاهتی و کاست آخوندها هستند. در نتیجه برای مبارزه با این طیف به آسانی میتوانند انواع و اقسام ماموران تخریبی را با رادیکالترین فرم ممکن که حتّا در بخش مخالفین نیز وجود نداشته باشد، به کار گمارند و به سادگی به اهداف خودشان برسند. رفتار و گفتار آخوند جماعت را در بستر تاریخ اسلامیّت است که میتوان دقیق شناخت. بنابر این من وقتی صحبت از «تکنامی» میکنم، جنبه تاکتیکی برای چیره شدن بر ترفندهای حکومت فقاهتی است. فرض کنید شخصی به نام «فریدون کناری (= اپوزیسیون)»، خاصم سر سخت حکومت فقاهتی باشد و حکومتگران فقاهتی نیز بر آن باشند که «فریدون کناری» را تا جایی که ممکن است خنثا کنند. اگر تمام گرایشهای اپوزیسیونی خودشان را «فریدون کناری» بنامند، حکومت هرگز نخواهد توانست تفرقه ای ایجاد کند؛ زیرا با دهها و صدها اپوزیسیون مختلف المرام و مختلف النام روبرو نیست که بتواند آنها را به جان یکدیگر اندازد و به مقاصد خودش برسد؛ بلکه فقط با یک نام روبروست که هویّت آن نیز نامعلومه؛ زیرا فقط بر یک محور شکل گرفته است؛ آنهم «ایران و آزادی». یا به عبارت دیگر با مثالی ساده تر. فرض کنید تعداد اپوزیسیون ده هزار نفر باشند و هر کدام نیز نام و مرام و عقیده و غیره و ذالک خود را داشته باشند. اگر این ده هزار نفر به گونه تاکتیکی بیایند و نام خود را فریدون کناری بگذارند و مقصد و هدف خود را «ایران و آزادی» بنامند و حکومت بخواهد از میان اینهمه ده هزار نفر، شخص فریدون کناری را پیدا کند، هرگز موفق نخواهد شد؛ زیرا هر کسی خودش را فریدون کناری معرفی میکند که برای ایران و آزادی میجنگد. . یعنی اینکه فریدون کناری، هنوز هویّت عقیدتی و مذهبی و ایدئولوژیکی و غیره و ذالک ندارد که بلافاصله شناسایی شود و بهانه ای برای حملات حکومت فقاهتی باشد. کلیه گرایشهایی که خود را اپوزیسیون مینامند، یا به این رمز و راز کلیدی پی میبرند و امکانهای خلع ید و عزل حکومت فقاهتی را امکانپذیر میکنند یا اینکه همچنان بر همان نامها و برچسبها و گرایشهای عقیدتی خود سرتق میمانند و حکومت فقاهتی نیز به انواع و اقسام حیله ها و ترفندها به دوام حکومت و اقتدار و قدرت خودش ادامه میدهد؛ ولو برای اطمینان خاطر داشتن از عدم بروز طغیانهای داخلی در جایی امتیازهایی موقّت به مردم بدهد و تا زمانی که امتیازدهیها باعث و بانی فروپاشی سیستم نشوند، حتا به عنوان برکت الهی از آنها سخنها و روضه ها خواهند خواند. فقط از مرحله ای که امتیازها باعث شوند که به سمت و سوی واژگونگی سیستم بیانجامند، آنگاه گیوتین الهی سرعت صد چندان خواهد گرفت و به قتل عامهای خودش که روال تاریخ نکبت بار اسلامیّت است، ادامه خواهد داد.
بحث من، بحث «وحدت کلمه» نیست؛ بلکه بحث «ژرفاندیشی در باره هنر پیکارگری» است بدون آنکه به ابزارها و متدهای حاکمین متوسّل شویم. کسانی که خود را اپوزیسیون مینامند – عقایدشون اصلا مهم نیست- تا زمانی که نفهمند و مقرّ نیایند که «ایران و آزادی» فراسوی تمام عقاید و مذاهب و ادیان و ایدئولوژیها و نحله ها و مسلکها و غیره و ذالک است، هیچگاه به تنهایی نخواهند توانست سنگی از روی سنگ بردارند. هرگز. زیرا هر کدام از گرایشها، خود را محقّ به حکومت مطلق بر ایران میداند و این مسئله را آخوندها دقیقا میدانند. در نتیجه، مردم نیز به هیچ گرایشی اعتماد ندارند حتّا همان حکومتگران فقاهتی. ولی مردم، چون در موقعیّت سرکوب و اسارت هستند، ترجیح میدهند که با گرگ درّنده خانگی به گونه ای کنار بیایند به این امید که شاید گرگ درّنده به سگ اهلی تبدیل شود.
سالهای سال تدقیق شدن به رفتارها و گفتارهای سازمانها و گروهها و احزاب و گرایشها و تشکیلات تا امروز به من ثابت کرده است که کنشگران عرصه سیاست ایران حسب رویدادهای تاریخ معاصر، هیچ سررشته ای از «دانش و فلسفه سیاست» اصلا و ابدا ندارند و گر نه محال ممکن بود که حکومت فقاهتی بتواند بیش از چهار دهه تمام دوام آورد و همچنان بر دوام خودش فعّال گیوتینی بماند.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان

چ., 10.01.2024 - 09:40 پیوند ثابت
فریدون کناری

آنچه جناب حیدریان میفرمایند گمان همان وحدت کلمه ی خمینی باشد. که همه ی اپوزیسیون شاه انجام دادند و اسلامگرایان در فکر و نقشه ی دیگر بودند.
حکایت: آورده اند که زائری بقصد زیارت راهی گشت در بین راه مردی ژنده پوش را دید که درهمان مسیر با کفشهایی پاره شده طی طریق میکند. دلش بسوخت و با خود اندیشیدکه وقتی برای زیارت و عمل ثواب راهی گشته ام سزاست که ثواب را از همین جا آغاز کرده و به این زائر نیز کمک کنم.
این بود که از استرخود پیاده گشته و مرد را گفت تو خسته ای اینک لختی تو بر مرکب نشین و من پیاده میایم تا خستگیت بدرشود. مرد ژنده پوش چون برچهارپا نشست لگام برگرفت و تاختن آغاز کرد تا بگریزد. مرد فریاد زد بایست و او گوش نداد و مرد همچنان تقاضا میکرد که بایست با تو سخنی دارم همین. آخر استردزد با خود اندیشید من که سوارم پس ببینم این چه میگوید.
مرد که باو رسید گفت تنها از تو یک تقاضا دارم. پرسید چیست؟ گفت اینکه از این ماجرا کس را نگو!
دزد پرسید بحال تو چه فرق میکند؟ گفت : بحال من فرقی نمیکند ولی اطمینان از جامعه رخت خواهد بست.
فرامرز جان وحدت کلمه ی آن مسلمان و آیت الله کاری کرده که اطمینان از جامعه رخت بر بسته است و دیگر کسی به کسی اطمینان ندارد.
این ترفندی بوده که اسلام و مسلمین از صدر اسلام بکار برده و همواره موفق بوده اند.

چ., 10.01.2024 - 08:25 پیوند ثابت
کیانوش توکلی

 فرامرز حیدریان  گرامی / 1- فیلم Where Eagles Dare [= وقتی که عقابها متّحد میشوند را ندیده ام ولی ان را خواهم دید 2-   نوشته ای : "اگر تمام سازمانها و گرایشها و گروهها و فرقه ها و غیره و ذالک تحت نام «آزادی ایران» گرد هم آیند و فقط از ایران و آزادی سخن بگویند بدون هیچ اشاره ای به تمایلات عقیدتی خود، آنگاه نه تنها انظار جهانیان را متوجّه خود خواهند کرد؛ بلکه مردم ایران نیز به عینه و بی واسطه تجربه خواهند کرد که موضوع عزل و خلع حکومتگران فقاهتی، هدف و مقصد اصلی مبارزه ملّی است. "ولی ما  بسیار از این هدف  دوریم 3_ مقابله با جنگ نرم علی خامنه ای در ویدئو زیر زا حتما  ببین 4_ چهار قدرت جمهوری اسلامی ایران را تا کنون  از سقوط محاقظتکرده است : یک /  سازمانهای  نظامی _ سرکوب دو _ سازمانهای نیابتی در منطقه .سه _   22  سازمان   اطلاعاتی . چهار . حمایت مردمی حدود  5  در صد از  جمعیت  ایران. از این رزیم تبهکار

 

 

کلید واژگان خامنه‌ای - جنگ نرم

 

۲۲ نهاد و سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی کدامند؟ 

چ., 10.01.2024 - 08:14 پیوند ثابت
مش قاسم

بابام جان دروغ چرا ..؟....ما با چشم خودمان ندیدیم ولی. شازده اسدالله میرزا یه همسایه هندی داشت که به مرحوم اپوزیسیون متلک ها می انداخت ...که طبیعتش بهوت افسرده ها هی.است.. یعنی...چه؟ یعنی.. دیگه حال و احوالی نداره . دیگه نفسش در نمی آد ... به هر حال بنظر شازده .. این تعبیر در مورد این روزهای جمهوری نکبت اسلامی و اوباش بر مسند قدرت و اپوزیسیونش Opportunism بسیار مصداق دارد . اینان عین آدم مشرف به موت و در حال احتضار هستند . اندکی صبر ... سانفرانسیسکو نزدیک است ...

س., 09.01.2024 - 22:16 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

درووود بر کیانوش عزیز!

توضیحاتی مختصر.

قبلا در باره سازمانهای اطّلاعاتی مختصری نوشته بودم. در اینجا باز به نکاتی گذرا اشاره میکنم.  حکومت فقاهتی شق القمر نکرده است. سازمانهای اطّلاعاتی از روزی که جوامع بشری شکل گرفتند، وجود داشته اند. پیشگام آنها نیز امپراطوری ایران بود که یکی از پیچیده ترین سازمانهای اطّلاعاتی را در اختیار داشت. کثیری از کشورهای دنیا؛ مخصوصا روسها و انگلیسیها از سیستم اطّلاعاتی ایران کهن، الگوبرداریهای کلیدی کرده اند و سپس به فرم و سبک و سیاق خودشان آن را تکمیل و پرداخت کرده اند. همه سازمانهای اطّلاعاتی جهان، انواع و اقسام متدها و روشها و ابتکارات و غیره و ذالک را بر حسب اجرای سیاستهای داخلی و بین المللی به کار میبرند.  نمیدانم فیلم Where Eagles Dare [= وقتی که عقابها متّحد میشوند/وقتی که عقابها به همدیگر اعتماد میکنند] را با بازیگری درخشان «ریچارد برتون و کلینت ایستوود» دیده ای یانه؟. نقشهایی که ماموران تابع حکّام ایفا میکنند، همواره ماموریتهای معلوم و هدفمند و مشّخّصی هستند؛ آنهم اجرای ماموریّت به هر وسیله ممکن که باشد. البته استعداد مامور گماشته نیز شرطهایی هستند که موفقیّت آمیز بودن ماموریّت را تضمین میکند.

اینکه آخوندها برای دوام ابدی قدرت و اقتدار خود به هر اقدامی دست میآویزند، نیازی به روده درازی نیست؛ زیرا رفتار و کردار زمامداران و متصدّیان حکومتی در هر بعدی که تصوّر پذیر باشد و به هر نامی که در جامعه ظهور کرده باشند، اقداماتشان اظهر من الشّمس است. آخوندها برای تضمین اقتدار خود حتّا با کمال میل و توصیه های شدید به گماشتگان و ماموران خود میگویند که هر جا لازم باشد، شلوار خود را پایین بکشید و در مقابل دوربین حتما بر روی قرآن برینید و ککتان نیز نگزد. شما فقط اجرا کنید آنچه را که ما میگوییم و امر میدهیم. کیانوش عزیز! تصوّر نکن که آخوند جماعت، منش و وجدانی دارد. چنین تصوّری، بلاهت محض است. آخوند با افتخار در ملاء عام، مادر خودش را به کار میگیرد تا عبودیّت خودش را به الله و اسلامیّت اثبات کند. چیزی به نام شرم در ساحت آخوند جماعت وجود ندارد. هر کس چنین گمانی دارد، یک احمق بالذات است. برای آخوند جماعت فقط حکومت مطلق و صدرنشینی و آمریّت دادن است که مهم است، بقیه هر چه میخواهد باشد، ابزاریست در جهت تامین و تضمین و دوام قدرت و اقتدار آخوند.
بنابر این تا اینجا، تکلیف آخوند و روشها و اقدامهایش کاملا معلوم و شفّاف هستند.
برگردیم بر سر آنچه خودش را اپوزیسیون مینامد. به انواع و اقسام نامهایشان کار ندارم که بزرگترین کلید نابودی خودشان هستند در کوتاه مدّت و دراز مدّت. برای اینکه بتوان حکومت فقاهتی را در اقدامهای اطّلاعاتی اش ریشه ای شکست داد و آن را از پا در آورد، فقط یک راه وجود دارد و هرگز راه دومی وجود ندارد. آنهم اینکه همه آنانی که خود را اپوزیسیون حکومت فقاهتی میدانند، یک نام بیشتر نداشته باشند. یعنی چه؟. فرض کنیم نام اپوزیسیون، « کیانوش توکلی» باشد که در مصاف با حکومت فقاهتی است. حکومت فقاهتی نیز بر آن است که کیانوش توکلی را در تمام اقدامهایش خنثا کند. برای آنکه بتوان نقشه حکومت آخوندی را از پایه، ویران کرد، راه این است که تمام مخالفان، خودشان را «کیانوش توکلی» بنامند. وقتی که همه مخالفان تکنام شوند، آنگاه هزاران مامور اطّلاعاتی و سیستمهای شبکه ای و غیره و ذالک حکومت، آچمز خواهند شد؛ زیرا هیچ بهانه ای و ابزاری ندارند که بتوانند، تفرقه ای ایجاد کنند و صفوف مردم را در مصاف با حکومت متلاشی کنند. در نتیجه، خود به خود، حکومت در موقعیّت تنگنا قرار خواهدگرفت که خلع و عزل آن با سرعت اتّفاق خواهد افتاد.
اگر تمام سازمانها و گرایشها و گروهها و فرقه ها و غیره و ذالک تحت نام «آزادی ایران» گرد هم آیند و فقط از ایران و آزادی سخن بگویند بدون هیچ اشاره ای به تمایلات عقیدتی خود، آنگاه نه تنها انظار جهانیان را متوجّه خود خواهند کرد؛ بلکه مردم ایران نیز به عینه و بی واسطه تجربه خواهند کرد که موضوع عزل و خلع حکومتگران فقاهتی، هدف و مقصد اصلی مبارزه ملّی است. به همین دلیل در مصاف با حکومت میتوانند خیلی از ابتکارات کلیدی را در همان میهن به عهده بگیرند و تا رسیدن به مقصد از هیچ کوششی دریغ نکنند به شرطی که تمام آنانی که خود را اپوزیسیون مینامند، همچنان «کیانوش توکلی» بمانند و پا به پای مردم گام بردارند.
امّا اگر مدّعیان اپوزیسیونها بخواهند همچنان بر همان محور عقاید فرقه ای و گروهی و نحله ای و ایدئولوژی و امثالهم بچرخند، حکومت فقاهتی هزاران هزار ترفند برای نابودی و متلاشی کردن آنها در چنته دارد؛ مگر اینکه به روال تاریخ گذشته ایران، نیرویی مقتدر و بیگانه به دلیل تامین منافع خودش به سرنگونی سیستماتیک و ضرب العجلی حکومت بخواهد اقدام کند تا بتوان از شرّ حکومت فقاهتی آسوده شد. اینکه چه چیزی بعد از آن برخواهد آمد، مبحث ثانویست.
کلید اصلی عزل و خلع حکومت فقاهتی، «رفتار و گفتار» آنانیست که بر بازو و پیشانی خود، اتیکت اپوزیسیون را چسبانده اند. تا زمانی که این طیفها بر حماقتهای خودخواسته، سرتق و خیره سر هستند، دوام حکومت آخوندی در جلوه ها و شکلهای کاملا فریبنده عرض وجود خواهد کرد، مگر پذیرفتن همان شرط و تنها راهی که گفتم.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان

س., 09.01.2024 - 19:59 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.