رفتن به محتوای اصلی

Faramarz Bakhtiar

Faramarz Bakhtiar
نظرات رسیده

Faramarz Bakhtiar خانبابا تا سلطنت طلب نشی ما شمارو به عنوان چپ قبول نداریم.