اگر بخود اعتقاد دارید! بسیار ساده است.
10.01.2023 - 18:41

 

 

بارها نوشتم بعنوان یک فعال سیاسی تمام هدفم بر این بوده و هست که در جهت جمع کردن تمامی نیروها برای مبارزه با جمهوری اسلامی تلاش کنم. حرکت کردن در راستای نزدیک تمامی نیروهای مخالف بیک دیگرتا آن جا که امکان دارد.

جستجو در جهت ساده کردن مسائل و یافتن راهی برای بیرون کشیدن وجوه مشترک وآنچه که امروز می تواند مارا بهدف هایمان نزدیک کند.

چرا که اعتقاد دارم ! همیشه در تمام عرصه های زندگی ،بخصوص درامر مشخص سیاسی یک محور وگرانیگاه اصلی وجود دارد که باید حول آن تجمع کرد. نیروی خود را مصروف برآن نمود.

در حال حاضر هیچ امری مهم تر از اتحاد پیرامون شعار سرنگونی جمهوری اسلامی نیست .شعاری که نمود مشخص آن زن ،زندگی ،آزادی است.

شعاری که تا امروز صد ها جان عزیز جوان با امید دست یابی به آن جان باخته اند. جوان هائی با پایگاه های طبقاتی متفاوت از کارگر، تا دستفروش زحمتکش ،تا هنرمند ،دانشجو ،ورزشکار.

مسلما تمامی این ها گرایشات خاص خود را داشتند . اما هرگز تا امروز که چهار ماه از این خیزش بزرگ انقلابی می گذرد.کسی علم گروهی بر نیفراشته وکسی جدا سری در پیش نگرفته است .

چرا که حضور میدانی ، حضوردشمن غدار قابل رویت ،نیروی سرکوبی که بیکسان معترضان را بگلوله می بندد .نهایت طناب داری که گلویشان را بیکسان می فشارد وراه نفس می بندد! ازآن ها تنی واحد می سازد.

طوری که هیچکدام در این گرما گرم مبارزه از هم نمی پرسند که گرابشات تو چیست ؟ آنچه برای آن ها مهم است حمایتی است که در داخل وخارج از آن ها صورت می گیرد.مهم افرادی هستند که زبان گویا وداد خواه آن ها می شوند.

حال این فرد علی کریمی باشد یا رضا پهلوی ،یا مسیح علی نژاد .آنچه که مهم است نفوذ، نقش وتلاش آنهاست در توان بخشیدن به نیروهای مبارزدر صحنه.

نقششان در شناساندن این جنبش در سطح جهان و جلب حمایت جهانی. کسی نمی پرسد:" آقای حامد اسماعیلیون چقدر سابقه سیاسی داری؟" مهم بسیج میلیونی وقدرت سازماندهی او در کشاندن مهاجران ایرانی خارج از کشور است به حمایت از جنبش بزرگ داخل .او که یک جمهوری خواه سکولار است .بخوبی می داند که نقطه قوت این جنبش نمایشی است از تجمیع نیرو ها وافراد مختلف با کار آئی های معین که نتیجه آن می تواند همین حمایت میلیونی در خارج ونزدیکی میدانی مبارزان در داخل گردد.

این مبارزان جوان پر وبال می گیرند زمانی که رسانه های ایرانی خارج از کشور بیانگر و منعکس کننده مبارزات قهرمانانه آن ها در سر تا سر جهان می گردند .

اگرآن ها هم مانند ذهن شکاک وشرطی شده مبارزان سال های دهه پنجاه عمل کنند.بجای حمایت از تلویزیون ایران انترنشنال ،یا من وتو ونهایت بی بی سی همه وغم خود را متوجه این سوال کنند:" که منبع تغذیه شما از کجاست ؟شما از کجا خط می گیرید ؟ ا این که چه سیاستی پشت حمایت از خانم علی نژاد خوابیده ؟آقای رضا پهلوی از طرف چه کسانی حمایت می شود؟"

پدر او ال بود وبل.عملا تمامی نیروی خود را پراکنده ساخته ، ودسترسی خود بیک رسانه قدرتمند که شبانه روزدراختیارمبارزان داخل وانعکاس صدای آن هاست محروم می کند.ازبزرکترین رسانه ای که اکثریت قریب به اتفاق مردم بینندگان آنها هستند.

نبود چنین رسانه های که آرزوی جمهوری اسلامیست عملا به سود حکومت و تداوم حضور منحوس خامنه ای وباعث باز شدن دست او در سرکوب ها می گردد.

خمینی مکار با تمام عقب ماندگی این ظرافت مبارزه ومرحله بندی آن را در یافته بود . زیر شعار "وحدت کلمه"از راست ترین افراد تا چپ ترین جریان ها را زیر پرچم خود جمع کرد .از آزادی کمونیست هائی که با بند بند وجودش از آن ها نفرت داشت سخن گفت.

از بی بی سی که بخوبی می شناخت به بهترین شکل استفاده کرد و فاتح میدان شد. اما گویا ما صرفا ما (چون به نسل موجود نگاه می کنم هیچ شباهتی بما ندارند) هستیم که محور جهانیم.

محک زن افراد! تعین کننده نزدیکی به این یا آن فرد، یا جریان هائی که باید از آن ها حذرکرد.

جریانی که امروز ازبیانیه شش نفر دفاع نمی کند. بجای حمایت از مبارزه مسیح علی نژاد اورا بعناوین مختلف زیر سوال می برد.شکاف در جبهه مبارزه با جمهوری اسلامی می اندازد.

بصراحت می نویسم چنین نگاهی در نهایت قادر نیست در جبهه مبارزه جدی با جمهوری اسلامی قرار گیرد.عامل وحدت بخشی برای مبارزه باشد.کسانی که مواضع دوگانه می گیرند! یکی به نعل یکی به میخ می زننذ از پتانسیل مبارزه می کاهند.

از نظرمن این گونه تفکر در تلاش برای بر پائی یک انتخابات آزاد بعد از پیروزی نیزدستاوردی نخواهند داشت. چرا که با عمل کرد گروهی ،پاسیو وعقب مانده خود در رابطه با اتحادها برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی نقشی برعهده نگرفته است

این تفکراز ترس قرار گرفتن در کنار کسانی که از نظر مردم افتخار آفرین هستند واز نظر آن ها بازیچه غرب .عملا خود را از طرح شدن وسیع بین مردم محروم می سازند.

لذا در انتخابات بعد پیروزی نیز قادر به تاثیر گذاری نخواهند بود . می توانم پیش بینی کنم .فریاد وا مصیبتا! که چرا مردم بما نمایندگان طبقه کارگر،جریان های ریز ودرشت جمهوری خواهان اعتنائی نمی کنند؟

از همین روست .فکر می کنم اگر پیش رو ترین افراد این جریان ها امروز که خامنه ای تمام قد دربرابر مبارزان خیابان ایستاده ، قادربه تجدید نظردر نگاه خود نسبت به امر وحدت نگردند. برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی اقدامی عملی انجام ندهند. جنبش انقلابی معطل آن ها نخواهد شد.

نه تنها نقش امروز خود را از دست خواهند داد. بلکه در فردای پیروزی نیز قادر به ایفای نقشی اعتماد بر انگیز وتاثیر گذاردر جهت بر پائی کشوری دمکراتیک ، بنا شده بر بستر انتخاباتی کاملاآزا د نخواهد گردد.

پیچیده بنظر می رسد ! اما از نظر من بسیار ساده نیزهم .اگر اعتماد واعتقاد به خود ونیروی خود داشته باشیم .ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
برگرفته از:
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما